خشم انقلابی زنان ومادران
حسن پیمان حسن پیمان

خشم انقلابی زنان ومادران نمادی ازمبارزه

برضدسیطره ی استبدادخشن مردسالاری

درجامه ی دین...ا

 

مبارزه وحق طلبی وازادیخواهی حق طبعی انسانهاست؛وتاریخ شاهد بیرحمانه ترین سرکوبهای خونین ازادیخواهان ومبارزین انقلابی برضد ظلم واستبداد وبرضد غول ستم واستثمار در کره ی که مازیست مینماییم بوده است.که منجمله ی این سرکوبیها وستمگریها روز هشتم مارچ سال 1875م.درشهرشیکا گوی امریکارا میتوان یاد اوری نمودکه؛کارگرزنان دلیر ومبارز کارخانه ی نخریسی بخاطر اعتراضات قانونی خود علیه کارفرمایان وشرایط غیرانسانی کار واستثمارشدید دربدل مزد ناچیز بپا خیستند.وبرای ازدیاد مزد وحق مشروع وتقلیل ساعات کار وشرایط نامساعد ان درجاده ها وخیابانها سرازیر گردیدند ومارشها را براه انداختند

که سرانجام توسط قوای پولیس ونیروی امنیتی تظاهرات مسالمت امیز انها سرکوب گردیده و شهید وزخمی ازخود بجاگذاشتندکه برای نخستین بار درتاریخ مبارزات حق طلبانه وازادیخواهانه ی زنان جهان سرمشق قرار گرفت.ودامنه ی این مبارزات حق طلبانه برضدستم واستبداد؛ظلم وتبعیض علیه زن ومردسالاری؛ همه جاگیر گردید.وسراسردنیارا به شوروحیه جانی دراورد.وبرای نخستین بار زن انقلابی ومترقی معروف"کالارازتگین"درالمان روز هشتم مارچ را"روزجهانی مبارزه ی زنان"در27/اگست/1910پیشنهادنموده تایید وتصویب انرا بدست اورد.وبه تعقیب ان دومین کانفرانس سراسری زنان را از17 کشورجهان درپایتخت دنمارک شهرکوپن هاگن روز هشتم مارچ را روزاتحاد وهمبستگی بین امللی زنان بخاطر حقوق تلف شده ی زن وبسیج انان برضد انواع ستم وظلم،تبعیض وبی عدالتی اعلام نمود.ودر1911م.درکشورهای المان ودنمارک برای نخستین بار ازاین روز تجلیل به عمل اورده هشتم مارچ را گرامی وازان استقبال نمودند.که به تعقیب ان بنابراهمیت این روز ودفاع ازحق وحقوق مشروع زنان درسال1975م. ازطرف سازمان مللمتحد بنام"روزبین المللی زنان"اعلام گردید.که موئسسه ی یونسکو تحت عنوان"روزجهانی زن"هشتم مارچ را درسال 1977 به رسمیت شناخت.که به این ترتیب ازطرف نیرومند ترین وبا اعتبار ترین قدرتهای قانونی وحقوقی ومدنی به رسمیت شناخته شده ؛حمایت وپشتیبانی گردید.واین مبارزه بشدت علیه ظلم وزورگویی،استبداد ومرد سالاری بیشترازپیش گسترده وافزایش یافت که؛همه ساله دراکثرکشورهای جهان ازاین روز باشانداری تجلیل مینمایند.ودرکشور روسیه نیز بعد از پیروزی انقلاب اکتوبردر1917م.هشتم مارچ راروزبین المللی زن اعلام نموده وبا مارشهای پرشورانقلابی برای نخستین بار دران کشوراین روزرا گرامی داشته وبه گرمی استقبال نمودند.وبه مقام زن ارج گذاشتند.گسترش این نهضت دراروپا واسیا وقتی اوج گرفت که،فاشیسم هیتلری درجنگ دوم جهانی توسط ارتش سرخ بلشویکی سرکوب واز مسکو تابرلین بیرون رانده شد.ومنجمله درجمهوری خلق چین نیز برسمیت شناخته شد.که همزمان درکشورهای سوسیالیستی جهانی با کمیت وبا کیفیت عالی اازاین روز همه ساله تجلیل واستقبال به عمل امد.ودرافغانستان نیز ابتکارتجلیل این روزتاریخی را برای نخستین بار؛ چه درشرائیط دشوارمخفی ونیمه علنی وبویژه بعد از پیروزی وبه قدرت رسیدن ح-د-خ-ا-(حزب)بشکل باشکو وشانداری تجلیل به عمل می امدکه؛نقش انقلابی مادرزن وطنپرست ومبارز خلق ؛دکتورس اناهیتا راتب زاد ومبارزات نستوه اورادراین راستا ودربسیج وتشکل زنان،مادران وخواهران درجمع سازمان دموکراتیک زنان افغانستان که؛در1344 ش.ه. درکنار (حزب)ایجاد گردید وتحت رهنمایهای حزب را نباید به فراموشی تاریخ سپرد.که افزون بران هزاران زن مبارز ووطنپرست وپرشورانقلابی درمکتب (حزب)ودرتحت رهنمائیهای ان  تربیت وپرورش یافت که دراین زمینه ها نقش  یک مادرمبارزراداشته است.وحزب بمثابه ی یگانه گردان پیش اهنگ انقلابی ومبارز درتاریخ کشور؛درفش ازادی زن را ازقید زنجیر اسارت وبردگی وبمثابه ی وارث بالا ستحقاق سنن مبارزات ضد استعماری ونهضتهای ازادیخواهانه وحق طلبانه درجامعه ی افغانی هرچه بلندتر برافراشت وبه اهتزاز دراورده؛انسان اگاه ،بیدار،وظیفه شناس،صادق ووطنپرست،اشتی ناپذیربادشمنان خلق ومیهن ومبارزه ی بیرحم باخیانت ملی ومردمی ومیهنی،مبارزین انقلابی باتربیه ی عالی انسانی وانقلابی واگاه،متواضع وتوده ا ی،وموئدب دربرابرمردم واما باقاطعیت انقلابی اصولی وخردمند،تیزبین باقضایا وحوادث وجریانات وبرخوردباان باقلب گرم ومغزسرد اعضای خودراپرورش وتربیه داده وبسا دانشمندان،علما،نویسندگان،شعرا وهنرمندان،انجنیران وداکتران،استاذان وپروفیسران،متخصصین ومحققین وافسران نظامی وطنپرست وانقلابی دردفاع ازاستقلال وتمامیت عرضی وغیره رشتهای تخصصی وحرفه وی رابه جامعه ودرخدمت وطن تقدیم نموده است کهاین سرمایه ها ی بزرگ معنوی  ومغزهای متفکرتوسط دشمنان وطن وترقی وانکشاف ومدنیت بیرون ازوطن رانده شد وانها برای نجات خود تبعید وبه مهاجرت ها پرداخته وبا اوارگی  ها وبیچارگیها به دنبال لقمه نانی سرگردان ومصروف هستندکه؛مقصرین  جنایت کارو مزدوران پاکستانی وانگریزی که برای تحکیم حاکمیت فاسد-فاشیستی متعصب ومتحجر خودازطریق کشتارهای خونین؛درقبال سائیرسرمایه ها،نابودیها وغارتها و دزدیهاو ویرانیها؛این سرمایه ی سرشارکمیاب معنوی میهنی را نیز ازاغوش گرم وطن ابائی شان دوروبیرون ازمرزها اواره نمودندکه؛هیچگاه تاریخ بیرحم نخواهد بخشید.ا-وازچشم تیز بین تاریخ نمیتوان پنهان نمود.افزون بران حزب وحاکمیت دموکراتیک ان درعرصه های ایجاد کورسهای سواد اموزی بشکل داوئطلبانه،هزاران زن بیسوادرا باسواد نموده وازسیل بیکاران وخانه نشینان وازقید واسارت مردسالاری بیرون کشیده؛زمینه های وسیع کاررا برای شان مساعد نموده است.وبخاطررشد استعدادهای شگوفان ومهارت زنان درهمه عرصه های کاروتولید واموزش انها ازطریق فعالیتها ومساعدتهای زنده ولمس کننده درعرصه های چون تدبیرمنزل،پخت وپز،دوخت ارایش خانه ومنزل،بافت قالین گلیم وسائیربافتا،گلدوزیهای زیبا وظریف وهنرهای رسامی ونقاشی وصنایع مستظرفه،صنایع دستی،خیاطی،تربیه وپرورش سالم اطفال ومادران،حفظ الصحه ی خانه ومحیط زیست؛ودرمورد وظایف زنان ومادران درامورمنزل ونقش انها درکاروتولید واقتصادی بودن وصرفه جویی درهزینه های بیمورد فامیلی،نقش انها درخود شناسی وتفهیم برابری حقوق انها با مرد،ودرراه رفع وترد انواع تبعیض وتحقیر وامتیاز خواهی ها درهمه عرصه ها؛درراه شیوه های درک ودفاع ازحق وحقوق حقه  ومشروع مسلم قانونیی شان درهمه نهاد ها واهرامهای سیاسی واجتماعی،اقتصادی،فرهنگی وهنری .وده هامسایل ومشاغل واموزش علمی واجتماعی وسیاسی برای رشد تولید وتحرک چرخهای راکد اقتصادی براه انداخته شده است که؛حتا اکثریت این زنان ومادران درداخل وخارج ازکشور؛ازنتایج همین اموزه ها وتجارب و کارکردها ی که به اثر مساعدتهای دلسوزانه ی حزب و رژیم مترقی پیشینه،شخصا برای دریافت عوایدوتقویه ی اقتصاد فامیلی خود به نیروی بازوی خود وازابله ی کف دست خود ؛باایجاد ودریافت مشاغل ومصروفیتها درهر گوشه ی جهان؛فرزندان واعضای خوانواده ی خودرا اعاشه واباطه نموده،مشکلات اقتصادی وکمبودیهای خودرا مرفوع مینمایند.وازسوی دیگر برضد بیعدالتی ها،مردمسالاریها،استبداد وتبعیض اگاهانه ومصممانه بیشترازهروقت دیگر نیز میرزمند.وبه اثر شدت ظلم واستبدادطراز فاسد-فاشسیتی وسیطره ی تبعیض وتعصبات گونگون درجامه ی دین وشریعت وحجاب؛به شکل کاملن افراطی که باعث سلب حقوق طبعی وقانونی زنان ومادران میگردد؛به مبارزات بی امان ودامنه دار زنان مبدل گردیده است.بیشترگسترده تروبه عمق ووسعت ان افزوده است.که با احساس عالی وطنپرستی درراه ایجاد اتحاد وهمبستگی وتشکل انقلابی خود اگاهانه میرزمند.زن درافغانستان درقید اسارت غلامی وبردگی درچاردیواری خانه زندانی است.وقربان اندیشه های تاریک ومتحجرتجاران دین گردیده ودرچنگال خونین وبیرحم مردسالاری وطالبان وجهادیان افراطی وتروریست ونظام جبار ومستبد نیمه طالبی دست وپا میزند.چنان حوادث خونین وخشونتهای غیرانسانی وتبعیض درجامعه ی افغانی بوقوع پیسته وادامه دارد که؛ازدیدن فلمها،ویدو ها وتارنماها ویو تیوب هاوازطریق نشرات ورسانه های جمعی،مودربدن ادم راست میگردد.بگونه ی مثال مشت نمونه ی خروار میتوان ازچند واقعه ی خونین ووحشتزا که؛دراین اواخربیشتربه ورد زبان مردم گردیده است وبه تارنما ها با اب وتاب ان انتشاریافته است؛دراین مختصر نام گرفت.ازنوع خشونتهای بیرحم که به شکل گسترده گزارش داده شده است؛ازقبیل:سنگسارها،بینی بریدن ودست وپنجه بریدن،وسکت بریدن ومثله نمودن وبه درخت بسته نموده دوشق نمودن،تجاوزجنسی به زن درپیشروی اطفال وشوهر وتجاوزبه اطفال پیشروی والدین،ضرب وشتم،زندان وشکنجه های غیرانسانی،ناخون کشیدنها وبا انبور کندن گوشت بدن وپوست نمودن سر وروی وموی سر یکجا باپوست سر ازبدن جدانمودن،چشمان را ازحدقه بیرون نمودن،اب داغ وتیزاب پاشیدن بروی وتن برهنه،دره وخردم زدن،توهین وتحقیرها،بزور بطوراکراه عقد نکاه بستن دختران خردسال وحتا نابالغ بامردان مسن خرپول توسط ملا ها ومدعیان دین وازدواجهای اجباری بادزدان وقاچاقبران وبا ناقضان حقوق بشروثروتمندان،باشیخ وذاهد وباتیکه داران دین وجنت،بدیل نمودن باسگ جنگی وسائیر حیوانات اهلی وبه اسپهای بزکشی،ودر"بد دادن"طبق عنعنه ی قبیلوی وقبله سالاری،وخودسوزیها به اثرفشارهای چندین بعدی وخشونتبار غیرانسانی وبسا دیگر ازایندست جنایات بشری وفجایع تکاندهنده ی که بالای زنان ودختران جوان که اماروارقام درشت ونگران کننده ی انها،ازطریق شعبات مختلف ملل متحد وسازمانهای حقوق بشرونهادهای حقوقی پیوسته به نشررسیده است.که توام باخشونتهای فزیکی ضد بشری وغیر انسانی که بالای روح وروان زنان ودختران ومادران تاثیرات ناگواری وارد نموده است.کشتارهای دستجمعی وزنجیره ای زنان ومادران واطفال در انفجارات وحملات انتحاری وبا بمگذاریها درمسیرحرکت مردم وجاده ها ومزارع،ودربمباردمانها ودرحملات تروریستی مجاهدین وطالبان به دستورمستقیم پاکستان ونظامیگر استخباراتی-ای-اس-ای-این یگانه دستگاه جهنمی تروریستی وپناه گاه بین المللی تروریسم،بگونه ی مثال:"خانم برمکی فعال درحقوق بشر باچهارفرزند وشوهرش وپسردوساله ی خود که؛جمعا14 نفر دریک حمله ی انتحاری مزدوران پاکستانی جام شهادت نوشیدند..."وبویژه"صدیقه وخیام"دوعاشق شیفته ودلداده درراه عشق راستین خود توسط متحجرترین نیروهای سیاه اهریمنی ومزدوران -ای-اس-ای-درسال1389ه.ش. درقندزبه وحشیانه ترین شکل ان وبیرحمانه سنگسارگردیدند.وتااخرین نفسها باهم یکجا دراغوش هم جان سپردند.اما تپه های سنگ وقساوتهای غیرانسانی وجنایات هولناک توانست جانهای شیرین شانرا بیرحمانه وظالمانه بگیرد ؛واما هرگزنتوانست عش این دودلداده را ازایشان بگیرد وازعشق واقعی وراستین شان  انهاجداسازد.وبه این ترتیب این دوقهرمان عشق وعاشقی نیز درجمع(لیلا مجنون وشیرین وفرهاد و ورقه وگلشاه) وامثالهم به جاودانگی پیوستند.وحماسه های جاودانه افریدند وبه الگوی عشق واقعی وبه سمبول رزم وپیکار مبدل گردیدند.وافزون بران"دختر14ساله بنام سحرگل دربغلان به زور وباجبر واکراه بایک مرد30ساله عقدنکاه میگردد؛وبعدا بواسطه ی والدین وخوهروبرادرشوهرش به تن فروشی مجبورساخته میشود؛امادخترمظلوم بیدفاع وباشهامت؛برای حفظ عفت وحیثیت وشرافت خود به خواست انها تن درنمیدهد؛سرانجام درزیرخانه ی حویلی شوهر درزیرزمینی ازسر تاپا توسط انبور به وحشیانه ترین وبیرحمانه ترین شکل ان پوست میگردد.چشمانش ازحدقه کشیده میشود؛مویهای سر با پوست ان ازسر جداساخته میشود؛لبها وگوشتهای بدن وحتا ناخونهایش توسط انبور ازگوشت وازبدن جداساخته میشود؛وبه مرگ تدریجی وبه فجیعترین حالت به شهادت میرسد.وهمچنان "دختر18ساله بنام ایشه ازارزگان به بدی داده میشود وبعد ازچندی به کمک شوهرتوسط طالبان درجامه ی اسلام وشریعت بینی ان بریده میشودکه؛نمادی ازتحجرفکری واندیشه ی کور ونفرتباری را به جهانیان به نمائیش میگزارد.وبه همین ترتیب  عده ی خانمها ودختران جوان دیگری" چون"نفیسه یک شاعرجوان هراتی وپشتنه ی لغمانی،امنه فراهی ونازیه غوری"قربان اندیشه های بسته وخرافی-سنتی قبیلوی میگردند.وبویژه تراژیدی درد اورتر ازاین نوع جنایات وفجائع که حتا گستره ی اتش ان دربیرون مرزی کشور زبانه کشیده است ؛اخیراکشته شدن4زن مظلوم وبیگناه مهاجر هریک"رونا مادر،زینب وگیتی وسحرگل"دختران ،که جسد شان درکانال ریدوی درکانادا توسط طالبان افغان تبار بواسطه ی شوهرش بنام" شفیع وبازن دومی اش بنام توبا وپسرش حامد"ذریعه ی یک موتر غرقه دراب یافت گردیده است؛عکسهایشان درتارنماها ویوتیب انتشاریافته است که؛همه اینها گوشه ی ازجنایات وفجایع درد انگیزز دوران زمامداران متعصب وفاشیست قبایلی درجامه ی دین است که به جهانیان به نمایش گذاشته شده است.وده هادیگر ازین قربانیان اندیشه های کور وبسته خرافی-سنتی قبیلوی درکشورماتم زده ی ماموجوداست که؛به دستور ریاکاران ریشو درزیر عمامه وابا وقبا درلباس دین واسلام وشریعت جامد ویژه ی طالبی وجهادی.ا؟-به دستور ملایان انگریزی و-ای-اس-ای-این مرکزم طالب وپناه گاه القاعده وتروریسم بین امللی ووهابی براه اندخته شده است.که هیچکدام این جنایات بشری وبسا فجایع وفساد درجامعه نزدانها گناه شمرده نمیشود!؟ وبرضد ان جهاد اعلان نمیگردد وازادگذاشته شده است.بلکه این روش خشن وجامد وفساد افرین درجامعه بیشتر تشویق وگسترش داده شده وازطرف کوردلان ودوکانداران دین وتجاران اسلام بطوراگاهانه نهادینه نیز میگردد.واز سوی دیگر؛ جنگ برسر تریاک و اشغال ساحات کشت ان وبرسر چرس ومواد مخدره  طالبان دهاقین ومخالفین خودرا سر می برند وازاین ساحات مواد مخدره با خون خود دفاع به عمل می اورند که برای شان حلال است!؟؛پراسس،تولید وقاچاق هیرویین وپودرسفید انسان کش؛ویا قاچاق انسان،وازدواجهای اجباری بادختران نابالغ به اشخاص خرپول ومسن توام بافجایع ان وخرید وفروش زنان ودختران مانند متاع واموال بازار توسط ثروتمندان وغارتگران وکشتارهای زنجیره ای بیگناهان،فساد بی حد وحصر درادارات،رشوت وخیانت ووطنفروشی ومعامله گریها بالای این سرزمین؛ ومردم ازاریها، غارت اموال وجایدادها،دزدی ؛وده ها فساد وفجایع دیگر نزد دکانداران دین؛جرم وگناه شمرده نمیشود!؟-بل،ازادی زن وحقوق مساوی زن بامرد،بیدون چادری ازخانه برامدن ورعایت نمودن حجابی که پاکستانیها وایرانیهای اخوندی معیارقرارداده اند وانرا بالای زن جبری ساخته اند وانهم به رنگ سیاه باشد که،بیش ازنیم نفوس وطن مارا سیاه پوش نموده اند وازاین طریق فابریکات تولید تکه ی حجاب خودرابه شدت بکارانداخته اند وتجارت خودرارونق داده اند.وخنده ی قهقه ی زنان ومادران وخواهران ودختران،وکاردرموئسسات تعلیمی وتربیتی ومعلمی وکارخدمات اجتماعی ونرس مریضی و پرستاری درکلنیکهای ولادی ونسایی برای ولادت سالم وبی خطرزنان ومادران که این کار زنانه است؛ویا پوشیدن بوت کری بلند وپاشنه دار وصدادار،فیشن وارایش وده ها مسائیل مربوط به زن که هیچکدام با ارزشهای دین اسلام مباینت ندارد،بادریغ که همه جرم وگناه شمرده میشود!؟؛وبادره وخردم وزنجیروزندان وبا لت وکوب وضرب وشتم وحشیانه وظالمانه وبربر منشانه وبا خشونتهای خونین سرکوب میگردد.ونام انرا جهاد،قانونیت،ازادی،وعدالت شرعی واسلامی کذاشته اند.!-بویژه  تصویب واعلامیه ی اخیر علمای دین وتاید اقای کرزی که؛:زن ومرد نمیتواند درمراسم ومحافل ویا جاهای دیگر باهم خلط ودرکنار هم باشند وزنان ومردان باید دورازیکدیگربگردند وبدون تماس ازیک دیگر قرارداشته باشند،زنان علیحده ومردان علیحده وبدون خلط باهم باشند...!-که یک ضربه ی دیگری برضد ازادی زن وسلب حقوق ان وحقارت دیگری برمادران واعلان رسمی تبعیض جنسی ازطریق نظام پوشالی متعصب قبایلی درجامه ی اسلام برای سرکوب زن وپایمال حقوق مسلم ومشروع ان برضد قوانین ومیثاقهای بین المللی واعلامیه ی  سازمان حقوق بشر بین المللی شمرده میشود که به استقبال از هشتم مارچ روزبین المللی ازادی وهمبستگی زنان به نمائیش گذاشته شد!؟- جامعه ی افغانی درمجموع به زندان مخوف ووحشتناکی مبدل گردیده است.فقروگدایی زنان،بیسوادی،جهل ومرض،بیکاری وناتوانی،اعتیاد بمواد مخدره گراف فساد وفحشا وزندگی مذلت بار ورقت انگیزی درزیر ریش وعمامه وریای اسلامی رژیم حاکم درجامعه وسیعن گسترش یافته است.ترویج وگسترش ان دربین قشرجوان بیشترازپیش روز افزون گردیده است،که همه کارکردها وپروگرامهای مذهبی صرفن دراطراف به اصطلاح حجاب واسارت زن محدود شده و دراین زمینه تبلیغات تاریک اندیشانه ی وسیع وبه ورد زبانها مبدل گردیده است.وبه روح وروان جامعه وباذهنیت کوروبسته-سنتی- وخرافی قبیلوی دمانیده شده ومیشود.واما هیچ کس نمیگوید که پودرسفید ادمکش هیروئین وچرس وتریاک حرام است،رشوت حرام است وحتا خوردن تریاک رابجای ادویه ی طبی مسکن؛ هدایت داده شده است وجائیز میدانند وبرخلاف دین وقران؛مرگ وجنایات وفساد را رائیج ساخته اند؛وبهترین عاید وبمثابه ی محرک اصلی چرخ ماشین جنگی گردیده است و درتوسعه،رشد وتولید ان  هنوز زیاد هم تلاش میگردد،که حتا؛بیش از40 درصد ساحات زراعتی حاصل خیز ؛تنها در ولایت باستانی هلمند درزیرکشت این سلاح مهیب مرگ افرین قرارگرفته است وبه اساس راپورهای سازمان ملل متحد بیش از93 درصدمواد مخدره ی جهانی راافغانستان تامین مینماید.فساد رژیم حاکم فاسد-فاشیستی متمرکز وانحصارگرقدرت مرکزی تک قومی برسرنوشت خلق دراین جامعه؛ به حدی بلند رفته است که در قطار کشورهای فاسدجهان  به اساس گزارشات سازمان ملل متحد به کشور درجه دوم درفساد درجهان؛ ریکارد قایم نموده است؛اما هیچ کدام اینها گناه وجرم شمرده نمیشود!؟؛ و حتا؛پیوسته دنباله روان ان وحلقات فاشیستی وابسته به پاکستان بی تب وتابانه به دفاع ازین نوع حاکمیت بایک سر و صدزبان تبلیغ نیز مینمایند. کاروتحصیل وتعلیم وتدریس بالای زن توسط طالبان ، حرام وگناه وجرم خوانده میشود؛جزای ان لت وکوب وشتم وضرب ودره وکیبل وشکنجه وزندان وزنجیر وسگنسار است ودولت وعلمای دینی ان بجای مبارزه علیه این همه خرافات وشگردها علیه زنان؛سکوت معنا دار تأئیدی را اختیار نموده است و حتا تلاشهای مذبوهانه ی درصدد به قدرت رسانیدن این نیروی وحشی وبی فرهنگ وزن ستیز وجنگ افروز ؛درجریان قرار دارد !-زن ومادربنام ناقص العقل،سیاسر،ازلحاظ جنسی به درجه دوم درقطار انسانها قرار داده شده ومیشود.زن درمحافلی که مردان باشند حق سخن گفتن راندارد؛بنام بی حیا تحقیر وهتک حرمت میگردد،ازفرزندان ،به جرم خردی سن وکوچ بودن ونابالغ بودن حق سخن وابراز نظر درهمه موارد ودرهرجای گرفته شده است.وباروحیه ی سنتی-خرافی وبا فرهنگ عقب مانده وذهنیت کور وبسته ومتحجر قبیلوی پرورش میابند،تحت نام اداب واخلاق باروش خشن بد اخلاقی، سرکوب میگردند؛حال طفلان خراب ونگران کننده است که اینده ی مملکت بدست انها سپرده میشود.به شیوه ها ی پرورش وتربیت سالم وتوجه به اداب معاشرت واخلاق اجتماعی ومدنی اطفال؛ حتا والدین انهانیز بلیدیت درست ندارند وازاگاهیهای علمی برخوردار نیستند.انچه که داشتند نیز باتعلیم وتربیه ی عمامه داران با ابا واقبائ اسلامی وبا روشهای خشونت امیز غیر انسانی ازاین جامعه رخت بربست.مرد سالاری درجامه ی دین ومذهب  درهمه شوئنات زنان حاکم گردیده وزنان وفرزندان درچنگالهای خونین این کوردلان دست وپا میزنند واسیر هستند.ازادی وحق طلبی زنان ؛این فرشته های صلح وثبات دارای قلبهای پرعطوفت ومهربان،کفر شمرده میشود وسرکوب میگردد.حقوق بشر وسازمانهای بین المللی ونهاد های قانونی وحقوقی همه به سیل بینان وبه منتظران حوادث مبدل گردیده اند.وحتا ابراز نظرهای منتقدین ومبارزین راستین وافشا گریهای بیهراسانه ی انها درانترنیتها وسایتها سانسور ونشر نمیگردد،اوازها درهمه گلو ها خفه ساخته میشوند.مکاتب ومدارس اناس درقراء وقصبات وولایات وبویژه درمناطق جنوبی مسدودساخته شده ومعلم اناس ندارند.سال بسال به سیل بیسوادان وبیکاران افزود میگردد.واین درحالیست که در مندرجات ماده ی شانزدهم(16)اعلامیه ی جهانی حقوق بشر دراین زمینه چنین است که:"..تمامی افراد بشر ازاد به دنیا امده وازلحاظ حقوق وحیثیت باهم برابراند؛همه دارای عقل واجد بوده باید باروح برادری وخواهری با یک دیگررفتارنمایند؛مردان وزنان بالغ میتوانند بیدون هیچگونه تبعیض ومحدودیت جنسی،نژادی،ملیت،مذهب وتابعیت باهم زناشوئی کنند،تشکیل خانواده نمایند.وزن وشوهر درهمه امور مربوطه به ازدواج دارای حق مساوی هستند وبا رضائیت کامل وازادانه ازدواج نمایند.وتشکیل خانواده یک رکن طبعی واساسی جامعه است.حق دارند ازحمایت جامعه ودولت بهره مند گردند...و.."اما درکشور خرافات زده ی ما این حق تاکنون به نحو شائیسته ی ان تامین وتحقق نیافته است.وبویژه حقوق مساوی زن بامرد،مسائیل ازدواج ازاد وتشکیل خانواده طبق نیازهای انها وبسا حقوق که گفته امد همه درچنگ مرد سالاری محصور ومقید گردیده است.نقش واراده ی زن درتعین حق سرنوشت خویش ازوی گرفته شده است وبی نقش ساخته شده است؛اسیر وبرده ساخته شده است.زن را که بمثابه ی مخلوقی مثل مرد افریده شده است او را درجه دوم نمودند که در جامعه ازلحاظ جنسی بمانند یک انسان درجه دو نگریسته میشود وعملن وبوضاحت دیده میشو ودربین این جامعه جریان دارد.وهرگونه ازادی وحقوق حقه ومشروع قانونی وطبعی انانرا تحت نام اسلام وشریعت؛ توسط ریا کاران وکوردلان سلب گردیده  ؛وجهادی وطالبی وفریاد زنان درگلوی شان خفه ساخته شده است.وبه این ترتیب نمادی ازوحشت،جهالت وضدیت بامدنیت را عملن به نمایش گذاشته اند.ا -ازمذایا وارزشهای مثبت دین مبین اسلام بکلی فاصله گرفته اند.کشورهای خرافی بویژه چون ،پاکستان طالبی والقاعده ای وتروریستی وایران اخوندی وعربستان مرتجع وعیاش وشماری ازسازمانها واحزاب افراطی اسلاگرا ورادیکال ودنباله روان خریده شده توسط انها؛بااستفاده ی ابزاری از اسلام واسلامیت وبا مشتی مزدوران افغانی خود فروخته ورزخرید اجیر بخاطر تامین منافع ملی بیگانگان مغرض این همه فجائیع وجنگ را درکشور بیدفاع ما براه انداخته اند؛زن ومادر ودختر وفرزندان مظلوم وبی دفاع این سرزمین قهرمان پرور ومرد افرین ومهد مدنیت را درقید زنجیر بندگی کشانده وبسا مصیبتها وماتم های اسفباری را با تحمیل جنایات وفجائیع خونین دردوران زمامداریهای فاسد-فاشیستی قبایلی تمرکز خواه وانحصارگران قدرت قومی جهادی،طالبی وتاکنون؛بالای این جامعه تحمیل وتعمیل نمود ه امده اند که درتا ریخ تیزبین کشور اظهرمن الشمس است.مادران وخواهران عزیز باید درک نمود ه باشند که ؛دیگر ازحق شان کس دفاع نمیکند.و این را نیزمیفهمند که حق گرفته میشود،داده نمیشود.باید به خود تکان دهند،بیدارشوند،متحد ومتشکل گردند؛ وبه پا خیزند؛ وازحق خود مردانه ودلیرانه دفاع نمایند وقربانیهانی بیشماری را که درراه ازادی وحقوق زن داده اند؛ بیاد بیاورند وبه فراموشی تاریخ نسپارند.بیسوادان خودرا باسواد واگاه بسازند؛ازتجارب تلخ وناگوارتاریخی گذشته گان خود وازسرکوبهای خونین ووحشتناک واز تحقیر ها،اهانتها وهتک حرمتها وازکشتارهای افتضاح امیز وفاجعه های درد انگیز وازنابرابریها وبی عدالتیها وزشتیها وپلشتیها ی که تاکنون بالای زنان ومادران  وفرزندان عزیز تحمبل گردیده؛خودرا رها سازند.دیوارهای زجر وزندان وزنجیر را بشکنند.ازحصارو اسارت وغلامی وازمردسالاری خودرا نجات دهند،سرنوشت خودرا بدست خود بگیرند.سوال نمیکنید ازخودکه؛چراتااین حدزیرشکنجه وعذاب وحقارت وزیر سوال مرد ومردسالاری وتجاران دین؛وشرائیط خشک وجامداندیشه های خرافی ؛تنها شما قرار گرفته اید؟،چراچرس وتریاک وپودر وزنبارگی ولواط وفساد اداری ورشوت وخیانت ملی؛عقد نکاه به زور واکراه واجبار بادختران نابالغ وده ها فساد دیگر دراین جامعه درزیر عمامه وابا وقبا و ریش در جامه ی دینی درخلوت وعیان صورت میگرد،زیر سوال قرار نمیگیرند؟؟؟-چرااین ادیان به استفاده ی ابزاری به دست مشتی اجیران دالروکلدار ودینار برعلیه ازادی وحقوق زنان  واتباع جامعه قرار گرفته است؛و گویا خودرا؛تیکه دار دین ومذهب ودوزخ وجنت وپیامبرخوانده اند ؛و این همه فساد وجنایات وفجائیع را براه انداخته وطبق دلخواه  خود ؛به گردن یکی کلید جنت وبه گردن دیگری کلید دوزخ می اویزند وبه اصطلاح به اودنیا روان میکنند.؟؟؟ ؛ اشک وخون و اه وزجه وفریادها دیگر بس است ،بحد کافی خون گریستید کسی نشنید .وبناأ برای ایجاد نظامی بپا خیزید که دران حق ازادی،دموکراسی،عدالت ورائی زن و نقش شما مادران وخواهران تامین گردد.حق انتخاب وکاندید شدن و مساوی بامرد را درعصه ی انتخابات داشته باشید.نظام خودرا بدست خود ایجاد نمائید.شوراهای محلی وشهری وولایتی خودرا طبق دلخاوه خود نه طق دلخواه مشت فاشیست وفاسد ازمرکز وطبق دلخواه پاکستان بل؛ازشائیسته ترین فرزندان وبرادران وخواهران رسیده ودانشمند صادق ووطنپرست ومردم دوست وکارکن ودلسوز خود بیرون بکشید؛والی وقوماندان وقاضی و سارنوال ورئیس بسازید؛رشوت خواران،فاشیستان،فاسدان وظالمان مستبد صادرشده از مرکز که بیگانه ونا اشنا با مردم ومحیط است؛نپزیرید.وبا تشکیل  شورا های خود ؛بسوی  سیستم پارلمانی وبسوی تقسیم قدرتهای انحصاری یک قومی مرکزی وبسوی نظام فدرالی دموکراتیک غیر متمرکز بپاخیزید.قدرتهای انحصاری تک قومی طراز فاشیستی قبیلوی وقبیله سالاری متمرکز را ازچنگال برترجویان وتمامیت خواهان وحلقات فاشیستی ونازیستی وهواخوهان پاکستانی وپنجابی،بیرون کنید.دیوارها وحصارهای اسارت وبندگی را فروریزید؛تا که به حق وحقوق کامل با مردان برادر خود یکجا نائیل ائید.وافغانستانر ازتفرقه وتجزیه نجات بدهید وبه ارمانهای والای خود برسید....!  ونظامی را بوجوداورید که تمامی اتباع جامعه وبویژه زن که بیش از50 درصد نفوس انرا تشکیل میدهد ونیروی دماغی وفزیکی ان راکد مانده است واین به ذات خود یک گناه است؛که باید ازاین نیروی خلاق معنوی وفزیکی زن درجهت رشد وتکامل وانکشاف مملکت ودرراه رشد تولید وبه چرخ انداختن اقتصاد راکدوبسته ی جامعه که نقش ارزنده ومهم دارد ؛به مانند سائیر کشورهای اسلامی؛کاربرد عملی ورهبرد اهدافی قرار بگیرد.ترقی وانکشاف را تضمین نماید.راه دیگری برای فعلن وجود ندارد.راه دیگر وراه های تمرکز زدائی و یاحفظ حالت کنونی ودفاع ازنظامهای فاسد-فاشیستی مرکزی قبیلوی وقبیله سالاری ومرد سالاری که درطی بیش از260سال از بته ی ازمائیش و تجربه ی تاریخی ناکام برامد ونتوانست حد اقل جلوفساد وفجائی خود رابگیرد وبه جز ازعقب مانی وجنگ وخونریزی باهمدیگر ومعامله گری بالای وطن ومصیبتها وبدبختهای بیشمار؛ ارمغان  دیگری درپی نداشته است وندارد.!!!ا

زندگی وهستی  ما ،با زن است

 بیدن زن هستی ما، مدفن است

 

زنده باد مادر

 

زنده باد هشتم مارچ

روز همبستگی بین الملی زنان

 

 

مارچ/8/12March 11th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي