خماري سترګي
یعقوب منګل یعقوب منګل

******

ســورشــال پــرســر٬ پـه اوربــل وهــي لاسونـه

زړه ئ رانــه وړي ٬ عــالمــونــه غــرقــوینــه

 

توري سترګي چه راووزي٬ګودرته شي روانه

کږه وږه شي دخیـالـه ٬ کـوي نـازاومکیـزونــه

 

پــسرلي دی هــره خواشــنه ٬ وطــن ګلــزاردي

پیغلي ځي صحراته ٬ ټولوي ګیډۍ ګیډۍ ګلونــه

 

سترګي ئ ګل٬خوله ئ غاټول٬زلفي ئ سنبل دي

داسـره اننګي ئ دارغــوان ښکلــي رنــګــونــه

 

پــه خمارو سـترګـو چه تورکاجل کــړي پــوري

داسي ښکاري چه خالي کړي ئ دی ډک جامونه

 

څڼي دی مه پریکوه ٬ پریږده چه اوږدي شــي

پـه خـوب ویـده جانان به خوري په کي ټالونــه

 

یعقوب( منګل) ته لاس ددوستـۍ اومیني ورکـړه

مه ئ ځوره وه په زړه کي ئ ډیردي آرمانـونه

 

 

08.06.2013

آلمان


June 12th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان