د امنيتي او دفاعي تړوند اړوند پټ سند
نظرمحمد مطمئن نظرمحمد مطمئن

د امنيتي او دفاعي تړوند اړوند پټ سند چې په امریکا کې د افغانستان سفیر له خوا ولسمشر ته استول شوي


November 11th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها