در باره سه کتاب آخرم
فريدون گيلانی فريدون گيلانی

 

در باره سه کتاب آخرم: «شبيخون تاتارها»، «اصول مقدماتی فلسفه»‏ ژرژپليتسر و «ناخدائی از آهنگی ديگر»
 
«اصول مقدماتی فلسفه» ژرژپليتسر
http://www.roshangari.net/gilani/osole moghadamati.pdf
شبيخون تاتارها
http://www.roshangari.net/gilani/shabikhon.pdf
ناخدائی از آهنگی ديگر
http://www.roshangari.net/gilani/nakhodaie.pdf


1
ناشناس

• متاسفانه کتاب اصول مقدماتی فلسفه به جای آموزش فلسفه کتابی است که پیش فرض آن شبه پیغمبر دانستن مارکس و لنین است.
• فلسفه شستشوی مغزی نیست و بدین جهت برای اثبات درست بودن احکام از آتوریته اشخاص استفاده نمی کند.
• فلسفه فقط متکی به استدلال و تجربه است.

2
محمد

• با سلام
• اصول مقدماتی فلسفه ـ همان طور که از نامش پیدا ست ـ کتابچه ای است برای نوآموزان فلسفه ماکسیستی.
• نه کمتر و نه بیشر.
• در این میان هزاران کتاب دیگر هم در این زمینه نوشته شده که بیشک خودتان بهتر از من می دانید.
• این همان کتابی است که ناصر مکارم شیرازی در کتابش به نام «فیلسوف نماها» برای حمله بر مارکسیسم مورد استفاده قرار داده.
• اصول مقدماتی فلسفه در ایران به عنوان کتاب کلاسیک بوده و خاطراتی با آن گره خورده.
• ترجمه این کتاب با هر عیب و ایرادی هم که داشته باشد، قابل قدردانی و سپاس است.

• نویسنده این کتاب پروفسوری پارتیزان است و جانش را هم در راه مرامش نهاده است.

• انسان شعورمندی است که شعورش به عشق و احساس و عاطفه و شور خارق العاده ای سرشته است.
• از این غول ها بندرت پیدا می شود.

• مارکس و لنین پیامبر به معنی تئولوژیکی اش نبوده اند، ولی رهبران سلحشور پیکار طبقاتی اردوی بی پناهان پناهگاهساز بوده اند.


• اندیشه را نمی توان توضیح داد و توسعه دهنده اش را مورد صرفنظر قرار داد.


• حق با شما ست:

• فلسفه باید بر استدلال بنا شود.

• ولی فلسفه مارکسیستی فلسفه عادی نیست:

• فلسفه پرولتاریا ست، فلسفه پیکار پرولتری است.

• شیوه زیست پیامبرانش ـ به قول شما ـ هم در تار و پودش جاری است.

• فلسفه مارکسیستی سلاح معنوی پرولتاریا ست .
• فلسفه ای است که سلاح مادی اش را در پرولتاریا یافته است.
• منافع پرولتاریا تنها و تنها بکمک فلسفه می تواند بازگو و نمایندگی شود.
• فلسفه جهان بینی آن را تشکیل می دهد.

• دیالک تیک غریبی میان طبقه و جهان بینی اش تشکیل می شود که در فرم دیالک تیک تئوری و پراتیک و خواه و ناخواه در فرم دیالک تیک شور و شعور عرض اندام می کند.

• ولی روی هم رفته حق با شما ست.
• خدا عمرتان را دراز کند که از هشدارهای تان بنی بشر بی نصیب نماند.

3
ناشناس

• مارکس نه تنها در مورد فلسفه کتابی ننوشته، بلکه نوشته های قبل از 1844 او نشان می دهند که او در جهت غیر فلسفی کردن برخورد به مسائل اجتماعی حرکت می کرده است.

• بدین جهت کتاب پولیتسر و همفکران او وارونه جلوه دادن عقاید مارکس است.


• اگر مارکس فیلسوف بود و کتابی در مورد فلسفه نوشته بود، مثل کتاب او در مورد اقتصاد، برای آموزش آن فقط باید نوشته او بطور ساده ای توضیح داده می شد.

• اما چنین نوشته ای وجود ندارد.

• کسانی که می خواهند عقاید خودشان را به دیگران یاد بدهند، بهتر است وقتی حرف می زنند و کتاب می نویسند، بگویند عقاید خودشان است، نه مارکس بدبخت.


• به مبارز بودن نویسنده کاری ندارم و موضوع مطلب نیست، به حاشیه نزنید.


4
محمد

• با سلام
• مارکس کتاب فلسفه بدان معنی که یک استاد دانشگاه بنویسد، ننوشته.
• حق با شما شت.

• ولی سطر سطر نوشته های مارکس عمیقا فلسفی است.

• و مسئله همین جا ست.

• بدون درک فلسفه هگل و متد فلسفی دیالک تیکی اش حتی سطری از نوشته های کتاب موسوم به «سرمایه» مارکس را نمی توان درک کرد.


• طبقه کارگر بدون فلسفه مارکس که به ماتریالیسم دیالک تیکی ـ تاریخی موسوم است، جهان بینی دیگری ندارد.


• اگر به قول شما مارکس فیلسوف نبوده و با فلسفه سر و کار نداشته، پس باید کس دیگری ماتریالیسم دیالک تیکی و تاریخی را تدوین کرده باشد، فلسفه حقوقی هگل را نقد کرده باشد، تزهای فویرباخ را فرمولبندی کرده باشد و الی آخر.


پولیتسر نه اندیشه های خود، بلکه فلسفه مارکسیستی را به زبان ساده توضیح می دهد.

پایان


July 24th, 2011


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب