داغ هجران فاطمه (س) وشهیدان هزاره بررخسار خورشید است
اسدالله جعفری اسدالله جعفری

بنام خدا

 

خورشید داغ بردل دارد وجامه خونین برتن

گیسو فروهشته وسینه چاک زده وبرگلبرک مژگانش شبنم غم است.

خورشید ارغوان جامه برتن دارد ومویه برلب وگلوی پردرد.

گل رویش درآقیانوس اشک دختران مهتاب شناور است وغنچه لبش پرپر شده است.

آری این روز ها دل خورشید پرداغ است ودرسینه یک نیستان سوزدارد.

این عروس چشمان خدابینان، مردم چشمش در فراغ فاطمه وشهیدان هزاره در طریق فاطمه سیه پوش است وچکاوک گلویش نوحه خوان .

این روز ها برلبان خورشید گل خنده نمی رویت ورویش نیلگون است

لکه های رویش داغ دل زهرا است وزخم سینه پرشرحه شرحه شهیدان هزاره.

ازآن روزی که فاطمه خطبه توحید خواند وکوثر معرفت جاری ساخت، هزاره کوثر نوش فاطمه شد وراه فاطمه وفرزندان فاطمه مکتب حیات برین هزاره شد.

همانطور که فاطمه بعد ازعروج پیغمبر نور ورحمت محمد(ص) رایت هدایت انسان رابرشانه گرفت وشانه به شانه علی مجمع الجزایر خوبی ها ووالایی ها باغبان جان شد، هزاره هم راه هدایت را از فاطمه وآل فاطمه آموخت ودرگذر گاه حیات ایستاد تا این گلستان خدا بدون باغبان نماند.

آری این چنین است که خورشید داغ دل زهرا دختر پیغمبر نور ورحمت، وزخم های شهیدان هزاره این رهروان نور ومشعل داران علم ومعرفت رابر رخساردارد تا انسانیت سرخ روی باشد.

همانطور که سرخ رویی  خورشید نشان ازخون گلو ی فرزند زهرا می باشد، سرخ رویی تاریخ هم، رنگ سرخ خون شهیدان هزاره درگذرگاه حیات است.

اگر می بینیم که هزاره توسط سپاهیان شب قربانی می شود این نه از آن جهت است که هزاره مطالبه حق برای خود می کند بلکه برای آن است که  هزاره جانش منور به نور عدالت علی است وپیشوای شهید هزاره مزاری بزرگ در قرن قحطی عدالت پرچم دار عدالت شد ومرز بان جان انسان بود.

درست  است که چهره ها در هردوره ی تاریخ عوض می شود یعنی عبدالرحمان می رود وکرزی می یاید وابراهیم گوسوار پیش خدا می رود ومزاری  پرچم عدالت را برشانه می گیرد. اما باعوض شدن چهره ها تاریخ عوض نمی شود اگر چه سمت وسوی حرکت تاریخ ومسیر حرکت تاریخ دست خوش نواسان می گردد ولی مبارزه نور وسیاهی همیشگی است.

اکنون اگر می بینید هزاره های پاکستان را به صورت گروهی شهید می کنند و هزاره هارادر حیات جمعی شان با دیگر اقوام ساکین درپاکستان مسئله دار می سازند، این یک حرکت کور نیست بلکه یک پروژه زمان بندی شده است.

پس در این صورت هزاره های جهان باید در یک  حرکت جهانی بادرنظرداشت شرایط فرهنگی جهان، دربرابر این پروژه زمان بندی شده قیام نموده برای نجات خود وفرهنگ سازی جهان پیرامون خود در یک رستاخیز فرهنگی ومدیریت خرد جمعی وزمان شناسی راهبردی، نهضت نو را بیاغازند تا نسل امروز وفردای هزاره قربانی نشود وبجای این که شهروندان منفعل وقربانی باشند، نسل فعال وفرهنگ ساز وخلاق وتأثیر گذار در معادلات بزرگ جهانی باشند.

باردیگر ایام شهادت فاطمه دختر پیغمبر نور ورحمت  ومادر آزادی وهمسر عدالت وشهیدان هزاره لاله های باغ خدارا تسلیت می گوییم.    چنین است که خورشید داغ دل زهرا وزخم های شهیدان هزاره رابر رخسار دارد تا انسان نیت سروخ روی باشد.ری این  چنین است که خورشید داغ دل زهرا وزخم های شهیدان هزاره رابر رخسار دارد تا انسان نیت سروخ روی باشد.


April 22nd, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي