حماســـــــــــــه دوم ولايت هميشــــه بهار ننگرهار
جلال بايانی جلال بايانی

 دوســــــــتان ، هم وطنان و مردم رنج ديده افغانســـــــــتان يک بار ديگر شــــهر هميشه بهار  ننگرهار حماســــــه نمود ،  در روزگاری نه چندان دور انسانهایی وجود داشتند که به صدها دلیل خود را نسل سوخته و سر باخته می پنداشتند،نسلی که به زعم خود دارای آمال  ،آرزوهای و  آرمان بلندی بودند  و به حق که بودند اما خصم داخلی ارتجاع بين المللی و منطقه نه گذاشت و مانع پيروزی آرمان انسانی آنها شدند و شوربختانه  هیچگاه تحقق نیافت اما افتخار ، عزت ، سر افرازی ، غرور خدمت به وطن و مردم ، نام نيک ، صفت انسان صادق و حماسه سازان را نصيب و حاصل نمودند که حماسه ننگرهار ماندگار آن روزگار است ، که اينکه   فرزندان غيور و جانباز وطن با وجود مخالفت وزير دفاع مزدور و فروخته شده بنام « بســـــــم الله محمدی » اين آدمک بد اخلاق ، بيســـواد و فروخته شـــده به ارتجاع ايران و پاکستان و  والی هيروئين فروش  ننگرهار بنام گل آغا شــيزوی که خود از افسران [ آی . اس . آی ] است به تاسی از غيرت افغانی و درس از حماسه ديروز يک بار ديگر عسکر متجاوز چتلســــــتان را چنان درس عبرت داد ه و اما اين غازيان نيز قربانی غيرت خود  نشوند چون چتلستان در کابل مهره های چون محمدی ها را دارند   ، ونسلی حماسه نخست جلا ل آباد  که در گیر ودار جنگ وخون همیشه در میانه میدان بودند ودر این راه مال وجان و سر ها را از دست دادند و رهبر نامدار سر فروخت و وطن را نه فروخت  تا فرهنگ انسان بودن تحقق یابد اما نشد و او سوخت وساخت ودر آخر نسل سوخته لقب گرفت به غربت نشست و دشمنان انسان و انسانيت ، خصم وطن و مردم که طی بيست چند سال آغاز 1992 الی هم اکنون با هزاران جنايت ، خيانت ،  غارت بيت المال ، چپاول 52 مليارد دالر پول تگدی از کشور ها و کمک های بين المللی  امتهان خود را به ملت دادند و با غضب مليون ها جريب زمين دولتی و ملی و اخذ مزد از استخبارات ايران ، امريکا ، انگليس وووو روشن ساختند که آنها فرزندان   صالح ، سالم ، صادق ، با شرف ، با عزت و خادم اين ملت و اين وطن نبوده و نه ميباشند بلکه مشت اوباش ، رهزن ، وابسته به بيگانه ، هرزه و بدون دانش و درک از اداره و حکومتداری بودند و با چشم سفيدی به سر فرزندان اين مرز بوم    نام ملحد ، دست نشانده ، جنايتکار  را گذاشتند و امروز بار ديگر اين فرزندان نسل سوخته حماسه نموده ولســـوالی گوشته ولايت ننگرهار را از اشغال عساکر چتلســـــــتان آزاد ساختند.
 وحالا فرزندانی از همان نسل چون پدران خویش در تلاشند تا راه آنان را،راهی که مدعی چگونه زیستن   است را ادامه دهند واین نسل را که زاده همان نسل سوخته هستند چه لقبی بهتر از نسل پدر سوخته! است.نسلی بی گناه که باید تاوان حقانیت وانسانیت پدران خودرا بپردازد.


May 3rd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها