در مورد رویدادهای جاری در پوهنتون کابل
اعلامیه جبههُ نجات از بحران اعلامیه جبههُ نجات از بحران

بسم الله الرحم الرحیم

 

 

مورخ ۹/۳/۱۳۹۲  شهر کابل

پوهنتون کابل از چندی بدینسو شاهد اعتراضات تعدادی از محصلین و استادان در پوهنځی علوم اجتماعی است و در شرایطی به یک معضله تبدیل شده و به آن رنگ قومی داده میشود که کشور ما آماج مداخلات وسیع و گستردهُ کشور های همسایه قرار گرفته است ومردم ما در جریان هر روز شاهد حملات مرگبار و جنایتکارانه دشمنان وطن و مردم ما در نقاط مختلف کشور ما هستند،رنگ دادن قومی و مذهبی به مشکلات علمی و اکادمیک در پوهنځی علوم اجتماعی و سایر نهادهای علمی و اکادمیک موردیست که به تشدید اختلافات میان اقوام باهم برادر کشور ما می افزاید و دشمنان این سرزمین از آن سود می برند.

جبهه نجات از بحران در حالیکه دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی بخصوص در مراکز علمی و اکادمیک کشور را کار دشمنان مردم و وطن میداند و از عموم استادان و محصلان نه تنها پوهنتون کابل بلکه همهُ موسسات تحصیلات عالی کشور صمیمانه می خواهد تابه هیچ جانب خارجی و داخلی و عوامل آنها اجازه ندهند تا از طریق دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی در این مراکز به اهداف رزیلانه و شوم شان نایل آیند.

جبههُ نجات از بحران حل مشکلات موجود در پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابل از طریق مراجعه به قوانین، مقررات و لوایح موجود در در پوهنتون ها  و بر مبنای نورم ها و معیار های قبول شده علمی در این مرکز میسر می داند.

هرگونه برخورد غیر اکادمیک و خلاف نورم ها و معیار های قبول شده در قوانین،مقررات و لوایح این مرکز علمی و مداخله از  بیرون را نه تنها حلال مشکلات نمیداند ،معتقد است که بر معضلات موجود در این پوهنځی خواهد افزود و سرایت آن به مراکز علمی و اکادمیک دیگر، کشور ما را به مشکلات جدی و زیانبار مواجه خواهد ساخت و با توجه به آن می خواهد تا به این موضوع  بر مبنای نورم ها و معیارهای علمی تسجیل شده در قوانین،مقررات و لوایح مربوط رسیدگی شود و نگذارند تا دشمنان وطن و مردم ما از آن برای نیل به اهداف رزیلانه شان سوُاستفاده نمایند.

و من الله التوفیق


June 8th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها