جواب
محبوب محبوب

 

جوابی  از  کلام ام را نمیگیرم  زیار خود

زمن  رفت  زمن  ببرید  نمیدانم  زکار خود

 عجب عاشق بودم از غیب زشهراش دور ز راه اش دور

به  بیت ام  بود  چو من عاشق  مرا میگفت  یار  خود

به  سردی  تنش  گرمی  گرمی تنش   صد  عشق

به من هردم نفس میدان  زحرف پر شکار خود

همین  اکنون  که منویسم  پیامی است به کویی  او

که  برگردد به  عمر من  چو فصل  نوبهار خود

من ام " محبوب" ولی تنها

مرا هرکز مه ران یک زگرمی کنار خود

 


February 6th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان