در حاشیه شروع روابط علنی بین آمریکا و رژیم اسلامی وابسته به آن
صبا راهی صبا راهی


جلاد و " نرمی قهرمان"!
در میان شیعیان "حضرت عباس"( ابوالفضل) امام دوم شعیان،یک سمبل است. سمبل رشادت، و آشتی ناپذیری با دشمن است، سمبلی است که از خون 71 تن و علی اصغر( طفل معصوم) که توسط شمر و یزید کشته میشود، نمیگذرد، تا آخرین قطره خونش با دشمنانش دلاورانه میجنگد و به روایت تاریخ در آن جنگ قهرمانانه شهید میشود! این روایتی ست که طبعأ شما نیز از هر باور و عقیده ای ،دینی و غیر دینی، سنی و غیره... آنرا شنیده اید.

تا قبل از به قدرت رساندن آخوندها توسط آمریکا و شرکاء در ایران مردم از هر عقیده و باوری این داستان را به این ترتیب شنیده بودند، و در روزهای عاشورا و تاسوعا به ویژه در شهرهای کوچکتر که تعزیه خوانی بر پا میشد مردم به خاطر " رشادت و دلاوری های "امام حسن" او را ستایش میکردند!

امروز اما خامنه ای و " مشاورین غیبی" او  بر عکس این موضوع را البته بسیار حساب شده میخواهند به خورد مردم بخصوص " نیروهای رده پایین سپاه" بدهد تا مبادا دست از پا خطا کنند، و نقاب فریبکاریهای خامنه ای را بدرند!  اما چرا؟ چرا امروز " ابوالفضل العباس" که در جنگ با دشمن کشته میشود، خامنه ای سعی مذبوحانه میکند تا بر عکس این قضیه را بگوید؟ چرا خامنه ای حساب شده میخواهد مردم را فریب دهد که "امام حسن" با دشمن مذاکره کرد؟

بسیار واضح است که  ماهیت اجتماعی و طبقاتی آخوندها، بر اساس مکر و فریب و حلال و حرام کردن پدیده ها با استفاده از بندها و تبصره های زنگ زده دین شکل میگیرد، و تنها محصول تولیدی این انگل های جامعه که از راه صدقه زندگی میکنند همانا دورغ و فریبکاری و حقه بازی است! خصایلی که مطلوب سرمایه داری است، سرمایه داری که ضداخلاق، ضدا راستی و درستی، ضد صلح، ضد عدالت و برابری حقوقی در جامعه است.
اما چرا تحریف تاریخ؟ آنهم تحریف تاریخ "دینی" در مقطعی که سردمداران رژیم سرمایه داری اسلامی برای ثابت کردن مزدوری هر بیشتر برای آمریکا و شرکاء، آنرا برای فریب دادن توده های ستمدیده ای که کمرشان زیر بار تحریم های اقتصادی خم شده است و زالوهای داخلی و جهانی سودهای کهکشانی به جیب میزنند استفاده میکنند؟

قضیه از این قرار است:

دیروز روزنامه گاردین نوشت که خامنه ای با مذاکره مستقیم با آمریکا علنأ اعلام موافقت کرد.
خامنه ای با این مقدمه که "ما با بمب ساختن بدلیل عقاید دینی مان مخالف هستیم. و ... من مخالف حرکت های مناسب در دیپلماسی نیستم، و من هنوز بر آن چه که سالیان قبل "نرمی قهرمان" نام گرفت باور دارم." میخواهد روابط پنهانی و پشت پرده با آمریکا و شرکاء را علنی کند! 34 سال بدورغ و برای فریب توده ها شعار " مرگ بر استکبار جهانی" سر دادند، و توده ای ها و اکثریتی ها منفور همکار جلادان رژیم نیز با مکاری های رژیم همنوا شدند، و امروز خامنه ای از نرمی قهرمان میگوید!
این "نرمی قهرمان" از کجا به داد خامنه ای مزدور امپریالیسم میرسد؟
گفته میشود که اشاره به "نرمی قهرمان" عنوان کتابی ترجمه شده به فارسی است که به زبان عربی (صلح امام حسن!!!) نام دارد، چنین بر میآید که موضوع کتاب درباره انعطاف پذیری "امام حسن "،  که 14 قرن پیش نبرد دلاورانه را به توافق برگرداند،می باشد.

البته از آنجائی که دین( تمام دینها) سر سوزنی با سرمایه داری تضاد ندارد، و همواره در تمام دوره های تاریخ مبارزه طبقاتی منافع طبقه ظالم و ستمگر را نمایندگی میکرده و میکند، همانطور که در این 34 سال حکومت اسلامی در ایران آنرا ثابت کرده است، مگر هزاران نفر از زندانیان سیاسی مقاوم و آشتی ناپذیر ضدامپریالیسم که به ماهیت سرسپردگی این رژیم پی برده بودند قهرمانانه بر سر آرمانهای والای انسانی شان ایستادگی نکردند؟ چرا رژیم آنها را قتل عام کرد؟ چرا اینهمه از وجود آنها وحشت داشت که حتی اجساد آنها را شبانه در گورستان ها، بی نام و نشان در سراسر کشور دفن کرد و با بلدوزر روی آنها ریخت؟ تنها یک دلیل محکوم وجود دارد و آن این است که آنها ذره ای سر آشتی با آمریکا و شرکایش که خون کارگران و زحمتکشان را در شیشه کرده بودند و میکنند نداشتند، آنها هرگز به فکر مقام و " شخصیت سیاسی" شدن نبودند، آنها ثابت کردند که از همه چیز خود حتی جانهای شیرین شان بر سر آرمانهای درست شان میگذرند!

خامنه ای جلاد و همپالگی هایش وقتی برای "رضای حضرت الامپریالیسم" ضدامپریالیستهای واقعی را در زندانهای ایران قتل عام کردند، و به دورغ مثل محمدرضا شاه جلاد به مردم گفتند " اینها بر هم زنده نظم اجتماعی بودند"،  وقتی خلق های دلاور کرد و ترکمن که برای حقوق پایمال شده شان به پا خواشته بودند را به خاک و خون کشیدند، و نویسندگان را سر به نیست کردند، وقتی هر دگر اندیشی را به نوعی از سر راه نوکری شان برداشتند، و همه اینها با همکاری تنگاتنگ توده ای ها و اکثریتی های ضدکارگر صورت میگرفت، امروز برای آماده ساختن "نیروهای رده پایین سپاه" و توده های مردم از "نرمی قهرمان" میگوید!  

اما خامنه ای برای اینکه فریبکاری اش را بیشتر آب بندی کند میگوید:" در دیپلماسی باید مثل یک کشتی گیر منعطف بود اما نباید فراموش کرد که رقیب و دشمن کیست"

البته این جملات گوش نواز است برای آنها که منافع شان به منافع سرمایه داری متعفن گره خورده است برای افرادی مانند توده ای ها واکثریتی های منفور که هم امروز هم مزدوری این رژیم نوکر امپریالیستها را میکنند، و گرنه هر عقل سلیمی که میداند ضدامپریالیست بودن ( ضداستبکار جهانی) چیست، آیا بهترین فرزندان آن مملکت را که به راستی ضدامپریالیست بودند در زندانها شکنجه و تجاوز میکند و بعد هم قتل عام؟؟؟؟؟؟

خامنه ای و سایر سردمداران رژیم که دست هایشان به خون هزاران زندانی سیاسی ضدامپریالیست آغشته است امروز برای باز کردن درهای علنی غارتگری و چپاول منابع ایران توسط آمریکا از هر حیله ای استفاده میکنند. سرمایه داری جهانی دارد جان میکند و به خون بیشتر احتیاج دارد و نوکران آن در رژیم سرمایه داری اسلامی وابسته به سرمایه داری جهانی خواب های بیشتری برای منابع طبیعی و انسانی ایران دارند!

رژیم اسلامی و سپاه پاسداران این نهاد امپریالیستی برای امپریالیسم آمریکا جایگزین القاعده در منطقه میشود!
 
شهریور هزار و سیصد و نود و دو _ سپتامبر دوهزار و سیزده


 


September 26th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی