تکرار
فضل الرحیم رحیم فضل الرحیم رحیم

 

 

دیروز می خواستم چیزی بنویسم اما انفجار ، قتل ، وحشت و مرگ آدمهای وطنم مرا آنقدر در غم واندوه برد که قلم خشکید و من از خیال نوشتن روی خط اندوه وماتم ماندم که ماندم .

و امروز می خواستم چیزی بنویسم بازهم قتل ، وحشت و مرگ آدمهای وطنم مرا آنقدر در غم و اندوه برد که قلم خشکید و من از خیال نوشتن روی خط اندوه و ماتم ماندم که ماندم .

واما امروز که  وقتی می خواهم برای فردا بنویسم  قتل ، وحشت و مرگ همه روزهء هموطنانم خیال مرا در هالهء ابهام مکدر نا امیدی،  روی خط اندوه  ماتم نگاه میدارد  و این تکرار لحظات  ، روز ها ، هفته ها ، ماه  ها و سالهاست  که من می خواهیم چیزی غیر از جنگ ، غم و قتل  ومرگ بنویسم  اما صدای تکرار در تکرار وحشتبار قتل و وحشت مرگ آدمهای وطنم..مرا وامیدارد تا روی همین یک سوژه ذهنم مصروف باشد و بس ........................

 

25-05-2013

 


May 29th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان