خواهران دلیر قهرمان و شجاع و مبارز ولایت هرات
(زلیخا پوپل) (زلیخا پوپل)

شهامت و دلیری زنان کشور ما از بدو تاریخ وطنم دردرازای این مرزبوم باستانی ثبت تاریخ بوده که علیه ظلم استبداد و هر نوع خشونت و زن ستیزی مبارزه نموده و مینمایند با تآسف که در جامعه ما دفاع از حقوق و حمایت زنان صرف در شعار بوده و زنان مظلومترین و ستم دیده ترین جنس در کشور ماست اما میخواهم به شما بشارت دهم که شما زنان قهرمان و بی دفاع کواه زنده تاریخ هستید! شما زنان قهرمان به دشمنان فرهنګ، دشمنان پیشرفت و ترقی ،دشمنان مدنیت،دشمنان انسان و انسانیت موقع ندهید که سد راه تان ګردندشما با این مبارزه خیابانی و ګرد همایی اعتراضی بخاطر بریدن بینی و لب خانم ستاره جوان ۲۲ ساله در محضر فرزندان دلبندش از جانب شوهرش یکبار دیګر به اثبات رسانیدید که زن افغان،مادر افغان، دختر افغان شجاع دلیر و با شهامت است هیچ نوع و هیچګونه مظالم را قبول نداشته و نمی پزیردهمانګونه که نهاد های مدنی و کمیسیون های مستقل بشری درین راهپیمای با شما همراه و همګام بوده و ما هم برای همیش با شما هیم و هر نوع خشونت ها را تقبیح نموده یار و همراه رزم شما هستم و مبارزه مینماییم زنده و سر بلند باد زنان افغان به پیش در راه از بین بردن خشونتها علیه زنان
December 17th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها