در پوكه‌هاي زمهرير
شاپور احمدي شاپور احمدي

اسيپ ماندلشتام

شوخيهاي ميلان كوندرا


December 14th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب