در ضدیت با کنفرانس
گروه جوانان آزادیخواه افغانستان گروه جوانان آزادیخواه افغانستان

گروه جوانان آزادیخواه افغانستان در ضدیت با کنفرانس قریب‌الوقوع شغالان طالبی و گرگان جهادی در فرانسه، اعتراضش را با نوشتن شعار های دیواری در شهر های کابل، هرات، ننگرهار وغیره به نمایش گذاشت. 

 «طالبی+ جهادی= جهالت و خیانت!» و «نه به گند اخوانیزم!» دو شعار عمده‌ای بودند که بوسیله جوانان گروه ما در کنار سرکها و در کوچه های مختلف این شهر ها روی دیوار ها نوشته شدند.  

ما معتقدیم که اتحاد شغالان و گرگان به ملت ما صلح و ثبات نه بلکه رنج و دربدری های بیشتری به بار خواهد آورد. وحدت لاشخواران برای وطن ما خطرناک و هولناک است. تاریخ ثابت ساخته که این تاریک اندیشان اخوانی نوکر بیگانه جز بدبختی، ویرانی، کشتار، تجاوز، جهالت، چپاول و... چیزی به مردم بیچاره و مظلوم ما به ارمغان نیاورده و نخواهند آورد. 

این تاریک اندیشان و درنده صفتان که طوق غلامی پاکستان، عربستان و ایران را به گردن دارند، به سان سگهای وحشی به جان همدیگر افتاده بودند و زمینه تجاوز را به بیش از ٤٠ کشور غارتگر و در راءس آن امریکا مساعد کردند، امروز با اتحاد شان میخواهند که این تجاوز را ابدی سازند تا در سایه آن عمر ننگین غلامی و خیانت شانرا طولانی سازند. 

ما با الهام از مبارزات شجاعانه و تاریخی خلق ویتنام و کوریا علیه اشغالگران امریکایی، شعار «Yankee Go Home!» را که در گذشته رعشه بر اندام متجاوزین امریکایی انداخته بود نیز بر دیوارها نوشتیم تا تلاشی باشد برای تکرار حماسه مقاومت مردم ویتنام در افغانستان. 

ما از تمامی جوانان کشور که هنوز وجدان شان بیدار است و دالر نتوانسته انسانیت و شرافت را در آنان بکشد میطلبیم که در برابر استبداد حاکم و جو خیانت، جنایت،‌ مافیازدگی، جهالت و دربدری حاکم در کشور خود دست به کار شده در هر سطح ممکن علیه این ننگ هایی که وطن ما را به حلقومش فرو برده برخیزند. تا وقتی متحد نشویم و با زور بازوان خود مشت محکم به دهان ارتجاع و ستم و اشغالگران نکوبیم، وطن عزیز ما آزاد و شکوفا نخواهد شد. 


December 12th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها