خط دیورند باعث ایجاد پشتونستان، بلوچستان وتجزیه پاکستان خواهد گردید !
میرعنایت الله آشفته میرعنایت الله آشفته


                     نوامبر21\  2012
و نهایتا 10 سال بعد ان باعث تجزیه افغانستان نیز میشود چون هیچ پشتونی
طرف خشکی ومحاصره را قبول نخواهد کرد و هم مسایل دانشگاه وپوهنتون
وقهرمان ستیزی ، جنگ احزاب 40 گانه بدون مرام واساس و عملنامه وبدون
دستاورد بجز خونریزی وتباهی. واین دقیق چیزیست که ایران میخواهد و
پاکستان میخواهد.
لهذا ما نه دیورند به رسمیت شناسیم ونه هم حکومت قومی پشتون ها را ولی از
مبارزات بلوچها قدردانی میکنیم، پشتون یک راه دارد باید درفش افغانستان
را بپذیردو از پاکستان را به پاکستان روان کند ورنه بسوزاند. بلوچ
درنهایت امر به اصلش یعنی افغانستان خواهد پیوست چون ما به همدیگر ضرورت
داریم.
انچه مسلم هراس تاجک و اقوام متحد ها از اکثریت بودن پشتونها است که
نسبتا بجا ولی بی اساس است که درنظام های شایسته سالاری چنین مشکل رفع
میشود و علاج آن روبه تعلیم واقعی نه ماستری یکساله ایرانی است. لهذا
اینان نیز باید دست از دامان انگلیس وپس پرده از پاکستان بکشند چون این
حکومت کفری و سرطان جهان نه بدرد افغانستان میخورد ونه به درد جهان
  برنامه های ازقبل تدارک دیده شدۀ قوای ائتلاف دررأس امریکا و برتانیه،
برای سال 2014 وسال های بعد اش مرحله به مرحله درظاهرامرنامُوفقانه،اما
سنجیده شده، محقق میگردد.  تحولات وحوادث بوجود آورده شده درکشورما و
همسایگان بخود گرفتار طامع وناعاقبت اندیش،هوشدارتغییرجغرافیه؛ درمنطقه
را میدهد.
  نتایج بازی قدرت، بین شرق وغرب درافغانستان پس ازقریب 35 سال بگونۀ
تغییرنموده که : دیگر اتحاد جماهیرشوروی سوسیالستی وپیمان نظامی وارسا
وجود ندارد.   هندوستان دوست سنتی شوروی سابق، حالا از دوستان نزدیک با
روابط قوی سیاسی اقتصادی امریکا مبدل گردیده است .
دوستی هند و امریکا یعنی دشمنی پاکستان وامریکا که به نفع ماست هند
همانند افغانستان از انګلیس روز خوش ندارد وهم چندانی ازش خوشش نمیاید و
امریکا وانگلیس بظاهر خیلی دوست اند ولی طی شصت سال پای امریکا را به
هرجنگ کشیده و دراخیر هم دشمن امریکا را تقویه کرده مثال عمده اش تقویت
پاکستان درمنطقه است .از اینرو تعادل فرق میکند و امریکا نیز ظریفانه
میخواهد بی عقلی وغرور بیجای که فریب انگلیس خورده است تلافی کند ، پلان
35 ساله پلان انگلیس بود که به امریکا به میراث ماند وباعث شد امریکا
خسارات زیادی را متقبل شود ازینرو اوباما برای بار دوم برگزیده شد تا جلو
بدقماشی قاچاقبران اسلحه ومافیا را بگیرد ، که فعلا اف بی ای در
افغانستان فعالیت زیاد را رهبری میکند وبدنامی رهبران سیا را مشاهده
میکنید ، فقط اخطار های کوچک است که بین شان رد وبدل میشود.

 نقش برجسته سیاسی - اقتصادی چین درمنطقه ، وروابطش با امریکا ،
درتغییرِتوازن قوا، نقش خودرا دارد.نفس تازه نمودن پوتین و روسیه،
پاکستان را درتلاش وجای پا پیدا نمودن بین بازارهای آسیای میانه، چین
وروسیه، توام باحفظ و پاس نمک شناسی پاکستان دربرابربرتانیه، نظامیان
پاکستانی را در تحمل سیاست قند وقمچین دولت امریکا، بانارضایتی چند جانبه
زیرفشارداخلی ومضیقه  قرارداده اند.
نقش اقتصادی چین ، ایران ، تایوان، کوریا، جاپان ، هند و نقش نظامی
روسیه، پاکستان ، سوریه، مصر، ایران، چین وهند چیز های است که ما بیخبریم
ولی امریکا ومتحدین کاسه لیسش چون انگلیس ازین موضوع بیخبر نیستند : باید
بین شان یکی دوست امریکا شود ویکی دشمن امریکا وچون دوستی ودشمنی امریکا
به ممالک دیگر باعث دشمنی ذاتی نیز میشود و این همان چیزی است که انگلیس
و امریکا برای دراز مدت میخواهد تا اغتشاشات را در قاره آسیا با منابع
طبیعی سرشار نگه دارند تا درقالب دوست ودشمن آنرا تصاحب نموده یا از بین
ببرند.
 نظامیان نازپروردۀ افراطی تروریست پرورپاکستان،دردرک سیاست ظریفانۀ
انگلیسی ودوستان پولدار مغرورامریکائی با یک نوع طردُدوعدم تشخیص دقیق
واختیارنمودن موقف متناسب ودرک متفاوت مواجع گردانیده است. این بازی
غیرشفاف، پاکستان محتاج را نصبت به امریکا نا مطمئن میسازد.
نکات قابل تشویش برای پاکستانی ها دوستی امریکا با هندوستان وعقد
قراردادها فی مابین آنها، عملیات های طیارات بی پیلوت امریکا به آنطرف خط
نام نهاد دیورند، ایجاد پایگاهای نظامی وامضای پیمان استرتیژیک بین
افغانستان امریکا، ایجاد دفتربرای طالبان درقطر، حمایت ازاحقاق حقوق حقۀ
مردم بلوچستان وحمایت ازاقلیت ها ی پاکستان، قظیه کشمیر و ... می باشد.
این دقیق چیزی است بی دوسه روی سیاسی ، نظامی واستخباراتی دارد.
نه من نه امریکا ونه افغانستان از قدرت نظامی تروریست پاکستان خوشش می
آید وهم تشویش پاکستان در حملات بالای وزیرستان و بلوچستان نمایشی ،
استراتیژیک وبی اساس است که ضعف مان را نشان میدهد چون حکومترانان کابل
باید از ین نمایشات به نفع خود اگر نشده به نفع امریکا بادار کل کارگیرند

اندکی پیش تو گفتم غم دل ، ترسیدم                    که  دل آزرده  شوی
ور نه سخن بسیار است
دلیل بلند نمودن صدای خط تحمیلی ونام نهاد دیورنددرچنین مقطع زمانی
ازجانب نمایندۀ خاص امریکا آقای« گروسمن»  وتائید سفیرش درقندهار؛ برای
پاکستان حیثیت " زهرقندیست" که بلعیدنش عمل جراحی درقبال دارد، ومتولدین
دوگانه اش پشتونستان وبلوچستان مستقل خواهد بود. این سیاست را یک تیروچند
فاخته " دفاع ازروند دیموکراسی، دفاع ازحقوق اقلیت ها وتعیین سرنوشت "
کشورهای منطقه که ، موافقان ومخالفانی دارند، بهترین وسیلۀ اقناع واغفال
سیاست زدگان به اصطلاح روشنفکرخواهد بود.
درین قسمت اگر متوجه شویم قبول خط دیورند باعث تجزیه افغانستان نیز میشود
چون وقتی به یک حکومت همگون یهودیت با منشا قومی رای مثبت دهیم تاجکان،
پشتون ها، بلوچها، شیعان، ازبکان هرکدام ادعای حکومت خواهند کرد که منفعت
آن باز برمیگردد به تجزیه طلبان و قومپرستان که درمخالفت صریح منافع ملی
کشور علی الخصوص افغانها خواهد بود. خوشبینی به قبول خط دیورند باعث از
دست دادن تمامی پشتونها در افغانستان خواهد شد چون باایجاد پشتونستان
پشتونها یکی خواهند شد وباز ما شاهد یک جنگ وسیع قومی خواهیم بود که پیش
زمینه های آن در کندز وبلخ وبامیان ده سال قبل ریخته شده است. واین
خطرناکترین بازی انگلیس خواهد بود.
اما درظاهرامر درآستانۀ خروج احتمالی بخشی از قوای ائتلاف تا 2014 نوع
خاطرخواهی نظامیان پاکستانی نیزتوجیه شده میتواند، تابا استفاده ازایجاد
فضای مصنوعی به اصطلاح دوستانه!؟. درعین حال خیالی وبلهوسانه تشویق به
همکاری بیشترجلب شده باشند. ضمناً زمینه وراه خروج ارزان قیمت وسایط
زرهی وتجهیزات نظامی قوای ائتلاف را ازبندر بحری کراچی دوباره مساعد
گردانند.
ازآنجایی که سیاست فاقد قلب وصرف متکی به مغزبوده ،آنهم برای تعقیب منافع
مداوم وپیوستۀ خود می اندیشد. گمان نمیرود که امریکا، افغانستان
پُرازذخایرمعدنی ،منابع سرشار زیرزمینی وبا اهمیت ترین موقعیت جیوپولیتکی
وجیواستراتیژیکی اش رانادیده گرفته، فدای سیاست های غلط وماجراجویانۀ
کشورپاکستان بخود گرفتار، که درتقابل با دوستی هند و امریکاست، میدان را
ترک ویابه دیکتی پاکستان منافع خود راتعویض نماید.
آنهم با پاکستان ظاهراً دوست؟استفاده جو،نامطمئن که عدم صداقتش کاملاً پس
ازافشای پناگاه اُسامه بن لادن درساحه نظامی اسلام آباد
آشکارگردید،علاوتاً پاکستان سخت درمنجلاب تروریزم وافراط گرائی
درگیربوده وعملاً درناکامی،کُشتن ونابودی سربازان ناتووشکست نظامیان غربی
نقش فعال وبرجستۀ خود راتوسط طالبان وافراد وابسته بخود مشهوداً بازی
مینماید.
باازمیان رفتن ومنتفی بودن تهدید به آبهای گرم از جانب شوری وقت یا روسیه
فعلی، دیگرپاکستان آن اهمیت تاریخی وپارتنرشیپ ناتو وامریکا" خط عقب
جبهه" درزمان جنگ سرد را ندارد.
من به این قسمت کاملا مخالف هستم چون :
درست است که روس قدرت اقتصادی نیست و100 ها میلیون در افغانستان مصرف
کرده که جبران نتوانسته بکند ولی آنچه مسلم است 20 سال دیگر است که روی
پروژه های تسلیحاتی اش کارمیکند واخیرا جنگ افغانستان را درنظر دارد
وتمامی تسلیحات امریکا وکاسه لیس هایش را بشکل مانیتور کرده وغیرمستقیم
درصدد بدست آوردن تکنالوژی آن است که جنگ نیابتی اش را متاسفانه افغان ها
انجام میدهند.
ایران وچین نیز نباید فراموش شود وضعیت عراق ، سوریه ، لبنان ومصر را نیز
مشاهده کنید>

 بخصوص با ایجاد رابطۀ دوستانه هندوستان، با امریکا، افغانستان وجامعه
جهانی در مقایسه با دولت ضعیف ملکی پاکستان، احزاب قوی وبنیادگرائی
وطالبی که در35 سال گذشته نفوذ قابل ملاحظه در دستگاه استخباراتی آی اس
آی ونظامیان پاکستانی بوجود آورده است.
با توجه به نکات یادشده دولت بخود گرفتارپاکستان متکی به کمک های اقتصادی
امریکا وآسیب پذیر ازناحیه آزادی خواهی مبارزین بلوچ، نارضایتی ایالت
پشتونخواه ،نفوذ تروریستان تا ناآرامی های اختلاف مذهبی  شیعه وسنی،
فقروبی سوادی نبود کار،تولیدات ارزان قیمت چینائی ومشبوع ساختن مارکیت
پاکستان ، افغانستان ومنطقه همه مزیدی برعلت ودُشمنی باهند وقضیه لاینحل
کشمیر، پاکستان ونظامیان افراطی آی اس آی را در تنگنای عمیق
اکمالاتی،تجهیزاتی سیاسی - اجتماعی -اقتصادی قرار داده است.
اگر واقعا چنین چیزی باشد که به نفع ماست ، ولی ناگفته نباید گذاشت حدود
سی هزار جاسوس انگلیس تبار پاکستان در قالب ها وچهره های مختلف در
افغانستان کار میکنند ونمی خواهند یک مملکت صنعتی و خودکفاه خدماتی شویم
همسایگان حریص ، مُغرض ومداخله گران طامع پاکستانی و ایرانی که خود ازهر
لحاظ به مراتب نسبت به کشورما آسیب پذیرتر و در اختلافات قومی،
زبانی،نژادی،مذهبی و... گرفتار وتهدید به تجزیه وازهم پاشی اند. با درک
ازجوهرتیغ دوسره، خطرتجزیه خویش را رندانه صرف به کشورما وارد می دانند.
چیزی است که از تریبیون دولت افغانستان مزه میدهد

صرف نظرازشخصیت های صادق و وطندوست وظیفۀ فرد فرد ازهموطنان باسواد، کم
سواد وبی سواد ماست وجای بس خجالت وشرمساری خواهد بود که پس از35 سال
تجربۀ جنگ، مهاجرت، توهین و تحقیرشدن ها توسط بیگانه ها بخصوص استخبارات
همین پاکستان وایران، بازهم ما علیه یک دیگر استعمال شویم.
 هموطنان عزیز: ما صرف یک انتخاب معقول پیشرو داریم، دست یافتن بیک صلح
پایداروسرتاسری که دراثردرک ،تلاش و نیازخود ما وبرمبنای منافع ملی ما
بوجود آید.
آرمان همه است:
•       تعریف منافع ملی وظیفه کیست؟ اصلا منافع ملی درکشورهای همانند
افغانستان چیست؟
•       صلح چیست؟ چرا درجنگیم؟ پرسشی است که حکومت کرزی ، مجاهدین، طالبان و
یا سایر گروه های که باعث ایجاد مجاهدین و طالبان شده اند جواب دهند،
وجواب آن نیاز به قطع منابع پولی استخبارات جهانی دارد. مقالات سابقم را
، تاریخ سی سال اخیر ویا کتاب جنگ اشباح وامثالهم را مطالعه کنید.
وحدت ملی را درعمل به دور از تعصب و تمامیت خواهی ، قهرمان سازی و قهرمان
ستیزی، مسؤلانه و داوطلبانه به  دور ازهرنوع  افراط گری چپ و راست
درچوکات اهداف ملی، آیندۀ روشن و با ثبات، دست به دست هم داده ،ادای
مسئوولیت ورسالت برای افغانستان متحد ، یکپارچه با یک طرح شفاف ملی جمع
ومتحد شویم !
بروقوی شواگرراحت جان طلبی – که درنظام طبعیت ضعیف پامال است


November 22nd, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات