جلوهء حسن
 نوشته : نذیر ظفر نوشته : نذیر ظفر

  – ورجینیا –امریکا 13/05/04

 

عـــشق را در بهـــــار می بینم

هر طرف حــــــسن یار می بینم

گرمی ءگونه هـــــای زیـــبا یش

در تب ای  لالـــــه زار می بینم

نرگسان را به  چشم شـــــهلایش

سر گــــران و خـــــمار می بینم

در ورقهای گل به صــــد نگهت

نقشی از دســــــت نگار می بینم

بر سر کـــــــــوی عاشـــقان وفا

گلــــی سرخـــــی مزار می بینم

با خــــــیال خدنگ ای مژگانش

دور هـر غنـــــچه خار می بینم

چـــــون به میدان عشق میگردم

هر نفــــــــــس انتظار می بینم


April 10th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان