در کمینگاه نگاهش
مختار تاجزی مختار تاجزی

از شراب چشم او صد جام میباید گرفت
 
حق خو را از ذکات شام میباید گرفت
 
در کمینگاه نگاهش گشته‌ام صید امید
 
صاید پر فتنه را در دام میباید گرفت
 
گر‌ به‌‌‌ جولان آید و طوفان محشر افگند
 
آهوی مستانه را رام رام میباید گرفت
 
دور گریزد گر‌ ز من دنبال او منزل زنم
 
زمزم لب بوسه را در شام میباید گرفت
 
ور صغارت پیش کشید و گفت که ما ناپخته ایم
 
میوهٔ باغ عدن را خام میباید گرفت
 
زاهد فسق پیشه را باشد به‌‌‌ گیتی‌ ‌یک سخن :
 
از جوانی تا به‌‌‌ پیری کام میباید گرفت
 
 

October 14th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان