جنگ مواد مخدردرافغانستان
محمد عارف عرفان محمد عارف عرفان


لندن - نوامبر2013


ارتش آمریکا ازمزارع خشخاش درافغانستان پاسبانی مینماید!
اشغال افغانستان ازسوی آمریکا منتج به تولید روزافزون مواد مخدردرافغانستان شده است!

مآخذ:گلوبال ریسرچ ،13نوامبر 2013
منبع: واشنگتن بلاگ
یادداشت نویسنده :
این نبشتۀ تکاندهنده که تحت عنوان فوق وبرپایۀ رویکرد های مرتبط ، به نگارش درآمده است، بخشی ازاهداف و اسرارناگفته و نهفتۀ ایالات متحدۀ آمریکا را درخصوص تجاوز واشغال افغانستان بیان میدارد،علاوه برشمارش ده ها اهداف راهبردی دیگردرخصوص این تجاوز که تحت حمایت بیکرانه از"جهاد" و"دموکراسی"وتاسیس پروژۀ طالبان درافغانستان صورت گرفت ،یک شاخۀ خونچکان آن درتجارت زراندوزانه ومرگبار مواد مخدردرافغانستان ،ریشه جسته است .البته تجارتی که نه تنها ،طی سه ونیم دهه ماشین غولپیکرجنگی ونظامی غرب وشرکاء را درافغانستان به گردش کشانید وخسارات هنگفت وتلفات عظیم انسانی وویرانی یک سرزمین را بجا گذاشت ،بل به تجارت مرگ وخون وپردرآمد مالی وپولی برای کشورگشایان واربابان زروزورنیزمبدل شده است.آنچه که مردم ستمدیدۀ افغانستان درین کربلای خونین وهمیشگی بدست می آورند،جزرنج ومصیبت ویرانی وتباهی وهلاکت چیزی نیست اما آنچه که مهاجمین وتجاوزکاران استعمارجوحاصل میدارند،عبارت ازانباشت های بزرگترین ثروت ها وسرمایه هایست که از چشمه زارخون آمیز وکوره زار آتش درافغانستان تحت پارادوکس های رنگارنگ ودریک بازی شیطانی وهیله گرانه حاصل می گردد.
طی سه ونیم دهه ،سه سناریو درسه پرده ویک سوژه تحت نام "جهاد"،"طالب" و"دموکراسی"به نمایش گذاشته شده وکلی ترین دست آورد آن عبارت است از درهم شکستن چرخ تاریخ ،وعقب کشیدن افغانستان ازجادۀ تمدن ،برگشت "جاهلیت "استمراربربریت ،ویرانی یک سرزمین،تباهی یک ملت،امحای کامل زیربناهای اقتصادی وتاراج گستردۀموسسات ، سرمایه ها وزمین های ملی ولاجرم استقراریک نظام کاملآ فاسد وچپاولگر که بوسیلۀ یک "ربات" ایده آل وپروگرام شدۀ غربی رهبری میگردد است.
حال دریک ترفند نوین،با پدیداری آسمان مملوازگردوغبار،هیولای سال (2014) سایۀ هراسناک، وسوسه انگیزومحیط سازخویش را برروح وروان مردم گسترانده است.به اعتقاد این قلم،بربنیاد آزمون های تاریخی وشناخت سرشت برنامه سازان مجرب وکارآزموده این داستان ،هیچ تحولی اتفاقی خارج از برنامه های تدوین شدۀ استراتیژیک به ثمر نخواهد نشست ،آنچه که بال گسترخواهدشد،"تداوم سناریوی "قتل ماهی دراکواریوم "خواهد بود. افغانستان ماهی طلایی ایست که بخاطر وجود جواهرات درشکمش،همه عقابان بلند پروازو صیادان جهان را بدنبال خود کشانیده است،وحال دربحربیکران تقدیروسرنوشت شنا مینماید.امادیریست که مقدراتش ازدست صاحبانش رهیده است . (ب)
سکتورمخدر،لوکوموتیف اقتصادی آمریکا:
بر اساس یافته های "واشنگتن بلاگ"که تحت عنوان "جنگ مخدر"نگارش یافته است اذعان میدارد:" این بکلی اسبات یافته است که ارتش آمریکا در برخی از اوقات در اقصی نقاط جهان عملیات نظامی را بخاطر حمایت از مواد مخدر براه می اندازد(*1). نه تنها این بل بانک های بزرگ آمریکا زمینه ساز تعاملات "پولشوئی"برای کارتل های مواد مخدرنیز میباشند.چنانچه بر قول رییس شعبۀ "جنائی ومواد مخدر " ملل متحد،" انتونیا ماریا کوستا" ،موجودیت همین پولهای قاچاقچیان مواد مخدردر سال 2008 بود که بانک ها را دربحران مالی جهانی(درآمریکا-ب) به چرخش کشانیده و نجات داد. گفتنیست که برقول همین منبع ،مبلغ (352$)بلیون دالراساسآ درآمد پروسس های پولشوئی وجنایتکارانه بودکه بوسیلۀ موسسات مالی انباشته شد.بعد ازپنجمین سال بحران مالی درآمریکا، هنوز بانک های بزرگ آمریکا چنین معاملات را(معاملات پولشوئی-م ) انجام میدهند. 
منابع ارتش آمریکا صریحآ اعتراف نمودند که ازامنیت مزارع خشخاش درافغانستان حفاظت مینمایند.
برقول ویکی پدیا :بعد ازاشغال افغانستان بوسیلۀ آمریکا درسال 2011، تولید تریاک در افغانستان افزایش یافته است.
حقیقتآ بر بنیاد سروی جدید سال 2013 ملل متحد، که در روز چهارشنبه(12نوامبر 2013) انتشار یافت ،تولیدات تریاک درافغانستان طی 12 سال ، تحت اشغال نظامی ناتو-آمریکا ،پیوسته ومتداومآ درحال افزایش بوده است. برطبق این گزارش،محصولات خشخاش طی سال 2013،حدود (36 )فیصد در کشور تحت اشغال آمریکا افزایش یافته که درحقیقت رقم (5500) تن ،یعنی 50 فیصد افزایش را نسبت به سال 2012،به نمایش میگذارد که برقول نماینده ملل متحد درافغانستان :" چنین انکشافی هرگزدرتاریخ افغانستان دیده نشده است."
نیروهای نظامی ایالات متحدۀ آمریکا ،اجازه داده است تا کشت خشخاش در افغانستان تداوم یافته ،تا گویاعطش زارعین ومامورین دولتی را درین خصوص تسکین بخشیده تا درتجارت مواد مخدر درگیرشوند. درغیرآن ممکن اینها برعلیه حکومت کرزی درکابل روگردانند(!.).
اما حقیقت اینجاست که تمویل دوطرف ازطریق صنعت تریاک وهیروئین ،که هردوعنصربه حیث محصولات" جنگی"نقش افزا بوده است ،خود،اصلی ترین منبع تداوم این مناقشه میباشد.
فوتوهای که ازطریق اطلاعات عامه حاصل شده است ،بوضاحت نشان میدهد که نیروهای آمریکای وسربازان آموزش دیدۀ افغانستان ازکشت خشخاش درافغانستان پاسبانی مینمایند" 
تجارت هلال طلایی :
گفتنیست که دریک مقالۀ مشابه درین خصوص که تحت عنوان تجارت "هلال طلائی " مواد مخدردرافغانستان بوسیلۀ پروفیسور(میشل چیسودوفسکی) استاد دانشگاه "اوتاوا "ایالت متحدۀ آمریکا ،به رشتۀ تحریر درآمده است چنین میخوانیم (*2):"راه اندازی جنگ پنهان آمریکا تحت بهانۀ حمایت مجاهدین و"مبارزین آزادی " (القاعده )،از سوی سازمان استخباراتی ایالات متحدۀ آمریکا به منظورتقویت بنیۀ مالی نبرد آنهاعلیۀ اتحاد شوروی، منتج به نخستین سنگ بنای" هلال طلائی" تولید مواد مخدردرافغانستان شد".
برقول این نویسنده ،گشایش "جنگ تریاک" علیه دولت افغانستان واتحاد شوروی سابق ،که بوسیله سازمان" سیا"حمایت میگردید، به یک رویکرد پرمنفعت" چندین بلیون" دالری طی جریان سالهای نبرد درافغانستان مبدل گردید. البته این نخستین سنگ بنای جنگ مخفی آمریکاعلیه افغانستان درسالهای هشتاد محسوب میگردد. 
امروزتولیدات مواد مخدرافغانستان ، تحت اشغال آمریکا –ناتو،درتعاملات نقدی درمارکیت های غربی،سالانه بالغ بربیش ازدوصد (200$) بلیون دالر میرسد".
جلوه های آفرینش تریاک درخرقۀ جهاد: 
به همانگونه که ایالات متحدۀ آمریکا وغرب درکسوت زرین اسلام برای تطهیر(!)دین مقدس اسلام به افغانستان داخل شدند،به همینگونه "تریاک"به حیث لوکوموتیف جنگ وجنایت ، همپا وهمصدا درمقدم "مجاهدین " وحامیان بین المللی شان،درلباس سبزجهاد ،دشت ودمن افغانستان را تحت پوشش درآورد وپیام ناهنجارخون را بهمراه داشت.اسف انگیزاست که ازمیان مدرن ترین سلاحهای که برای پاسبانی مزارع خشخاش درافغانستان بکاررفته است،موثرترین وکارآمد ترین سلاح ،"سلاح دین"بوده است که بزرگترین وبلند ترین قله های آرزوها را برای تاجران آن تا کنون فتح نموده است.
نمیدانم،آنان مهندسان که تخریب شهرکابل را "بخاطرتطهیرونمازی ساختن "آن درآغازین مراحل استقرارنظام اسلامی درافغانستان آغازنموده وحدود(65)هزار تابوت خونین شهریان کابل را درپای تهداب آن پیریزی نمودند،حال با سکوت معنی دار،چگونه وبه روایت کدام آیات واحادیث پیغمبری ،با این تاجران مرگ کنار آمده ودردشت های بیکرانه وسبزدرزیرسایۀ بوتۀ "کوکنار" با نیایش دربرابرایزدمنان ،نمازهای پنجگانه را ادامینمایند؟ 
بنابراظهارات( Alfred w McCoy)پروفیسورتاریخ در یونیورسیتی (Wisconsin Madison) (3*)"زمانی که(آی اس آی),هوادارخویش(حکمتیار) را به حیث رهبرعمومی مقاومت درجنگ علیه شوروی پیشنهاد نمود واشنگتن با چنین الترنتیف اظهارموافقت کرد.هکذا درجریان 10سال بعد،سازمان” سیا"حدود دوبلیون دالربرای مجاهدین افغان ازطریق" آی اس آی" تدارک نمود. 
زمانی که عملیات سیا در ماه می 1990 دچاراشکالات گردید , واشنگتن پست در سرمقاله خویش منتشرساخت که حکمتیارعملیات شبکه لابراتوارهیروئین را درداخل پاکستان تحت حفاظت" آی اس آی" به پیش میبرد .
هرچنداین ساحات, دراواسط سالهای(1970) قابلیت تولید اندک هیروئین رابه خود اختصاص نموده بود ,اما جنگ مخفی سیا به حیث "کتلیست "ساحه مرزی" افغانستان – پاکستان " رابه منطقه بزرگ هیروین جهانی مبدل نمود, طوریکه جنگ جویان مجاهدین ساحات عمده را درداخل افغانستان در اوایل سالهای (1980) تصرف نمود,ایشان جمع آوری تکس " انقلابی " خشخاش را از طریق دهاقین هوادارخویش آغازنمودند. 
میان سالهای 1981- 1990 تولیدتریاک افغانستان به مقدارده برابررشد نمود واز مقدار«250» تُن به(2000) تن ارتقایافت. قابل یادهانیست که در زمان استقرارامارت طالبان درافغانستان ،آمار محصولات تریاک حدود (185 )تن را احتوا نموده که این رقم بطرز شگفت انگیز آن درنخستین سال تجاوزآمریکا درافغانستان ،به مقدار (3400)تن ودرسال 2007 به مقدار(8200)،ارتقا یافت.
برپایۀ اظهارات تحلیلگران ملل متحد که درسال 2007 ابرازگردید،میزان تقاضای مارکیت های جهان سالانه (5000)تن هیروئین میباشد ،که درصورت اشباع مارکیت های جهانی،کسری درقیمت هیروئین واقع شده ،هکذا برای ابقای تناسب میان عرضه وتقاضا گاهگاهی ،معامله گران مربوط ،برنامۀ محدود سازی آنرا با امحای بخش معین ساحوی تنظیم مینمایند".
نگاشتنیست که با راه اندازی تجارات مخدر درافغانستان که سالانه هزاران تن را احتوا میدارد،سازمان دهندگان این پروژه بزرگ با صدورقاچاق ( 12000)تن موادترکیبی کمیاوی،درداخل افغانستان که برای پروسس هیروئین بکاراست،ازمفاد مضاعف سود میجویند. 
علاوه برپیامد ناگوارجوانب متعدد این بازی "مرگ"، یکی از حزن آمیز ترین ومأ یوس انگیزترین رویکردی که درین کارزار بزرگ چندین بلیون دالری دربیرون ازمرزها میبینیم،برعکس درداخل کشور،عبارت از لگد مال شدن حقوق زارعین وزمینداران خشخاش است که درین مرداب سرکش شنا نموده و درزیر پاشنه های مرگبار"کارتل "های جهانی، پیوسته تحت ستم مضاعف جان میکنند، برقول( Alfred w McCoy)پروفیسور تاریخ دریونیورسیتی( Wisconsin Madison)،"از مجموع سرمایه های بزرگ چندین بلیون دالری درحوزۀ موادمخدر،فقط حدود (500$)میلیون دالر سالانه به کیسۀ زارعین ودهاقین افغانستان واریزمیگردد. "
اسفناکترازآن،که درجولانگاه این تجارت"مرگ"سالانه ملیون ها انسان درسیارۀ ما بخاطرارضای مهارناپذیروبی پایان اربابان بیرحم وسلطه جوی جهان سرمایه،رُخ برنقاب خاک میکشند.
با خوانش این نبشته ،وبا تماشای فوتوها وویدوها درذیل ،حال این پرسش درذهن خوانندۀعزیز مطرح خواهدشدکه ،حکمرانان افغانستان که اکنون درآستانۀ عقد قرارداد امنیتی با سران قصرسفید ویا بازیگران اصلی تجارت مواد مخدردرافغانستان ،لحظه شماری مینمایند ،بایدبه این پرسش پاسخ گویند که آیا امضای این موافقتنامه امنیتی با ایالات متحدۀ آمریکا بخاطر تامین امنیت مزارع خشخاش در افغانستان انعقاد خواهد یافت ویا برای تحقق کدام برنامۀ دیگر؟؟ 
خوانندۀ گران ارج ،توخود حدیث مفصل بخوان ازاین مجمل ! 

برای مشاهدۀ ویدیو ها وفوتوها لطفآ اینجا را کلیک نمائیند:
http://www.globalresearch.ca/drug-war-american-troops-are-protecting-afghan-opium-u-s-occupation-leads-to-all-time-high-heroin-production
منابع :
(*1)گلوبال ریسرچ -واشنگتن بلاگ،مورخ 13/11/2013،تحت عنوان جنگ مخدر
(*2)گلوبال ریسرچ -21 اکتوبر 2013،تحت عنوان جنگ در افغانستان بخاطر معدن وگاز طبیعی اش می ارزد!
(*3)آسیا تایمز،مورخ اول اپریل 2010،جنگ تریاک در افغانستان
November 21st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی