در حاشیه‌ی متن الف
شاپور احمدي شاپور احمدي

در حاشیه‌ی متن الف  یکم. خانه‌ی عنکبوت

82- 81       دوم. دست‌نویس غیب‌بین


January 24th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب