خورشید آزادی
عبدالو کیل کوچی عبدالو کیل کوچی

 

    

زن ای  خورشید   آزادیء  آفاق  جهان  برخیز

زن ای  استارۀ    پرنور و ماه  آسمان  بر خیز

زن ای هستیء دوران سازموج  بیکران برخیز

زن ای  روشنگر چشم  وچراغ  کاروان برخیز

زجا  بر خیز رزم و جنبش و هنگامه  برپا کن

طنین   شور  بشکن    بشکن   زنجیر  بالا کن

زکنج  خانه  بیرون آ ، به دانش سعی وا لا کن

جهان را با جهش های  هد فمندت  شنا  سا کن

چو  مشعلدار راه   پر خم و  پیچ زمان برخیز

زن ای  خورشید  آزادیء  آفاق  جهان برخیز

نگر  درسیرتاریخ  ، نقش تاریخیء  زن ها را

نماد رزم وآزادی «ملالی ها » و «زهرا »را

«دکتورس اناهیتا » و« ناهید » و «ثریا » را

« کلارا»«اندیراگاندی»«بوپاشا»و«روزا»را

که  بگشودند ره سوی افق ها  بی امان  برخیز

زن  ای خورشید  آزادیء  آفاق  جهان بر خیز

تو نسل عصر کیهانی ، توهستی  ساز دورانی

تو در یای خروشانی ، تو  خورشید   بهارانی

نخستین   رهنما   و  رهبر   فر زند    انسانی

مگر  با این همه  ، بیکار و بیمار و پر یشانی

رهاکن خویشراازرنج غم چون قهرمان برخیز

زن ای خورشید  آزادیء  آفاق  جهان   برخیز

بیکسو   امن   و  آز ادی  و  آرامیء  ملت ها

د گر سو جنگ  ویرانی و تخریب    تمد ن ها

بیک جا، روشنی و کارو پیشرفت و  ترقی ها

دگرجا ، تیرگی و فقر و جهل و رنج   ذلت ها

فرو مگذار تا کاردی رسد بر استخوان  برخیز

زبون کن جنگ رادرراه صلح جاودان  برخیز

زن ای  خورشید  آزادیء  آفاق جهان  برخیز

 

 

 


March 7th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان