طنز کوتاه: نوشته داکتر حمیدالله مفید طنز کوتاه: نوشته داکتر حمیدالله مفید

 

 

ایجاد مجمع جدید ایتلاف سیاسی در مورد معرفی کاندید واحد در انتخابات

ریاست جمهوری افغانستان از جانب سازمانها ، احزاب وانجمن های پسمانده وباقیمانده

در تب وتاب های جدیدی سیاسی ، که تب آن بالای ۴۲ درجه رسیده واکنون زور پاراسیتامول نیز به پایین کردن آن نمی رسد وتاب آن که چنان شخ گشته است ، و فلک کسی آن را قات کرده نمی تواند ، ده حزب ، انجمن وسازمان سیاسی پسمانده وباقیمانده امروز در سالون فاتحه خوانی زنانه شهری شهر نو کابل تشکیل جلسه دادند.

در آغاز خلیفه عبدل، رییس انجمن سلمانی ها ودلاکهای افغانستان که مبتکر این همایش بود ، ضرورت ایجاد یک ایتلاف جدید ومعرفی یک کاندید واحد را در انتخابات ریاست جمهوری یک امر دینی واسلامی پنداشته افزود:

« برادران وخواهران گرامی! اجازه بدهید تا قبل از همه تشریف اوری شما اعضای سازمانهای واحزاب شامل مجمع جدید را خوش آمدید بگویم، در این مجمع نزدیک به ده حزب ، انجمن ، همایش وسازمان سیاسی اشتراک نموده اند که شامل حزب سراسری دلاکان وسلمانی های افغانستان ، انجمن ختنه گران وسنتگران افغانستان که مخفف آن (اخسا) می شود ، شورای گورکنان آزاد افغانستان ، اتحادیه کیسه مالان ،پایدوان، گلخندیان وحمامی های افغانستان ، حزب سراسری گدایان وسادوان افغانستان، شورای سراسری حمالان وجوالیان افغانستان، انجمن مخفی کیسه بران وخس دزدان ، همایش موچی ها وکلوش دوزان شورای سراسری سقابان وآبکشان ویک عده دیگر سازمانها واتحادیه ها که تعداد مجموعی آنها به ده سازمان وحزب می رسد اشتراک نموده اند ،

افتخار دارم که امروز به خاطر یک امر مهم وحیاتی سیاسی اینجا گرد هم آمده ایم، تا یک کاندید مشخص رادر انتخابات ریاست جمهوری معرفی کنیم.

دوستان گرامی ! ما از کسی کم نیستیم ، بنگرید، شف شف نی شفتالو، شما را به خدا سوگند می دهم ، آیا ما از کسی کم هستیم؟

یکعده دزد ، رشوت خور ، اختلاس گر، قاچاقبر، آدمکش، گروانگیر ،بی وطن وبی هویت ، هآق پدر ومادر ، فراری وگریزی، که پولهای باده کرده را در بانکهای داخل وخارج ازکشور سرازیر وذخیره نموده اند. گردهم جمع شده اند ومجمع می سازند وتلاش می کنند تا یک کاندید واحد را در انتخابات معرفی نمایند ، ما که فرزندان صدیق وبا هویت این وطن هستیم واز آبله کف دست خود نان می خوریم وزنده گی می کنیم ، این حق را نداریم ، تا یک کاندید ، واحد پیشکش کنیم ؟

همه در یکصدا گفتند :بلی !!!

سپس خلیفه عبدل افزود:

« او برادران وخواهران ! ما از دولت موجود واز رییس صاحب جمهور چی کم داریم ؟ ما سر مردم راهم تر می کنیم وهم می تراشیم وهم اصلاح می کنیم ، مگر جناب رییس جمهور فعلی صد سر را تر کردند وطی همین دوازده سال حتا یک سر را هم کل نکردند،ملیون ها دالر کمک های جهان را در راه خدمت به خانواده گرامی خود مصرف و ملیونها دالر دیگر را در بانکهای خارج برای روزهای مبادای خود ذخیره نمودند، در حالی که ما نه پول داریم ونه ذخیره ونه غم مبادا را می خوریم، زیرا ما مبادا نداریم.

ما موی سر جامعه را بدون رشوت ووواسطه به نوبت اصلاح می کنیم ،ما هنر اصلاح کردن سر وزیر جامعه را بلد هستیم ، مگر کدام کاندید برابر ما بلد است و زحمت می کشد؟

ما ګوش خود را مانند رییس جمهور صاحب فعلی در کوچه کری نمی زنیم ، ما شنوازی خواهیم بود نه کری ونه کرزی

سپس خلیفه لشم الدین رییس انجمن اخسا پشت مکروفون قرار گرفته افزود:

« برادران وخواهران گرامی ! اجازه بدهید از نام انجمن (اخسا) یعنی انجمن ختنه گران وسنتگران افغانستان به مناسبت تدوبر موفقانه این همایش صمیمانه ترین تبریکات خود را به شما تقدیم بدارم !

بدون شک ، انجمن ما یک انجمن مهم وحیاتی در جامعه است ، ما جامعه را به شریعت غرای اسلامی سنت می کنیم ، ما قانون شریعت را در جامعه بالای مردان وزور آور ترین آنها تطبیق می کنیم ، پیش ما کسی چلل کرده نمی تواند ، اگر چلل کرد باز سزای شان خات دادیم .

پس از آن نوبت به غوری گل رییس اتحادیه کیسه مالان ، پایدوان، گلخندیان وحمامی ها رسید .که پشت مکروفون قرار گرفت وگفت:

برادران وخواهران گرامی !

مجمع ما یگانه مجمعی است که در آن زنان اشتراک دارند ، در این مجمع انسانسالاری حاکم است نه مرد سالاری بنگرید در مجمع های شمال وجنوب یکنفر زن اشتراک ندارد ، مجمع های شمال وجنوب بر اساس تشکل های تباری ساخته شده اند در حالی که در مجمع ما از هر تبار ، قوم وملیت یکسان اشتراک دارند واز لحاظ زبانی نیز کیسه مال ، حمامی ، پایدو و گلخندی در زبانهای فارسی وپشتو مشترک اند و کدام تغییر نمی کنند ، از همینرو اتحادیه ما یک اتحادیه فراقومی وفرا زبانی است.

کار ما : ما چرک وکثافات جامعه را با کیسه های کرپ ومالایشی پاک می کنیم ، مرداری را با آب وصابون می شویم ، بدن جامعه را با آب گرم مساژ می دهیم ، در حالی که دولتمردان موجود هیچکدام تا حال نتوانسته اند بدانند ، که چرک چیست وپلته پلته چرک را چطور از جامعه با شقیدن وکیسه کردن بکشند وبشویند .اگر ما در انتخابات پیروز شویم ، کشور را از کثافات رشوت ، اختلاس ، قاچاق وترور پاک می کنیم و جامعه را اصلاح می سازیم.

سپس نوبت به قاشق علی رییس حزب سراسری سادوان وگدایان افغانستان رسید؛ موصوف پس از آنکه در مورد حزب سراسری گدایان معلومات داد پشتبانی خود را از ایجاد مجمع جدید اعلام داشته وافزود ، که در مجمع های شمال وجنوب به انتخاب یک کاندید مشخص توافق نکردند، مگر ما اینک بر خلاف آنها خلیفه عبدل دلاک را که اسم کامل شان خلیفه عبدالله است کاندید می کنیم !

همه با یکصدا گفتند بلی ! قبول است .

پیش از آنکه تعیین کاندید ریاست جمهوری به رای گیری گذاشته شود. سادو قاشقعلی با یک نعتیه بیانیه اش را پایان داد وگفت :

الهی تو آن کن که پایان کار

خلیفه رییس جمهور شود ما شهردار.

همایش پس از رآی گیری سری خلیفه عبدل دلاک را با اکثریت آراء به حیث کاندید ریاست جمهوری انتخاب کرد

شهر هامبورگ ۹ماه سپتمبر سال ۲۰۱۳ ترسایی .

خاک گلاباتون سچه خبر نگار خنده روی


September 10th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان