ثروت های غارت شده نشان میدهند
فرهاد فرهاد

سرها برید و تیغ قضا را بهانه ساخت

                                              خلق خدا بکشت و خدا را بهانه ساخت

بود و نبودما همه در پا غیر ریخت

                                               گفتم بس است جود و سخا را بهانه ساخت

رزمنده گان راه خدا را زمن بگوی

                                                شیطان به عرصه تاخت و شمارا بهانه ساخت                                               

                                                  

 (مرحوم فانی  )

 

بیش از سه دهه میشود که دستگاه استخباراتی کشورهای مهاجم جنگ اعلان ناشده و تحمیلی را از خارج کشور برعلیه مردم و کشور ما زیربهانه های مختلف غرض دستیابی به اهداف شوم خویش شعله ور ساخته با میخ کوب نمودن گماشتگان فاسد و غیر ماهر خویش بر فرق ده ها میلیون مردم توانستند کشور جنت نشان مارا به پایگاه بین المللی مواد مخدر ҆ میدان نبرد کشورهای متخاصم ҆ آزمایش انواع سلاح پیشرفته هوایی و زمینی ҆ ایدولوژیها ҆ بازار مصرفی اجناس و مواد تقلبی بی کیفیت و تهیه کننده مواد خام کشورهای منطقه و جهان مبدل سازند .

سیل خون در کشور جاری بوده به گفته داکتر بکتاش به قیمت بیش از یک هزار میلیارد دالر جنگلات مثمر وغیر مثمر قطع به خارج کشور قاچاق شده نظر به نشر روزنامه هشت صبح به قیمت ده ها میلیارد دالر معادن افغانستان در جریان قرارداد ها تاراج شده قریب به چهار میلیون هکتار زمین های دولتی و غیر دولتی توسط زورمندان و جنگ سالاران غضب بیش از یک هزار دستگا های بزرگ و کوچک تولیدی ҆ خدماتی ҆ تجارتی ҆ دولتی ҆ مختلط زیرنام خصوصی سازی به نرخ کاه معاش لیلام به نسبت عدم حمایت از تولیدات داخلی ده ها هزار دستگاه ها و موسسات صعت کارا ن و پیشه وران ورشکست میلیون ها تن کارگران و کارمندان ماهر آن غرض کاریابی به کشورهای منطقه و جهان با قبول توهین و تحقیر مهاجر هزاران تن آنها قربانی هوسهای قاچاقبران انسان ها شده اند  صدهاهزار تن در کشورهای منطقه و جهان شب و روز خویش را در حالت بی سرنوشتی سپری نموده مورد آزار و اذیت پولیس قرار دارند درین اواخر یک تعداد آنها خلاف تمام موازین و نورم های قبول شده جهانی از کشور سویدن جبرا اخراج شده این عمل برای آنهائیکه سنگ دفاع از حقوق بشر را بی شرمانه به سینه میزنند مایه شرمساری و سرافگندگی میباشد .

کشت و قاچاق مواد مخدر رو به افزایش بوده قریب به یک میلیون تن به مواد مخدره مبتلا شده بیش از هفتاد فیصد مردم از جمله زنان به امراض های فزیکی و روانی مبتلا گردیده ده ها میلیون مردم در زیر خط فقر زیست مینمایند جوانان که هفتاد فیصد نفوس کشور را تشکیل میدهند به نسبت مشکلات اقتصادی بیکاری ҆ عدم دسترسی به تحصیل و تداوی مجانی شب و روز در رنج و عذاب دست و پا زده .

سرقت های مسلحانه ҆ ماین گذاری روی جاده حملات انتحاری ҆ اختطاف و آدم ربایی ادامه داشته از همین لحاظ است که مردم در هیچ نقطه افغانستان بشمول شهر کابل احساس مصونیت نکرده ҆ طالبان در ولسوالی های ولایت فراه مردم را سر بریده خانه های آنها را آتش زده ҆ جنگ سالاران و قومندانان محلی ولسوالی های ولایت متذکره مصروف قاچاق مواد مخدر بوده هر کاری را که بخواهند انجام میدهند دولت از کنترول آنها عاجز میباشد .

طبابت به تجارت تبدیل شده روزانه هزاران تن با قبول توهین و تحقیر پولیس پاکستان به کشورهای هندوستان و پاکستان غرض تداوی سفر مینمایند .

آگاهان امور را عقیده برآنست اگر مسولین از روی وجدان وشرافت با قبول احساس افغانی اسلامی بخاطر رشد و انکشاف طبابت  دست به کار میشدند مفادی را که در یک سال شفاخانه های پاکستان هندوستان از افغانها بدست میاورند میتواند چندین شفاخانه مجهز در شهر ها و ولایات اعمار و ایجاد نمایند با تاسف به نسبت معاملات پشت پرده تاهنوز حاضر نشده اند تعمیر شفاخانه جدید جمهوریت را که با وسایل پیشرفته مجهز بوده به قیمت خون ده ها افغان بدست آمده آماده بهره برداری نمایند وازین مدرک برای مردم جواب قتاعت بخش ارائه نکرده  .

قریب به یک هزار تن شاگردان طبقه اناث طی دو ماه سال جاری در ولایات مختلف مسموم شده بیش از پنج میلیون تن که اکثریت شان را دختران تشکیل میدهند از مزایای تعلیم و تربیه بواسطه مخالفین مسلح محروم گردیده  به نسبت نشر و پخش نوت بانک های جعلی افغانی توسط کشور پاکستان فرار اسعار پول شوئی و عدم حمایت از تولیدات داخلی پول افغانی ثبات خود را از دست داده ازهمین لحاظ است در ولایات سرحدی و اکثریت شهرها تمام معاملات تجارتی به کلدار پاکستانی و پولهای خارجی صورت میگیرد .

نهادها کشورمارا در ردیف اول فاسد ترین کشورهای جهان معرفی نموده اند .

حالاکه دامان رسوایی شان به جهانیان بلند شده بخاطر پوشانیدن حقایق و اغفال نمودن مردمان کشور های منطقه  و جهان سران کشورها و گماشتگان شان بجای مسولیت پذیری مسولیت گریزی را ترجیع داده یک دیگر را به سرقت و غارت هزاران میلیارد دالر ثروت های مادی و معنوی کشورما متهم نموده و بالای یک دیگر  شهادت میدهند .

چند مثال مشت نمونه خروار از این رویدادها را خدمت خوانند ه گان گرامی یاداور میشوم .

آقای زاخیلوال وزیر مالیه کشور بخاطر دفاع از عملکرد خویش شش تن از اعضای پارلمان را در ولسی جرگه به دست داشتن در قاچاق شراب ҆ ده هاهزار عراده موتر مواد غذایی وغیره متهم نمود .

در مقابل حاجی عبدالظاهر قدیر معاون ولسی جرگه ادعای وی را دور از واقعیت خوانده خواهان اعاده حیثیت خود شد وی میگوید من سه صدو شصت و پنج میلیون دالر و سه صد عراده موتر شخصی دارم به قاچاق نمودن مواد غذایی کدام ضرورتی ندارم .

مردم و آگاهان امور داشتن ثروت های باد آورده حاجی قدیر را سوال برانگیز دانسته از مقامات مسول خواهان بررسی واقعی درین رابطه میباشند .

یک تن از اعضای ولسی جرگه بتاریخ 1392/2/25 اسنادی را که از لوی سارنوالی نظر به گفته وی بدست آورده در اختیار مجلس و وسایل اطلاعات جمعی قرار داد در اسناد متذکره آقای زاخیلوال به گرفتن سه میلیون دالر از یک شرکت تجارتی گردیده .

نظر به نشر تلویزیون طلوع در سال 1391 آقای زاخیلوال به انتقال میلیون ها دالر به خارج کشور متهم شناخته شده بود تاهنوز مقامات عدلی و قضایی درین رابطه کدام اسنادی را غرض رفع تشویش شهروندان به نشر نرسانیده اند .

وزیر مبارزه با مواد مخدر میگوید مقامات بلند دولتی در قاچاق مواد مخدر متهم میباشند تاهنوز ما فروشند گان کوچک مواد مخدر را گرفتار نموده ایم در حالیکه عده از امقامات بالایی دولتی در قاچاق مواد مخدر سهم داشته در نظر داریم در آینده آنها را نیز مورد پیگرد قانونی قرار دهیم .

دادستان کل کشور در مقابل سوال خبرنگار طلوع نیوز بتاریخ 1392/2/26 گفت .

به نسبت مشکلات امنیتی پنج هزار و پنج صد تن مجرمین را که محکمه در مورد شان حکم صادر کرده نتوانستیم دستگیر نمائیم افزود در مورد تطبیق قانون بالای زورمندان مداخله خارجی ها وجود داشته و در مورد ادعای مسولین اداره مبارزه فساد و ارتشا که گفته اند یک صدو هفتاد دوسیه به دادستانی کل ارسال نموده ایم و اداره متذکره درین رابطه غفلت نموده میگوید دوسیه های متذکره زمان گیر بوده بعد از صدور حکم محکمه در مورد شان تصامیم اتخاذ خواهد شد علت بلند رفتن جرایم را بیکاری و عدم اگاهی مردم از قوانین خواند در حالیکه اگاهان امور و مردم یکی از عوامل عمده علت بلند رفتن جرایم را عدم تطبیق یکسان قانون عدالت اجتماعی و گسترش فرهنگ معافیت میخوانند وی در مورد موفقیت های خویش میگوید در آغاز دوره دولت انتقالی به تعداد یک هزار زندانی در کشور وجود داشت حالا تعداد آن ها به بیش از بیست و پنج هزار تن رسیده که این یک موفقیت برای ما میباشد .

آقای لودین رئیس مبارزه با فساد و ارتشا میگوید غارت گران و زورمندان هر قدر یکدیگر را افشا نمایند رسوائی آنها به سود ملت میباشد .

خلاصه اینکه ثروت های غارت شده  نشان میدهند .

کازهای که طی یازده سال گذشته زیر نام مبارزه با مواد مخدر تروریزم ҆ احیا و بازسازی ҆ حکومت داری خوب ҆ دفاغ از حقوق زن ҆ بشر صورت گرفته یک ادعای محض و دور از حقیقت میباشد .

حالا وقت آن رسیده که نیروهای سالم اندیش و ترقی پسند بخاطر بیرون رفت ازوضع موجود دست دوستی صداقت ҆ برادری ҆ اتحاد و همبستگی را بخاطر تجرید و محدود نمودن صلاحیت های گروهای مافیای مواد مخدر ҆ جنایات کاران سازمان یافته ҆ غاضبین میلیونها هکتار زمین ҆ عاملین فساد گسترده ҆ جنگ سالاران ҆ ناقضین حقوق بشر ҆ زورمندان ҆ مافیای اقتصادی و جلوگیری از مداخلات صریح ادارات استخباراتی کشورهای منطقبه و جهان از جمله آی اس ای ҆ کشورهای صعودی ҆ خلیج ҆ آخوندهای ایران ҆ بریتانیا و غیره بسوی هم دراز نمایند .

تا به لطف خداوند (ج) و همت افغانهای سربلند ҆ آزادی دوست ҆ و جلب همکاری سازمانها ҆ نهادها صلح جو و تزقی پسند از جمله پارلمانها زمینه  تدویر انتخابات آزاد ҆ شفاف ҆ و دموکراتیک ریاست جمهوری ҆ شوراهای ولایتی ҆ ولسوالی ها ҆ شاروالی ها  و پارلمانی را که در سالهای آینده پیشرو است مساعد سازند در غیر از آن با ادامه وضع موجود متباقی ثروت های مادی و معنوی کشور بواسطه غارت گران تشنه به خون در کمترین وقت از بین خواهند رفت .

و مردم افغانستان از تمام مزایای مادی و معنوی محروم و کشورما به یک گورستان ابدی مبدل خواهند شد .

به گفته نیاکان ما.

بعد از مردن گریه کردن سودی نداشته و نخواهد داشت  


May 17th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات