در پر تو نور
 نوشته نذیر ظفر نوشته نذیر ظفر

   

سحر بوی خدا دارد عزیزان

گل رحمت عطا دارد عزیزان

بگوش دل شنیدم نالهء عشق

خدا ما را صدا دارد عزیزان

+++ +++ +++

ناله سحر

نمیدانم چـــه حکمت ناله هنگا م سحردارد

دعا بر سوی عرش کــبریایی بال و پردارد

نماند خشک دستی مستمـندی در دعا هر گز

به حاجت می رسد اول کسیکه چشم تر دارد

+++ +++ +++ +++

تلاوت قران مجید

تـــــــلاوت کردن قران تــــجـــــلای خدا باشد

نــگه بروی قران مظــــهر نور و ضیاء باشد

قرائت چون شود قران شنو با گوش دل هردم

که در سمع اش برایت رحمتی از کبریا باشد

+++ +++ ++++ ++++

دعا

سحر نـــــــــــماز نمودم خدا قبول کند

دمی نــــــــــــیاز نمــودم خدا قبول کند

تو بودی حاجت من در گذر گه حاجات

دعا دراز نمــــــــــــــودم خدا قبول کند

+++ +++ +++

نادم

درین ماه ذکر سبحان میکنم من

فغــــان و آه و افغان میکنم من

سرشک دیده میریزم چو دریا

ندیمم غسل عصیان میکنم من

 

شب قدر      

 

 

 

شب قدر است و قدر خود بدانید

درین شب از تجــــلایش نما نید

شب قدر است و احیا کن به زاری

به پیش حضــرت اش با اشکباری

شب قدر است بگذر از خور و خواب

سحر کن شــــــــــام را با چشم پر آب

شب قدر است و قران را بسر کن

به طاعات الــــــــهی سینه تر کن

شب قـــــدر است و شام نورباران

زعرش تا فرش دارد ذکر سبحان

شب قدر است و قران گشته نازل

بخــــــوان قران تو ای آگاه عا قل

شب قدر است امشب ؛ ای خدایم

ز الطـــــــــــاف خدایی ده دوایم

شب قدر است سلطانا غریب ام

ز فضل خود بکن لطفی نصیبم

شب قدر است ای سبحان قادر

بکن رحمی به مهجوران قاصر

 

 

 
July 29th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان