در گرامیداشت ۸ مارچ روزهمبستگی بین المللی زنان
نگارنده: زلمی رزمی نگارنده: زلمی رزمی

در گرامیداشت ۸ مارچ روزهمبستگی بین المللی زنان

نگارنده: زلمی رزمی
خوانش: ريگاه ناصری
ترتيپ کليپ: ريگاه ناصری


March 9th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي