اناهیتا محبوب اناهیتا محبوب


‍په سلګو سلګو یم ستړې له دنیا نه

زړه مې غواړې تمه پریږدم له هرچانه

د ناځوان پختون لغمه لیونې شوم

نور خوابده یم له مینې او وفا نه

نه یو سوک زما ؛محبوب؛ نه زه محبوب شوم

اوس به لیکم داستانونه له جفا نه

 

***

اختر مې راغې بي لتانه 
ته مې یادیژیې ترصبا نه 
اوشکې می زې لډیره غمه
محبوب دی ناسته ستا په تمه


August 13th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان