دافغانستان دسولی تجارت
غلام مصطفی بیدار غلام مصطفی بیدار

پاریس کی د ټوپکمارو، قیچی کړو او بطلونیانوتر مینځ د دوهم بن کنفرانس
لپاره چنه زنی.
از آنجاییکه موضوع صلح افغانستان خوان هر دسترخوان را ګرم ساخته
وقهرمانان آن را حرامزاده انګلیس (پاکستان) ، فرانسه، لندن، ترکیه، کویت
، عربستان سعودی و امریکا تشکیل داده است. و از مردم مسلمان شهید پرور و
آزادمنش افغان که طی سی سال برای امریکا وروس تحت نام جهاد جنګیدند
بازیجه ساخته اند ویکبار دیګر صلح افغانستان را به دهه ۷۰ میکشانند،
باتکرار اصل موضوع ولی چهره های جدید.
چندی قبل به قریه ام در ولایت لغمان سر زدم از مرکز ولایت به فاصله ۵
دقیقه الی قریه ام بیرق سفید را در دوطرف سرک دیدم این سناریو سال ګذشته
اوایل ماه های حمل شروع شد ساعات دوازده شب الی یک وګاهی هم الی آذان صبح
موتر های زرهی ایالات متحده در قریه با رنجر های دولت تشریف می آوردند
وترانه های طالب ها را بشمول شعار های ضد دولتی به صدا در می آوردند ،
موضوعات متمم این سناریو قتل های زنجیره ای مبهم، دزدی های شب هنګام،
حمله به عروسی های مردم، فیر راکت و مرمی به طرف  مرکز ولایت بود.هم چنان
این سناریو الی ۶ ماه ادامه داشت ، بعدا بجز استخبارات شان همه نیروهای
شان از منطقه کشیده شد وبه اصطلاح  ساحه بدون مرد No Man Zone  را ایجاد
کردند ، اینجا بود که دو دانه اجنت خود را فرستاده و فتوی قتل علما،
انجینران، داکتران وحتی معلمان را برایشان دادند ، طی این سناریو هرکه
پول دالر و افغانی درجیب داشت نیز جاسوس تلقی میشد. سخن به اینجا خلاصه
نمی شد کشتن اردو ، پولیس، افراد امنیتی مخفی، قطار های امریکا، تخریب
پلچک ها، ممانعت دختران وپسران ازمکاتب متمم ومکمل این قضیه بود.
برای من که حدود ده سال از تمامی جوانب خود را دورنګه داشته ام طالب
وعالم دین واقعی منطقه ام معلوم اند وحتی چند روز قبل که هم از قریه دیدن
کردم آنها مصروف کار های علمی وعام المنفعه خود هستند ومن یقین کامل دارم
که درآینده اګرزنده ګذاشته شوند نیز چنین خواهند ماند ولی تعجب بنده این
بود که دو قوماندان نام نهاد واستخبارات طالب که نمی دانم منشا امریکایی
کرزیی دارند ویا منشا انګلیسی پاکستانی حدود صد ها نفر را بګرد خود جمع
آوری کرده اند که بین سنین ۱۳- ۲۰ سال هستند نه از دین خبر دارند ونه هم
از سیاست وفقط به اسم اسلام علیه اردو ، پولیس و قوای تا دندان مسلح
میجنګند، از جمله دو تا از دهقان بچه ها را که بخاطر ۵۰۰۰ کلدار حرامزاده
انګلیس میجنګید پرسیدم چرا میجنګی  ګفت ناګزیرم ورنه به اسم جاسوس
امریکایی میکشنم.
این سناریو که خاتمه آن معلوم نیست ولی آنچه مبرم است اینست که جنګی
جدیدی که بتاریخ ۲۰ دسمبر بخاطر نابودی وتصفیه مناطق شروع شدبا آمدن
دوباره نیرو های امریکا ، اردو، پولیس و اربکی ها که جنبه حقوقی وقانونی
آنها معلوم نیست به محل جنګی نامتوازنی را علیه مردم خود آغاز کردند. ۲۰۰
نفر که فقط ۲۵ نفر آن عقیدوی میجنګند وآن هم از روی جهل ونادانی ومتباقی
از روی مجبوریت های منطقوی، حمایوی، پولی واقتصادی واستخباراتی. درمقابل
۱۲۰۰ نفر تا دندان مسلح. من که شاهد روز اول جنګ بودم هلیکوپتر های
امریکایی در اولین بمبارد که درمنطقه انجام دادند حدود ۲۵ نفر از نیروهای
خودی را اماج قرار دادند ، امروز که روز ۴ ام یا پنجم جنګ در منطقه بین
پهلوان بابا الی ولسوالی هست به شمول خسارات جانی ، مالی و حتی کشتن
مواشی وتخریب خانه های مسکونی ادامه دارد واردوی به اصطلاح قهرمان
ماتوانستند منطقه را تصفیه کنند ولی قرار معلومات که من دارم فقط ګروه
های مخالف که نام اسلام را استفاده میکنند به قریه های دوردست و حتی به
کوه های صعب العبور فرارکرده اند.
این جنګ نظربه حدثی که من میزنم حدود ۶ ماه دیګر نیزادامه خواهد کرد ولی
موقعیت آن تغیر خواهد کرد. یعنی به اصطلاح قریه من امن خواهد شد ولی یک
قریه دیګرنا آمن.
این بود وضعیت درقریه من که حدودا ۲ سال وچند ماه هست که قصدا نا آمن شد.
ومردم را مجبور به کوچ های اجباری از قریه ومحل بود وباش دایمی آن کردند،
درمقابل جوانان را به جنګ مجبور کردند. اهداف آن را بعدا بررسی میکنم حال
می آیم سیاست آنرا تغیر میدهم.
حوالی ۲۲ دسمبر در افغانستان اشغالی بواسطه حرامزاده انګلیس در پیښور
یکتن از رهبران پښتون وفعال عوامی نشنل پارتی کشته میشود، چند روز قبل آن
به میدان هوایی پیښور حمله صورت میګیرد، در همین وقت در اینطرف افغانستان
اشغالی بواسطه ۴۷ کشور موضوع صلح پاریس ویوناما وپاکستان و موضوع حمله
برجان اسدالله خالد وکمیسیون موظف بانتایج کار نامعلوم، نشت لندن وترکیه
با موضوع خط دیورند، اقرار کرزی که پاکستانی بودن پشتون ها ولی درعین حال
به اینکه جنګ کنونی جنګ برضد پشتون ها است. افغان ها را ګیچ ساخته اند.
دوروز قبل آتش سوزی مندوی کابل و فیر یک پولیس زن به مشاور امریکایی اش.
بررسی تمامی موارد وتحلیل روی آن زمانګیر و قبل از وقت است ولی آنچه واضح
است اینست که:
حمله در پیښور به میدان هوایی و شهید ساختن بشیر بلور میتواند، چند بعد داشته باشد:
•       تجزیه پاکستان و حمایت شدید وی از افغانستان مستقل وخود کفا
•       موضوعات انتخابات و مسایل ازبین بردن زعامت پشتونها در پیښور وتضعیف ا ن پ
در روزی که وی بخاک سپرده میشود یکتن از کانادابه  شکل رهبر تحریک منهاج
القران به لاهور آمده وصدهزار نفر از وی استقبال میکنند وی در حین اینکه
سه قسم میخوردوبه اصطلاح خود را تزکیه سیاسی میکند چند چیز را یاد آوری
میکند.
•       حکومت قانون و آیین پاکستان
•       انتخابات و لایحه آن را توضیح میکند وتطبیق آن را میخواهد
•       حمایتش را از اردو ، پولیس وای اس ای اعلان میکند
•       وی به ترور بلور اشاره کرده وبه اصطلاح ګریه خصمانه وشیطانانه را انجام میدهد
•       وی قوم خود را ۱۸ کرور ګفته و آن ها را به اتحاد، وطن پرستی ، پاکستان
از هر چیز بالاتر حتی از اسلام قلمداد میکند
درحین وقت به جهانیان نشان میدهد که مردوزن پنجاب از دیموکراسی وانتخابات
وصلح ودلیل ومنطق حمایه میکند
دوقضیه فوق را دوبدومرتبت میسازم :
درپښتونستان ، بلوچستان و مناطق پشتون های دوطرف خط ختم شده جنګ تروریست
ها است یعنی قوم پشتون وبلوچ تروریست است و هم به تاسیسات خود حمله
میکنند ودر تخریب نظام هستند وهم رهبران خود را میکشند وهمچنان جنګ مبهم
دین ودیموکراسی را بین ملا و پطلون پوش رهبری میکنند.
درهمین روز یک زن قیچی شده که خودرا پاکستانی پشتون قلمداد میکرد در خیبر
تی وی با استفاده غلیظ از انګلیسی ګفت ما پاکستانی ها تروریست نیستم که
از یک سو واقعیت داشت یعنی پاکستان که دران تحت نام قران صدها هزار مردم
جمع میشوند ودیموکراسی را تبلیغ میکنند تروریست وجود ندارد ولی همین به
اصطلاح پشتون از اردو و استخبارات پاکستان تقاضا میکند که باید به
وزیرستان و پیښور برمسجد و خانه پشتون ها حمله کنند وادامه جنګ را تقاضا
میکند . در جیو نیوزهم پشتون دیګری که ژورنالیست هم است با نماینده
انګلیس بر سر رسمیت خط دیورند بحث میکند وافغانهای اینطرف را توهین
ژورنالیستیکی میکند.
وخانم دیګری که حجاب وی درک نداشت وموهای خودرا نیز قیچی کرده بود باز از
ادامه جنګ صحبت میکند ومیګوید که مراکز شان در وزیرستان معلوم است وباید
پښتون وعلمایش سرکوب شوند.
همین سناریو با تغیر شکل چهره ها در اینطرف خط دیورند ادامه دارد جنګ در
مناطق پښتون نشین با رهبری امریکا و متحدینش ادامه دارد، ګاهی موقعیتش به
کندهار هلمند و زابل وګهی هم پکتیا وپکتیکا وخوست وګاهی هم بغلان وکندز ،
وامروز هم در لغمان وکنر و جلال آباد.
درمقابل اتحاد شمال مردم اند که دیموکراسی میخواهند، امریکا میخواهند ولی
حزب اسلامی و طالبان تروریست اند واینها در مناطق  پشتون نشین زنده ګی
میکنند.
از سناریو فوق سه چیز استنباط میشود:
•       کشتن ، ترور و تضعیف و معیوب ساختن دو قوم آزادی خواه پښتون وبلوچ در
دو طرف خط منفور وختم شده دیورند
•       بدنام سازی و ختم جهاد، اسلام، علما و طلاب دین در افغانستان واحد از
آمو الی بحر هند تارود سند.
•       ختم ساختن نیروی مقاومت مردمی افغانستان بهر شکلی که باشد.
طی مقالات ګذشته علل ، عوامل و هم فعالان این جنګ را برایتان معرفی کردم
ولی طی این بحث روی چند موضوع که از بالا الهام ګرفته ام برایتان بحث
میکنم ولی قبل از آن چند سوال؟.
•       چرا موضوع صلح افغانستان تجارتی است؟
•       آیا شوری صلح امریکایی افغانستان میخواهد در افغانستان صلح بیاورد ویا
وظیفه اش تجارت است؟
•       وچرا همین جنگ در دوطرف خط دیورند درمناطق پشتون وبلوچ ادامه دارد؟
•       آیا حزب اسلامی وطالبان واقعا بخاطر اسلام میجنگند ویا بخاطر کسب قدرت؟
•       آیا نظام کنونی کرزی مستقل است واسلامی؟
•       آیا نظام کنونی صلاحیت و کفایت آنرا دارد که بر سرنوشت افغان ها تسمیم گیری کند؟
•       چرا امریکا ومتحدین شان نتوانستند طی 11 سال پیروزشوند ویا اینکه موضوع
برای ده سال دیگر نیز ادامه خواهد داشت؟
•       آیا رسانه های کنونی راست میگویند وتصویر جنگ را بشکل که هست بیان
میکنند ویا این یک اعلان تجارتی است؟
•       چرا تا پختونخوا وبلوچستان ؟
•       آیا صلح افغانستان جنبه سیاسی دارد؟ ویا معامله ایی.
•       چرا میجنگیم ؟ وصلح برای چی وروی چی؟
o       آزادی خواهی
o       اسلام وعقیده
o       نظام وسیستم حکومت داری
o       حاکمیت افغانستان
o       جنگ منافع ومنابع
•       آیا پروگرام تنظیم خانواده گی یک برنامه طبی اسلامی است ویاجزتوطه بزرگ؟
•       آیا تخریب دکان های مندوی کابل سهوا بود ویا بخاطر ساختن بلند منزل
وکوچیدن اجباری دکانداران وخسارات مالی به اندازه میلیونها دالر
•       وآیا همین جنگ سالار ها وقاتلین باید برای ده سال دیگر تحمل شوند ویا دیگربس است؟
•       چرا بخاطر نگهداری فاسدترین اداره درجهان امریکا جد وجهدمیکند گاهی از
طرف ترکیه گهی از طرف لندن وترکیه وگاهی هم از طرف نماینده های تحت پوشش
شان یوناما؟
•       آیا نظام مردم سالاری (دیموکراسی)  بدرد 99 در صد مردم مسلمان ما
میخورد ویا باید تحمیل شود؟
•       همه گویند انتحار حرام است، کشتار مردم بیگناه حرام است من هم میگویم
انتحار وکشتار بیگناهان حرام است،ولی ایا قمار، شراب خوری، دزدی، زنا
وسود خوری، نظام کفری وشرکی دیموکراسی یا مردم سالاری حلال است؟
•       آیا برنامه های چون کی میخواهد میلیونر شود، گنجینه وامثال شان ورای
دهی به آواز خوان حلال است؟
•       آیا توهین به علما حلال است، واستفاده بدون ماخذ از اسلام وتفسیر شخصی
از اسلام حلال است؟
•       آیا طلب قدرت تحت نام ولوای اسلام حلال است؟
•       آیا ترک حجاب ورواج دهی فحشا واختلاط مردوزن حلال است؟
•       آیا جنگ وبرادر کشی وجاسوسی ولادینی حلال است؟
•       آیا بانک های کنونی حلال اند ویا سود خوری ادامه دارد؟
سوالاتی عجیب وغریب است که باید جواب داد ولی باشد برای بعد! ویا کرزی
وتیم فاسدش وامریکا حکومت تقلبی اش جواب دهد ویا هم انگلیس وای اس ای
پاکستان
درحین حال سوالات فوق را طالب وملا های درباری واحزاب به اصطلاح اسلامی
قدرت طلب نیز جواب دهند؟
تا زمانی دوباره به قران وحدیث ونظام الهی رجوع نکنید وتا زمانی که لگام
خودرا خود بدست نگیرید صاحب صلح نمیشوید! این نشست ونشست های بعدی فقط
برای دانستن عمق اختلاف است تا به آن دامن زنند ودامنه جنگ را بخاطر
استحصال واستعمار تان فراهم سازند ؛ خود تصمیم گیرید اگر نمیتوانید !!!
من میتوانم در1سال با همین اداره برایتان  صلح پایدار بیاورم واداره فاسد
تان را اصلاح کنم ولی درمقابل هیچ چیز نمیخواهم فقط بگذارید تا برای
مردمم خدمت کنم. درین صلح شماوبادارنتان وحتی مردم عام خوش خواهند شد.


December 25th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها