جایگاه ایتلاف احزاب وسازمانهای دموکرات داد خواه وترقی پسند در طرفداری از کاندیدان ریاست جمهوری
نوشته: داکتر حمیدالله مفید نوشته: داکتر حمیدالله مفید

 

 

انتخابات ریاست جمهوری در مرحله بیشرفته تری رسید.از میان ۲۷ نفر کاندید تنها ۱۶ نفر کاندید توانست تا به مرحله کاندید شدن ره یابد. کمیسیون انتخابات  نیز در برخی موارد برخورد کارایی ودر برخی موارد از حقیقت چشمپوشی نمود. کاندیدی را به خاطر ی که خانمش مسیحی ومسلمان نبود حذف کرد ودر موارد دیگ به اغماض روی آورد .

کاندیدان ریاست جمهوری اغلب پشتون تبار اند ، ۱۵ کاندید معاونان  اول خود را از میان تبار تاجک وسه نفر دیگر معاونان نخست خود را از میان تبار های هزاره وازبک بر گزیده اند.در تیم دو کاندید کسی از تبار تاجک وجود ندارد ، که از آن میان می توان از جناب داکتر اشرف غنی احمد زی نامبرد که معاون اول او جناب جنرال دوستم از تبار ازبک ومعاون دوم او از تبار هزاره  پیشبینی شده اند .

این رد یابی کوتاه می رساند ، که دور نخست تایید کاندیدان صرف روی مسایل تباری استوار است ونه غیر از آن .

هیچ کاندیدی تا اکنون برنامه کاری خود را ارایه نداشته است ، به غیر از داکتر عبدالله  عبدالله که دم از تغییر وامید می زند وباورمند است ، که باید رژیم وسیستم اداری بیروکرات وفاسد تغییر بخورد و افغانستان به یک نظام پارلمانتاریزم دست یابد.

کاندیدان معاونان شان را  نه به خاطر تآمین حقوق شهروندی  بلکه  بخاطر   تداوم حقوق تباری  وقومی  بر گزیده اند ، تا اندازه ای که به خاطر بدست یابی رآی مردم به معاونانی روی آورده اند ، که از توازن ویژه ای در میان مردم وتبار خود برخوردار است.

با به پیروزی رسیدن این کاندیدان بی هدف وبی برنامه تاریخ سیاه ونکبت بار  رشوت ، فساد اداری ، بیروکراسی و گمارش کادرها بر بنیاد مناسبات تنظیمی ، تباری ، قومی وخانواده گی تداوم می یابد، معاونی که عامل شده تا بیست در صد رای در صندق کاندید افزود شود ، این توقع را دارد ، که بخاطر این بیست در صد رآی ،باید بیست درصد  پست وزارتها ، بیست درصد پست معاونان ، ریسان ، والیان ، ولسوالان وکادر های اداری به او تعلق بگیرد و او این صلاحیت را داشته باشد ، تا بیست درصد کادرهای اداری به شمول پستهای نماینده کی های افغانی در خارج از کشور از جانب او بر گزیده شوند، شاهد آن خواهیم بود تا یکبار دیگر بزن ، بزن وبخور وبخور پست های اداره ها ی دولتی میان سه تکمار آغاز خواهد شد، شاید رییس جمهور  پنجاه درصد ، معاون اول سی درصد ومعاون دوم بیست در صد کرسی ها را میان خود تقسیم نمایند . 

در این اتخابات بی هدف وبی ارمان ، هدف اساسی انتخابات است ، نه دگرگونی های عمیق اجتماعی سیاسی وفرهنگی واقتصادی .

در برنامه هیچ کاندیدی به هویت شهروندی به مثابه گزیده ای دمکوکراتیک  وفراگیر  در برابر هویتهای قومی وتباری اشاره  نشده است .

بینش ودیدگاه هیچ کاندیدی را رشد وتقویت حقوق اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی شهروندان نمی سازد .

 در چنین حالاتی ، ایتلاف احزاب دموکرات وترقیخواه که هدف اساسی آنها را تآمین عدالت اجتماعی ، رشد وترقی افغانستان وتعمیم ونهادینه سازی دموکراسی  می سازد چی کنند؟

در برنامه کاری ایتلاف احزاب واز میان در خط مشی سیاسی حزب مردم افغانستان  در عرصه حاکمیت نظام دولتی واداره چنین آمده است :

« پشتبانی از برنامه نظام سازی در راستای ایجاد حکومتداری خوب ، تآمین امنیتعامه ، افزایش ظرفیتهای دولت تقویه سکتور خدمات اجتماعی ورفاه واسایش  وتوسعه سرمایه انسانی وسرمایه اجتماعی .

حمایت یا پشتبانی از نظام دولتی متکی بر اصل مردمسالاری  ودموکراسی ، تقسیم متوازن قدرت در میان قوای ثلاثه دولت ، دموکراسی پارلمانی ، پلورالیزم سیاسی افزایش نقش احزاب سیاسی وجامعه مدنی » .

 به روشنی ووضاحت  دیده می شود ، که ایتلاف احزاب دموکرات ودادخواه وترقی پسند نمی تواند ونباید هم با کاندیدان بی برنامه وبی هدف وبه آنانی که دیدگاه گرایشهای تباری را به دیده ننگریسته اند بپیوندد وپشتبانی خود را ابراز نماید.

پس از بیان این  جستار ها وشمارش آنها به این فرایند می رسیم ، که :

ایتلاف احزاب دموکرات  ، داد خواه وترقی پسند به گونه کلی باید در باره سه کاندید بیندیشد :

نخست : جناب داکتر  اشرف غنی احمد زی : که همین اکنون برخی از سازمانهای شامل ایتلاف به او بنابر مناسبات عمیق عاطفی سیاسی روی آورده اند ، از یک جانب واز جانب دیگر معاون اول او جناب جنرال دوستم یکی از هواخواهان دموکراسی وعدالت اجتماعی است، که باید آن را نیز به دیده داشت ، که میتواند تا  نخستین گزینه ایتلاف  قرار بگیرد آنهم در صورتی که   جناب  اشرف غنی احمد زی خط مشی انتخاباتی خود را بر بنیاد خط مشی سیاسی احزاب ایتلاف وبه منظور ایجاد تحولات عمیق سیاسی تغییر نظام مدیریتی  مرکزی فاسد وبیروکرات به یک نظام عمیق دموکراتیک پارلمانی مطرح سازد.

گزینه دوم جناب داکتر عبدالله عبدالله است : داکتر عبدالله عبدالله  که نخستین کاندید ریاست جمهوری است ، که با تغییر ات عمیق دموکراسی ، ایجاد نظام پارلمانتاریزم ، تقویه ورشد عدالت اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی  در کشور افزایش نقش حزبهای سیاسی در پارلمان وایجاد یک پارلمان شهروندی بجای پارلمان فاسد ی که نهاد آن بر مناسبات  تباری گذاشته شده است ، باورمند می باشد، جناب داکتر عبدالله بادریغ با پیشکش کردن  معاونان جهادی این همه اهداف عالی انسانی خود را زیر سایه آنها انداخته است ، اگر جناب داکتر عبدالله در پیشکشی معاون اول خود تجدید نظر کند ، بهترین گزینه برای ایتلاف احزاب دموکرات وترقی خواه خواهد بود.

گزینه سوم . جناب  داکتر زلمی رسول  است ، که از پشتبانی ارگ نیز بر خوردار است ، یگانه امتیازی که نزد اتیلاف احزاب دارد ، همانا چهره بی طرف وغیر جهادی بودن او است ، مگر بادریغ او نیز هیچگونه تمایلی به تغیر ، به عدالت اجتماعی ، به داد گستری ، به نهادینه سازی دموکراسی ندارد. اگر جناب داکتر زلمی رسول در برنامه کاری شان کم از کم به تحولات عمیق دموکراسی در افغانستان بیندیشد ، می تواند تا بهترین گزینه به خاطر جلب حمایت وپشتبانی ایتلاف احزاب باشد.

 سایر کاندیدان ریاست جمهوری ، نمی توانند ونخواهند توانست تا پشتبانی وحمایت ایتلاف احزاب دادخواه دموکرات وترقی پسند را بدست بیاورد.

 با آنهم زمان روشن خواهد ساخت که کدام کاندید  به اندیشه وخط مشی سیاسی ایتلاف نزدیکتر خواهند بود.

مگر به هیچوجه ایتلاف  نباید زیر سایه سیاه وشوم تباری ومناسبات قومی به کاندیدانی که از حقوق شهروندی طفره رفته اند و به مناسبات عقب مانده تباری  روی آورده اند ، بپیوندد،

. در آنصورت به اشتباه بزرگی دست خواهد زد. بادرود 


November 9th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات