جوهرِشعروادب
فروغ از لندن فروغ از لندن


           

جوهروجانِ فروغ ازپیش چشمانم مرو

رحم کُن بردیده گان وچشمِ گریانم مرو

سُرمهٔ کم اصل را بردیده گانت جا مده

نا اُمید از دوستان و بزم یارانم مرو

دیگران گر پاسِ احسانت نمیدارند بیا

من سرا پا دوستداروغرقِ احسانم مرو

اشتباهِ دوستانِ خویش را نادیده گیر

ازدورنگی های این مردم گریزانم مرو

دوستانرا یک دِلی و راستی باید مُدام

دوستدارِ من تویی از شهرِ آلمانم مرو

چاره سازِ درد ها باشد خدایِ لایزال

من طبیبِ حاذق و بردرد درمانم مرو

زندگانی لُطفِ خالق درحقِ ماو شماست

خود سپار بر خالق یکتا و یزدانم مرو

(راعی) گر دررَوضه ای مولاعلی دارد دُعا

من مُرید درگهی آن شاهِ مردانم مرو

صبح وشام دارم دُعایِ خیر درحقِ شما

همچو اسحق (ثنا) دایم ثنا خوانم مرو

ای فروغ انجمن ای جوهرِ شعر و ادب

ای نگین خامه ای لعلِ بدخشانم مرو

             14/01/2013

این سروده برای شاعر گرامی ودوست عزیزم آقای جوهر سروده شد

 با تقدیم احترام


January 15th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان