د سامبر نقطه عطف درتاریخ جنبش داد خواهانه مردم افغانستان
عبدالوکیل کوچی عبدالوکیل کوچی

                     

در ماه دسامبر بود که زمین دو ابرمرد بزرگ تاریخ معاصر کشور مان را در آغوش کشید آنهم در روز های هفتهء نخست .

با این تفاوت زمانی که زنده یاد ببرک کارمل بتاریخ اول ماه دسامبر1996 وروانشاد محمود بریالی بتاریخ پنجم همین برج در سال 2006 میلادی به جاویدانگی پیوستند .

یاد از ماه دسامبر یاد ازرویداد ها و خاطره های جاویدانی و فراموش ناشدنی تاریخ است . ماه  دسامبر، یادآور رویداد مهم تاریخی ، تجدید تعهد وفصل نوین سیاسی با الهام از کارنامه های پربار ابرمردان تاریخ معاصر کشور مان زنده یاد ببرک کارمل وروانشاد محمود بریالی میباشد  . یادی از شخصیت ها وچهره های شناخته شده ملی وبین المللی ، ابر مبارزان ترقی خواه وماندگاران تاریخ . یادی از غروب تن وطلوع جاویدانیء جان.

 سیر حوادث تاریخی با شمارش معکوس زمان ، دسامبر را به نقطه عطف در تاریخ جنبش داد خواهانه مردم افغانستان رقم زد .

روزهایی که رنگ شفق در تابش خورشید جلوه استثنایی داشت، قلب فلک حیران وسیمای افقها پژمان ، زمین یخبندان وطبیعت در انجماد سرما ی خزان ، از مهیب  توفان وشلاق باد پاییزی شاخه های درختان لرزان و گلبرگ ها پاشان ، در چنین حال وهوایی که  ابر های سیاه بر همه چیز سایه افگنده بود ، بلبلان  سرود بینوایی با صدا ها ونیم صدا های  گره شده در گلو ، با نگاهای پراز یاس وامید بسوی آشیانه های شان از شاخه یی بشاخه یی بحالت پرواز ونیمه پرواز ، آنگاه دسامبر در سوگ عظیم نشسته بود.

آن ماه که فلک به حسرتش حیران شد

 تاریخی  و ما ند گار  جا و یدان  شد

بلی ماه دسامبر برای رهروان راه نور وسرسپرده گان جنبش ترقی خواهانه کشور ومردم حق شناس افغانستان گرامیست وهمیشه گرامی  خواهد بود .     

زنده یاد ببرک کار مل فقید موسس وبنیانگذار حزب دموکراتیک خلق افغانستا ن رهبر فرزانه ومحبوب حزب وپیشوای بی بدیل جنبش ترقی خواهانهء کشور وشخصیت شناخته شدهء جهانی زنده در قلوب نسلها  .

روانشاد محمود بریالی یکی از چهره های نستوه وفرهیختهء تاریخ معاصر کشور واز پیش کسوتان فزون مرتبت جنبش داد خواهانهء سرزمین ما .

همانطوریکه توده های مردم در آفرینش تاریخ نقش اساسی دارند ، تاریخ نیز شخصیت هایی  را می آفریند . بروشنی از علوم اجتماعی ، شخصیت در جریان درک وهضم فعال ارزش ها ی اجتماعی در نتیجه تاثیر اجتماع وتوسط آن بو جود می آید وخود شخص در ایجاد آن فعالانه سهم میگیرد .

 زنده یاد ببرک کارمل نیز از همان شخصیت هایی که از میان توده ها بر خاسته بود وخواسته های بر حق مردم تبلور آرمان واندیشه های وطنپرستانهء او بود . زندگی ببرک کارمل با ظهور جنبش های جدید سیاسی وتشکیل نهاد های روشنفکری در کشور عزیز ما افغانستان همراه بود .که روند انتخابات برای دوره هفتم شورای ملی وجنبش اتحادیه محصلان اجزای آن را میساخت . زنده یاد ببرک کارمل همراه با همرزمانش در امر بسیج وتشکل کارگران ،دهقانان ، پیشه وران ، روشنفکران  آگاه وطنپرست ،فرهنگیان فرهیخته ،دانشجویان ،کارمندان دولتی وکلیه زحمتکشان کشور نقش اساسی داشت. تا زمینه را برای تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان مساعد ساخت .

ح د خ ا که بخاطرمبارزه برای  نجات مردم از رنجهای بیکران شان تاسیس گردیده بود  با نام کارمل فقید عجین است .

ح د خ ا برهبری زنده یاد ببرک کارمل راهای صعب العبور ،مهیب وخطر ناکی را طی نموده است راهای پیچیده ،سهمگین ، ونا مکشوف با موانع وعقب ماندگی های قرون ، با موانع عینی وذهنی چون عدم رشد لازم مناسبات اجتماعی ،اقتصادی ، شکل نازل تشکل شعور وبیداری سیاسی ، با گروه های بیمار گونه سیاسی ، در مقابله با طبقات ظالم وستمگر ،با ارتجاع سیاه منطقه ومتجاوزین خارجی .

علی الرغم چنین دشواری ها راه خود را شجاعانه طی نمود وبرای ریشه کن ساختن ظلم ،جهل ،فقر ،مرض وبی عدالتی ، تعصبات ملی ، قومی ، سمتی  ونژادی  وزبانی ، مبارزه  پیگیر وبی  امان  کرد  .

 رهبریت خردمندانه  ببرک کارمل در امر بیداری مردم بخاطر تحکیم استقلال وحاکمیت ملی ،تمامیت ارضی پیشرفت وتامین عدالت اجتماعی ، صلح ودموکراسی  وحدت ملی تمام خلقهای ستمدیده کشور ،ارتقاء سطح دانش وآگاهی عمومی مردم وفرهنگ مبارزه برای آزادی ، نقش اساسی وتعین کننده یی داشت .

با سر بلندی گفته میتوان که اساس کار ببرک کارمل را در صدر رهبری حزب د خ ا  ودو لت جمهوری دمو کراتیک افغانستان ، رعایت واحترام به دین مقدس اسلام ، تامین شرایط برای آزادی های دموکراتیک مردم ، تامین امنیت جان ومال مردم ،لغو تمام مقررات ضد دموکراتیک وضد انسانی ، اعلام آزادی تمام زندانیان وتامین شرایط برای رشد نسل جوان کشور ، تامین کمک های مادی ومعنوی در عرصه های مختلف حیات سیاسی ،اقتصادی واجتماعی برای مردم  تشکیل میداد .او مظهر وحدت حزبی وهمبستگی ملی برای مردمش بود .

همچنان در سطح بین المللی ، حزب د خ ا ودولت جمهوری دموکراتیک افغانستان در دفاع از صلح جهانی ، آزادی های دموکراتیک مردم ، دردفاع از جنبش های آزادی خواهی ورهایی بخش ،در دفاع از منشور سازمان ملل متحد ، احترام به حقوق انسان و در مخالفت وضدیت با جنگ وتجاوزگری قرار داشت .

ببرک کارمل تمام عمر پربار خود را در راه وطن وبخاطر نجات وسعادت مردمش وقف کرد. آموزه های زنده یاد ببرک کارمل مظهر جاویدانگیء او میباشد .او نمرده است ،هنوز زنده است وبرا بر با تاریخ عمر خواهد کرد . زیرا زندگی پربار سیاسی ببرک کارمل فقید مکتبی است فنا نا پذیر ودر خور پژوهش ،تعمق موشگافانه وژرف نگری.

 

  عشق تو، به سر، مهرتودرسینهء ماست

آموزه ء  تو   ثروت   دیر  ینهء  ماست

ما ،  رهرو  اندیشه   و   افکار    تویم

اندیشه   و  افکار    تو آیینه ء   ماست  

 

 

آموزه های جاویدانهء ببرک کارمل ،مبارزه آگا هانه بخاطر وحدت و همبستگی ملی ، وفاق همگانی ومردمی ، صلح و عدالت اجتماعی ، دموکراسی وآزادی ، ترقی ورفاه همگانی بود که بخاطر رفع رنجهای خلق ستمدیده افغانستان چون مشعل راه  آزادی میدرخشد . آموزه های جاویدانی ببرک کارمل ،مظهر شخصیت عالی انسانی او همچون اصول الهامبخش برای مردمان آزادهءافغانستان است که از قله های شامخ تاریخ وجهانبینی علمی و خردمندانه او سرچشمه میگیرد . اساس آموزهء آن معرف مکتب وتربیت گاه انسانی او میباشد .

آن مکتب ی را که ببرک کارمل اساس گذاشته است هزاران هزار انسان ورزیده دانشمند ، آگاه ، مجرب وکاردیده ، اعم از زنان ومردان وطنپرست ،کادر های خردمند به مثابه گلهای سر سبد مردم افغانستان ودر پیشآپیش آنان ، رهبران وشخصیت های بزرگ سیاسی پا به عرصه وجود گذاشته اند .

یکی ازین پیش کسوتان فرهیخته روانشاد محمود بریالی بود که از آغاز نو جوانی سر نوشت خود را با پیشرفت کشور وخوشبختی مردمش گره زده بود وبه عشق این آرمان تا پایان زندگی وفادار ماند وبا کمال وقف وفدا کاری شجاعانه رزمید .زنده یاد محمود بریالی در طی زندگی 50 سال تلاش خستگی نا پذیری اش درس مبارزه ، شجاعت ،ثبات ومقاومت را پیوسته فرا گفت وبی دریغ برای رفقا ودوستانش آموخت . عطش سیری نا پذیری اش به علوم وفرهنگ ، معرف شخصیت آزاده واکادمیک او بود .

زنده یاد محمود بریالی مرد صف اول مبارزات سیاسی واجتماعی دوران خود بود . محمود بریالی در تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان وتر ویج اندیشه ها وفرهنگ مترقی نقش بسزایی داشت .

محمود بریالی در دفاع از استقلال وحاکمیت ملی ،شگوفایی وسر بلندی افغانستان همواره کوشا بود .زنده یاد محمود بریالی یکی از فعالین کنگره موسس ح د خ ا وبعد ها منحیث عضو هیئات رهبری حزبی ودو لتی در کنار مردمش قرار داشت . او در راه تحکیم وحدت ملی وهمبستگی نیرو های چپ دموکراتیک وطنپرست وترقی خواه همواره میکوشید. رفیق بریالی اندوخته هایش را برفقا درس میداد کاردانی کم نظیر خود را در اختیار آنان گذاشت او انسان عادل ،نیکو کار دلسوز ومهربان بود . او دشمن خوب ودوست بد نداشت از همین رو، مرگش نتوانست او را خاموش وساکت کند اندیشه اش جاویدان است .

طلوعش  روشن  از آفاق  اندر قلهء   تاریخ

غروبش چون مه خورشیدعمرجاویدان  دارد

اگرکوری ندیدش یاکری نشنید باک ی نیست

زمین بر تربت او فخر ها بر  آسمان   دارد 

هرچند در رابطه به شخصیت زنده یاد ببرک کارمل وروا نشاد محمود بریالی چیزی نوشتن کاریست دشوار ولی همینقدر گفته میتوان که بهترین گرامیداشت از ین روز های تاریخی تطبیق صادقانه افکار واندیشه های وطنپرستانه آنها بخاطر خدمات صادقانه برای مردم افغانستان در عمل میباشد . بنا برین باید گفت که آنها نمرده اند وهمیشه در حافظهء تاریخ وقلوب نسلها زنده وجاویدان خواهند ماند .آنها در وجود آرمانهای والای انسانی شان ،در جهان بینی های شان ، در افکار واندیشه های شان در سکوی آرزو ها وقله های بزرگ زمان ودر فراز بلند افقهای روشن تاریخ زنده  خواهند بود . با عمر جاویدان.

فقط چشمان واقعبین میتواند مقام ومرتبت راد مردان تاریخ را ببیند وقدم های متین واستوار میتواند به جای گاه رفیع آنها برسد . این به ترقی خواهان ونو اندیشان ودگر اندیشان وطنپرست وداد خواه تعلق دارد که میراث بجا مانده واندوخته های تاریخی بزرگان خود را چگونه بکار بندند وبا دید نواندیشانه ، خلاقیت ، دانش وتجارب پرثمر، آموزه های داد خواهانه  را در بنای کاخ آرمانهای والای مردم مستضعف افغانستان بکار بگیرند و نگذارند تا از یک حزب چندین حزب ساخته شود اگر چنین هست ، بآنهم میباید همه با تکیه بر وجوه مشترک وتوجه به مشترکات اندیشوی بمثابه صنوف یک مدرسه ومکتب بزرگ وجنبش سرتاسری درمیسر واحد قدم های مشترک برداشته شود .

 شخصیت ها می آیند ومی روند ولی  آموزه های آنها همچون میراث کبیر در دل قرن ها وهزار ها باقی و جاویدان خواهند ماند .این توده های مردم است که چون بحر بیکران وحزب در میان آن ها چون قطره .این پیوند ناگسستنی هنبش دادخواهانه با مردم مقدم برهمه و بلا تر از تمام منافع گروهی وسازمانی قرار دارد.  به همه گان معلوم است که وطن جنگ زده وملت هردم شهید ومظلوم افغانستان بیشتر از هر وقت دیگر به مرهم صلح نیاز دارد ، به صلح عادلانه وآشتی ملی در مطابقت به خیر وصلاح ومنافع علیای مردم افغانستان ونجات توده های مظلوم کشور نیازمند است .به مبارزه ترقی خواهانه ، دادخواهانه وعدالت پسندانه نیاز دارد .

بنا بر آن گذشت وفروتنی ، تلاش وتحرک وطنپرستانه  بخاطر رهایی وطن از هیولای جنگ ونجات مردم از مظلومیت ورنجهای بیکران شان کاربیشتر را در امر رسیدن به وفاق ملی وصلح پایدارمیطلبد واین رسالت تاریخی روشنفکران وطنپرست وتمامی صلح خواهان کشور اعم از علما ،روحا نیون وطنپرست ومومنین پاکنهاد وکلیه اقشار واقوام ساکن در افغانستان است که دست دوستی وبرادری ،رفاقت وصمیمیت همدیگر را فشرده ومنافع علیای کشور را بالاتر از منافع گروهی ،قومی وسمتی قرار داده شود .

همانطوریکه حزب د خ ا  بخاطر صلح و آشتی از مقام قدرتمند وامتیازات گذشت ، اکنون نباید بخاطر موقف های دعوایی،  بروی همدیگر جبهه گیری کرد. چرا بجای دور ساختن انگیزه های موقف طلبانه  ، نیرو های متحد وپرتوان خود را مجزا ومنقسم ساخت .همه میدانند که تلاش وتنش بخاطر بدست آوردن ویا حفظ موقف ها ارزش آن را ندارد که رفیق از رفیق وهمسو از همسو دور شوند. تجارب گذشته بخوبی نشان داده است که نوشته های توهین آمیز وتنش آلود هرگز نمیتواند مشکل دوری وفاصله ها را حل کند وبا این وضع جنبش مایه افتخاربرای مردم  ومصدر خدمت برای  افغانستان گردد . توهین وتمسخر، بزرگی وقهرمانی نیست،  قهرمانی آنست که راه حل های کلیدی را برای  همبستگی وتحکیم جنبش پیدا نمود.

 زور آزمایی رفیق با رفیق وسبکسری در سیاست پس منظر خطر ناکی دارد که آنگاه مسئولیت های تاریخی آن دامنگیر همه گان خواهد شد  . به باور این قلم هرمخالف وموافق شامل جنبش داد خواهانه وترقی خواه کشور، همسو گفته میشود که قابل احترام وحرمت است وحیثیت رفیق را دارد . وقت آن رسیده است تا جدی تر بگوییم که مخالفت ها در میان رفقا وهمسو ها بس است چون کارد به استخوان مردم افغانستان رسیده است .وطن علاج فوری میخواهد وما تا بکی در نفاق باشیم ؟ مهم آنست که  هرعضو حزب ،هر رفیق مخالف ویا موافق داخل جنبش میتواند مقام ، موقف وجایگاه خود را در گستره اصول وموازین جنبش داد خواهانه واهداف شریفانه آن مشخص سازد .

 بگزار موقف ومقام  خدمتگزاران واقعی مردم را مردم تعین کنند . بدون شک  موقف های ما به معیار باور ها واعتماد مردم بستگی دارد .

  بگزار تمام فعالیت های داد خواهانه و ترقی خواهانهء ما در جهت اتحاد وهمبستگی بخاط منافع علیای کشور محبوب ما افغانستان مسیر درست واصولی خود را تعقیب کند.

بگزار آنچه را ما انجام دادیم  پاسخگوی آن باشیم وآ نچه نتوانستیم تاریخ پاسخش را خواهد داد .

روح رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان وتمام شهیدان راه صلح وآشتی و

آزادی شاد .

به پیش بسوی وحدت وهمبستگی ملی ، مردمی وداد خواهانه، مردم افغانستان .

 


December 2nd, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل تاریخی