در برخورد به خرده بورژوازی
گزیدۀ مقالات از ولادیمیر ایلیچ لنین گزیدۀ مقالات از ولادیمیر ایلیچ لنین

اس آرها و منشویکها در این دوره سرانجام به اردوی ضدانقلاب می پیوندند و به نوسان خود بین بورژوازی و پرولتاریا به سود بورژوازی پایان می دهند


May 18th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب