خشونت روز افــزون دربرابرزنان افغانستان !
عزیزه عنایت عزیزه عنایت

زنان افغان باآنکه درشرایط سالهای جنگ رنج ومشقت رابیشترازگذشته بردوش

کشیده اند علاوه از اینکه با ازدست دادن عزیزان شان ، بی خانه شدن وبی جا

شدن ازمحل اصلی خویش دردامان فقر گسترده با خانواده های خـــود میسوزند

ومیسازند خشونت نیزازجانب مردان زن ستیزدربرابر شان قرارمیگیرد که این

موضوع خیلی نگران کننده و درد آوراست .

         دراین اواخرموضوع خشونت، برعلیه زنان افغانستان ازطریق رسانه ها

بیشترانعکاس داده میشود که این خود نشان دهندۀ وضع نابه سامان زنان دروطن

عزیزمان میبا شد .اگرچه دراین مدت بیشترازده سال دردورۀ حکومت رئیس

جمهورکرزی بعد ازفروپاشی دولت طالبان نهــاد های بیشماری بنام های مختلف

وبه دفاع از حقوق زنان افغان ،علاوه ازاین که سازمان ملل، مدافعیـن حقوق بشر

درآن کشوروجود دارد، بوجود آمد ند که تا کنون یا کاری نکرده اند ویــاهـم کار

های شان اندک است که دراین راه گام نهادند. چه اگرآنها میخواستند با صلاحیت و

استفاده ازحق قانونی خویش وباارتباط با ارگان های ذیربط، مخصوصـاً وزارت

امورزنان،خشونت برعلیه زنان درافغانستان کاسته میشد.اما نـه تنها کاهش نیافته

است بلکه روز تا روزارقام این پدیدۀ شوم وتکان دهنده بلند وبلندتر نیزشده است.

          هموطنان عزیزمان از پیآمد های ناگوارازدواج های اجباری میدانند وآگاه

اند که نظر به تجارب گذشته دادن دختران به شوهر،بدون رضایت د ختــران شان

 نتیجۀ خوبی نداشته. ولی باز هم درافغانستان دیده شده است که دختران زیرسنین

شانزده سال به ازدواج های اجباری درآورده میشوند که اکثر این کودکان یاهنگام

ولادت و یا قبل از آن از بین میروند ویا هم بـا عکس العمل های نادرست فا میــل

شوهرو شوهرروبرو میشوند که دست به خودکشی ویا فراراز منزل میزنند که در

جامعۀ سنتی افغانستان این هردو عمل زشت و نا سزا است . ولی دختران وزنا ن

درعذاب نشسته چنین راهی برگزیده اند. اگربه مراجع قانونی مراجعه کنند آنان هم

به وساطت بزرگان قومی ویاهم بعد ازگرفتن ضمانت شوهرو فامیل شوهرآنان را

مجبور به برگشت به فا میل شوهر مینمایند که این خود عذربدترازگناه است وتیــغ

دست داشته شوهررا دوبرابر تیزتر میسازد . چنانچه که همه هموطنان عزیز مــان

شاهد داستان منیژه خانم جـوان ولسوالی" مقر"ولایت غزنی هستند که دراین هفته از

طریق تلویزیون ها به اطلاع همه رسانیده شد که چنین حکایت گراست .

       " منیژه زن بیست سالۀ که در گفت و گو با بی بی سی شکنجۀ مداوم خود را

توسط شوهرفاش کرد.هفته ها درزیرزمینی خانه اش بادست وپا بسته نگهداری می

شد وشوهرش با چوب،زنجیروشلاق اورا میزد. داغهای بدنش حکایت گرداستان غم

انگیزا ومیباشد." وی موضوع مهمی دیگری را نیزعلاوه کرد که ازطریق بخش خبری

تلویزیون آریانای امریکا به اطلاع عموم رسانیده شد که شش ماه قبــل نیزبا پــدرش

درکابل آمده و داستان زندگی خویش را به وزارت امـور زنان حکایت کـرده وبدون

نتیجۀ مثبت ناگزیراً به خانۀ شوهردوباره برگشته .

        خود کشی زنی دردایکندی ،سربریدن دختران جوان،تجاوزگروهی بالای زنان

که این ها همه دست بهم داده ، شیرازۀ زیستن و زندگی زنان را ازهم گسسته اسـت.

       ازاین نوع مردان زن ستیزپرسیده شود زمانیکه چنین ظلم وشکنجه راازسوی

خود به همنوع خویش وآنهم همسفــر زندگیش روامیدارند،آیا خدارا درآن لحظه ازیاد

برده وفراموش میکنند؟ چرا ازعاقبت این عمل نمی هراسند .چنانچه که شاعرگرامی

ای، فرموده است .

               مکــن برزیردستـــان ستــم       که دستی است بالای دست توهم .

درجای اگرسخن از مسلمانی زده شود چنین اشخاص ازهمه اولتر داداز مسلمانی می

زنند وآن وقت به تکرارآیت و حدیث میاورند .ولی وقتی درقدرت قرارمیگیرند نـــه

مسلمانی را میشناسند و نه خدا را .

       علاوه ازاین موضوعات، دها ظلم و استبداد دیگری درحق زنان روامیدارنـد

که بارباراینجانب وقلم بدستان دیگروطن درمقالات خویش ازآنها یاد آوری کرده و

جهت معلومات هموطنان عزیزمان ارایه شده است .

      اکنون پیشنهاد مینمایم تا مراجع ایجاد شده درداخل وخارج کشور بمنظوردفاع

ازحقـوق زنان ، محو خشونت های تکاندهنده که باعث تباهی وویرانی هردوجانب

بشمول کودکان خانواده ها،عقارب و نزدیکان شان میشود، متحدانه دستی باهم داده

بامدافعین حقوق بشر،ارگان های دولتی  برای رفع این معضله با تطبیق قا نون

محو خشونت علیه زنان سعی وتلاش نموده مبارزۀ جدی نمایند.وهمچنان تبلیغ بــه

خاطرمجازات خشونت گران و جنایت پیشه گان توسط روشن فکران درمجــالس و

نشست های عنعنوی،مکاتب ، محل آموزش وسوادآموزی ها،درساحــات دوردست

(روستاها)توسط ملاامامان مساجد وبزرگان قومی صورت گیرد.که با همکاری ملت

شریف وطن زنان توانسته با شند ازاین سلول های ظلمت آسای جانکاه بیرون آینــد

ودرپرتومهروصفای خانواده وجامعه به زندگی نوین دسترسی یافته درفضای گــرم

خانواده با پرورش اطفال آینده وطن وفعالیت های اجتماعی خود مصدرخد مت برای

خود و میهن خویش شوند.

 

                        5/1/2013 

 


January 6th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي