د باچا خان عدم تشدد مرکز ته!
غلام مصطفی بیدار غلام مصطفی بیدار

برادران عزیز وارجمند قبل از همه حمایت بنده را از مرکز تان اعلام نموده لازم ذکر است تا چند نکته را ذکر کنم،

تروریزم: یعنی جنگ بخاطر اهداف سیاسی واقتصادی وبدست آوردن قدرت از هر طریق ممکن که طی مقالات گذشته ذکر کردم، ولی آنچه شما شروع کردید آیا؟

·         حرکت بخاطر یکجا شدن افغان ها است بشمول پشتون ها وبلوچ ها ویا یک حرک قومپرستی وضد منافع ملی (نشنلیزم)؟

·         آیا حرکت تان بخاطر مبارزه با استعمار کفری انگلیسی (علیه خط کفری دیورند) است ویا علیه امپریالیزم امریکایی 47 مملکت متحدش؟

·         آیا حرکت تان بضد استعمار ،استحمار واستحصال است ویا میخواهید به دیموکراسی(نظام کفری معاصر) مشروعیت ببخشید؟

·         آیا این حرکت بضد تروریزم دولتی جناب جورج بوش ودولت کرزی است ویا بضد تروریزم حزبی قدرت خواهی مخالفین مسلح وهمدست شان؟

·         آیا حرکت عدم تشدد تان بخاطر نسل کشی هزاره ها، تاجک ها ، بلوچ ها و اقوام دیگر طرحی دارد ویاباز به نظریات اکثریت بودن پشتون ها معتقد هستید وخواب پشتونستان خواهی وتجزیه غیرمستقیم افغانستان بنفع انگلیس را درسردارید؟

·         حرکت عدم تشدد تان مبارزینی را که بخاطر استقلال و آزادی علیه استعمار جنگیدند وخون شان را نظرانه کردند بکدام نظر میبیند وامروز آنانیکه بخاطر از دفاع  از نوامیس شان و دخول بدون اجازه به خانه های شان، بمباردمان، قتل های سیاسی ، ترور، چور وچپاول اموال شان مجبور ساخته شدن تا دست به اسلحه ببرند واز ننگ وناموس دفاع کنند ، از خانه ووطن شان دفاع کنند، افسران ، عساکر و کارمندان امنیت ملی که در مبارزه با انگلیس و حرامزاده  های شان امروز به جنگ هستند و هر روز کشته وشهید میشوند نظر تان چیست؟

جهاد : کوشش ودفاع از عقیده بهر وسیله ممکن (زبان، قلم،مال ، جان) وجنگ مسلحانه بخاطر دین اسلام ورضای الله و طبق اصول اسلام

از آنجاییکه دفاع در برابر عقیده فرض هر مومن و مسلمان است واسلام دین جهانی است وبه نشنلیزم پشتوارزشی قایل نیست وعلیه سیکولاریزم ،امپریالیزم، کمونیزم ودیموکراسی  نظر واحد دارد ، لهذا !

جنگ امروز افغانستان ابعاد خارجی ، داخلی وسیاسی دارد ، که متاسفانه دیروز بین نظام کمونیزم و مجاهدین بود .امروز بین امپریالیزم وبازهم مجاهدین ولی دیروز قهرمان بودن  امروز مداحان حق السکوت میگیرند و تروریست خطاب شان میکند خلاف نظر اینکه 15 حزب به استخبارات ایران کار میکردن وامروز هم میکنند و15 حزب دیگر به پول امریکا وانگلیس به استخبارات پاکستان وانگلیس وامریکا کارمیکردندومیکنند ولی مردم عام به عقیده میجنگند ومیجنگیدند. که یک حقیقت است، جنگ امروزی نیز نفع آنرا ایران و پاکستان و47 مملکت میبرد ولی آنچه جنبه افغانی دارد دیروز مفکوره پوچ کمونیزم بود وامروز مفکوره بی ارزش وکفری دیموکراسی یا مردم سالاری است.

آنچه مبرم است اینست که نظریه عدم تشدد چقدر بازاردارد ؟

·         مشکل عقیدوی سیستم ونظام کنونی چی خواهد شد چون هردو طرف مفکوره خود را با زورتحمیل میکنند.

o        کرزی وامریکا :با حمایت 47 مملکت وپول گزاف وتیم فاسد و نسل کشی افغان ها علی الخصوص پشتون ها وبلوچ ها دیموکراسی را بزور ب 52

o        طالب واحزاب به اصطلاح اسلامی : که همکاران گروه اول اند ومسلمانان واقعی وعلما را بدنام ساختند نیز از زور  کار میگیرند واز اسلام هیولا ساختند وتفسیر شخصی گروهی میکنند.

·         مشکل سیاسی واقتصادی منطقوی چه خواهد شد؟

o        امریکا ومتحدین شان بخاطر تحمیل فساد، فحشا، دیموکراسی وسود خوری 4بیلیون مصرف کردند وجان 50 هزار نفر افغان بیچاره راگرفتند وهزاران عسکر بیچاره خود شان را به هیچ کشتند وهم تا به معادن ، منطقه استراتیژیک تان نرسد نمیروند

o        روس، هند، چین ، ایران نیز بخاطر اهداف اقتصادی نیمگذارند تا این جنگ آرام شود مشکل تان با آنها چه خواهد شد؟

o        پاکستان استخبارات را جامعه دینی پوشانیده انتحاری وانفجاری وانفلاقی میفرستد وبخاطر عمق استراتیژیک شان میرزمند وهر روزبه ادارات تان رخنه کرده اند وهمین مفکوره عدم تشدد تان نیزدر امروز به نفع آنها است چون فقط بازهم پشتون خواهی میکنید وبس! ولی پشتون ها را از اصل آن مصروف نگهداشته اید گیریم 2000 جلد کتاب چاپ کردید ولی متاسفانه دریک روز از بازارجمع شده وسوختانده میشوند واین ضیاع وقت است چون کار اصل را فراموش کرده اید وآن خط دیورند است و صحبت مستقیم  با ممالک جهان وتعریف ودفاع از منافع ملی که دین اسلام جز همین منافع ملی ماست ودر قدم اول می آید.

·         بعد اقتصادی مسله عدم تشدد؟

o        چقدر به کار زایی و تولیدی ساختن پشتونها فکر کرده اید،چقدر به فکر حق دادن به خانم ها وخواهران فکر کرده اید چقدر به فکر ازدواج ها ومهر های 15 لک فکر کرده اید چقدر به مصارف گزاف عروسی فکر کرده اید؟

o        چقدر به موارد سو وفحاشی که بین جوانان معروف شده فکر کرده اید درجستجوی سیکس گوگل افغانها 11 اند درتمام جهان ، چقدر بفکر ازبین بردن قومپرستی برتریت پوِپلزایی، غلجایی، سدوزایی، احمدزایی، صافی، وغیره فکر کرده اید وجنگ پشتو جلال اباد وقندهار ، وزیر وپکتیا فکرکرده اید.

o        وچقدر بفکر فرهنگ های مردود ی که دربین افغان ها مروج است ویکی آن هم توهین وکم نظری به اقوام دیگر است وهنوز با اقوام دیگر به چشم برده دیده میشود فکر کرده اید؟

لهذا مساله عدم تشدد را اگر موفق شود ما طرفدار آن هستیم ولی مشکل اینست که ازبدوتاریخ شوری سازی درافغانستان ما فقط در ساختن بهیر ها ،شوری ها، حزب ها و امثالهم بودیم ولی مشکل اصلی رافراموش کردند وبه مداحی پرداختند ودر اخیر هم تجارت را شروع کرده فقط کمپاین کردند که نشان آن شوری های قومی ، کلتوری تولنه وحتی مرکزمطالعات استراتیژیک ولیوال است که هنوز هم در خواب خرگوش است؟

امروز هم که من محفل پرشکوه تان را دیدم شما چند قوم را مسول بدبختی خود گفتید (مغل، چنگیزخان، تیمور، پنجاب و سند وامثالهم) که من فقط از کتوازی صاحب که گفت منظورم از پشتون افغان است حمایت کرده ولی سخن های دیگر را به مغرضانه میشمارم.

شما نمیتوانید افتخارات جهاد مردم افغانستان را بیک باره گی زیر سوال آورید ونه هم تجاوز واشغال امروزی را صیغه قانونی بدهید ولی آنچه مبرم است اینست که شیوه مبارزه فرق میکند، یکی تمامی ارزش ها را بخاطر شهرک سازی و20میلیون زیر پا کرده ودیگری با نظرانه خونش از خاک وخانه اش دفاع میکند، خلاف نظر اینکه جنگ بنفع کیست واز طرف کیست ولی هرجنگ دلایل وقرایین خودرا دارد که بایدحل شود.

که ابعادش را باید در جنگ های فکری، سیاسی واقتصادی وحتی همین گونه حرکت های یک طرفه باعث جنگ وتفرقه قومی شده وملت سازی را خدشه دارساخته وباعث ترغیب اقوام دیگر میشودتا عمل همسورا انجام دهند چنانچه شاهد جنگ دانشگاه وپوهنتون بودیم، مشوره من برای تان اینست که:

o        حرکت تان را مطابق اسلام آماده ساخته واز دیموکراسی ونشنلیزم بپرهیزید، بسوی عقل ها رجوع کنید نه کمیت

o        اقوام دیگر رانیز سهم داده چون افغان ها برادر وبرابر اند وهمین مشکل همه گی است وجنگ دورانی است دیروزدرمناطق شمالی بود امروز در مناطق جنوبی

o        اهداف تان را واضح سازید آیا برخلاف استعمار و استحصال انگلیس وخارجیان هستید ویا برخلاف اقوام افغان هستید

o        خط دیورند میان دو قوم بزرگ بشکل دانه سرطان است (بلوچ وپشتون) که طراح آن انگلیس است و امروز اولاد ناخلفی که به امریکا به میراث داده وهم گاه وناگاه از منافعش دفاع میکند که حملات اخیر طراحی شده از چهارراهی عبدالحق بر سفارت امریکا و حمله انتحاری بر ریاست امنیت ملی نمونه انست ،و دشمن واضح است. یعنی تاریخی (انگلیس) و تصنعی (پاکستان) که من پنجابی را دشمن نمی شمارم چون یک قوم همسایه است وشکار همین استعمار است لهذا در صحبت امروزی تان شما پنجاب وسند نام بردید که باز هم خلاف منافع ملی و علی الخصوص پشتون ها و بلوچ ها است. بدین لحاظ تا زمانی که پشتون از تخریب اقوام همسایه اش دست نکشد وبه اصل قضیه رجوع نکند مساله حل نمیشود.

در دوطرف خط دیورند پشتون از جهالت وقومپرستی خودش مشکل بخودساخته چون هنوز هم مشکل تلفظ کندهاری وجلال آباد داریم، هنوزهم مشکل پوپلزایی ووزیر داریم وهمین پشتون است که با عده غلام انگلیس درپنچاب وسند  دست یکی کرده وحکومت پاکستان را ساخته و به انگلیس در شکل پیشرفته اش کار میکند وهمین قوم پشتون است که با عده ای از قوم های دیگر در اینطرف خط دیورند دست یکی کرده وبه امریکا ودیموکراسی اش کار میکند، لهذا تخریب اقوام دیگر بنفع تان نیست وباید متوجه باشید ودیگر هیچ کس بازی حرکات انگلیسی را بشکل پیشرفته وفنی وسناریو اش نمیخورد.

همین قوم است که اجازه میدهد مکتبش را خراب کنند وهمین قوم است وقتی به چوکی وزارت از آدرس قومی میرسد حتی برادرش را نیز فراموش میکند.

حل مشکل افغانستان ازهرطریق ممکن است، ولی اولا باید شما اتفاق کنید وخط کفری استعماری انگلیس را ازبین ببرید بعدا مکتب ومدرسه تان تروریست نخواهد بود چون همین پشتون اینطرف خط دیورند مدرسه آنطرف خط دیورند را تروریست گفته وهمین پشتون آنطرف خط دیورند فتوی قتل رییس امنیت را در دست گرفته واز کویته به کابل می آید ومکتب را تخریب میکند،وهمین پشتون است که حزب اسلامی شد ودیروز به کابل راکت میفرستاد وهمین پشتون است که امروز طالب شد  و تروریست است، اعرابی که دیروز استاد ربانی را اسلحه امریکایی توزیع میکردند تلک گردن پشتون شد وپشتون تروریست شد.

همین پشتون است که دیروز دروازه تورخم را بست و13 طفل تان را کشت، وهمین پشتون است که افغان را درپیشور مهاجر گفت و همین پشتون است که روز تولد محمد علی جناح را جشن میگیرد، وهمین پشتون است که تذکره پاکستانی در جیب دارد وپشتونستان خواهی میکند وحتی همین مرض را به افغان های اینطرف خط فرستاده اند

به امید اینکه از مقاله بنده آزرده نشوید و آنچه در مقاله ام است دریابید وهم جواب سوالاتم را ازطریق عدم تشدد وکم نگری بدهید.

وبه امید اینکه برایم در ایمیل نفرستید که من نفهمیدم وپشتوی آنرابفرست ، چون همین کاری تان بسیاری از دری زبانان را مجبور به تنفر از شما کرده اند ولی هر پشتون دری میفهمد تا بحال یک پشتون هم کوشش نکرد به دری زبان ویا انگلیسی پشتو یاد دهد!

درباره اینکه دیموکراسی (مردم سالاری)کفر است ویا اسلام آماده ام با تمامی سیاسیون تان مناظره علمی کنم.

وهمچنان هرخارجی که بدون اجازه وارد خانه مامیشودتجاوز گر است که درقدم اول دفاع از حریم وطن وظیفه اردووپولیس وامنیت است ودرقدم دوم وظیفه احزاب سیاسی ودرقدم سوم وظیفه عام مردم  است، وهر آزادی قیمت خودرا دارد که باید پرداخته شود ولی هیچ نبرد آزادی باید بدنام نشود که جنگ دیروزی با انگلیس حق بود، بعد جنگ باروس ها وظیفه وجهادبود ، امروزبا امریکا ومتحدینش وبا پاکستان وانگلیس حق است و وظیفه من وتو. لهذا هیچ اشغال را نمیتوان صبغه قانونی داد ازهمین رودر روند انتقال مسولیت ها بیرق شان را با بیرق افغانستان تبدیل میکنند ومشوره من اینست که همرای بیرق شان مفکوره شان نیز مسترد شود.


January 5th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها