درآستانه انتخابات!؟
نصیراحمد «مهمند» نصیراحمد «مهمند»

نګاه اجمالی به حکومت داری ګذشته وچګونګی

 

 

ایجاد سیستم کادری خوب

 

یاد ایامی که غربت درخیال ما نبود کشورآزادما، بازیچه دنیا نبود

بیش وکم باغم وشادی خودمیساختیم دامن رسوایی ما اینقدر بالا نبود

 

 

با تالم وتاسف فراوان که نبودوفقدان ضوابط معیاری ستندرد وپذیرفته شده ملی وبین المللی یک اداره و حکومت فاقد ستراتیژی ومشی روشن ودارای ابعاد عرصه های کلی حیات وشیرازه ملی افغانی کارآ، مسلکی وپاسخګوی ،این میراث وبقایای شوم اداره های تحمیلی مماثل ګذشته در حاکمیت واداره موجوده ازیکطرف ؛همچنآن موجودیت روزافزون فساد، اختلاس ورشوت ومعامله ګری وبیګانه پرستی های فردی وګروهی ،وهمین قسم کمبود یک ستراتیژی مشخص وروشن علنی وعدم هم آهنګی ومساعی مشترک بین جامعه جهانی برای افغانستان ازسوی دیګرازاسباب وعوامل اساسی بروزموانع عظیم درراه تامین صلح وامنیت ،رشد اقتصاد ، ایجاد زمینه ها ی کار نافع وآبرومندانه برا ی کشورومردم ګردیده ودریک سخن میتوان اذعان نمود که اداره موجودتحت زعامت جناب کرزی خودمنحیث ابزارعلت العلل مصایب شناخته شده وبرای افغانها ، افغانستان ، منطقه وجامعه بین المللی مصیبت زاءګردیده است ۰

میګویندکه :«کوږ بارترمزل نرسیږی »درحالیکه سحنان اخیرشاغلی کرزی وسروصدا های جامعه بین المللی کمک دهنده پرده ازروی حقایق برداشت ۰حقایقی که ازجمع عوامل اساسی مصایب و بدبختی های سی ساله اخیرمردم وکشورمحسوب میشوند که باییست دوازه سال قبل جوامع ومراجع ذ یقدرت وذ یدخل درینمورد مسوولانه توجه مبذول میداشتند ،تصمیم میګرفتند وجلوګسترش ونفوذآنراګرفته ومرتکب اشتباه نمی شدند وبرای جلوګیری ازتکرار اشتباهات ګذشته درسیاست وروابط ونحوه حکومت داری تجدید نظر صورت میګرفت ۰

همچنان درموردمصرف بجای وشفاف پول های مالیه دهندګان با ایجاد سیستم محاسباتی شفا ف وروشن متقابل ،تقویه حکومت داری خوب درافغانستان ومبارزه علیه عوامل فساد وبی انتظامی این پدیده تحمیلی وارادتی بیرونی خودمردم افغانستان را مجال می یافت وحمایت ویاری رسانیده می شد،زیرا چنین اراده وتصمیم باخواسته های ملت ومنافع ومصالح علیای مردم وکشورکاملادرانطباق وهمسویی قرارداشته وبلند کردن ګامهای قاطع وعملی درین عرصه نه تنها حلال بسا مشکلات ومصایب بوده میتوانست ،بلکه به سود جامعه بین المللی وبالخصوص کشورها ومراجع کمک کننده نیزمی بوده ومیباشد ۰

فلهذاازآنجاییکه یګانه راه جلوګیری ونجات افغانها وافغانستان از بحران جاری نخست ازهمه دراصلاح ورفع عوامل و پدیده های منفی داخلی منحیث جاده ناهموار پر خطراست ۰چه ایجادواسقرارنظام حکومت داری خوب نخست ازهمه درموجودیت یک مشی ویلان روشن و شفاف ملی ، عمل کرد مسولانه ویک سیاست کادری شفاف برمبنی معیارهای شایسته سالاری مجهز با طرز اندیشهوتفکرملی افغانی توام باضوابط مسوولیت پذیری ،دسپلین ، مجازات و مکافات ، تصفیه ومحاسبه وتطبیق عدالت انتقالی نهفته است ، زیرااین مساله یکی ازجمع عوامل اساسی ومحوری مصایب و بدبختی های چهل ساله اخیرمردم وکشورمحسوب میشوند که بایددوازده سال قبل بجای طلوع کاذب با طلوع صبح صادق از جانب لویه جرګه اضطراری خطوط اساسی مشی ملی افغانی تصویب وتوصیه وجایګزین خطوط و دیکته خارجی ها وعمال شان میګردید۰یعنی دردوران اداره موقت درینمورد مسوولانه توجه مبذول وجلوګسترش ونفوذاستمرارمصایب وبدبختی ها ګرفته می شد ۰ که این خود بجایش خامی ، وبازی باسنت پسندیده لویه جرګه این مظهراراده وعالی ترین مرجع تصمیم ګیری افغانهاوآلوده ولکه دارساختن یک تعداددیګرهموطنان افغان اشتراک کندګان لویه چرګه فرمایشی محسوب میګرددکه نتایخ نامیمون وناکامیها ورسوایی ها ی شرم آوردوازده ساله اش را ملت افغان وجهانیان همین اکنون شاهداند وهنوزهم بجای برګشت وتصحیح بازی هاوغلطی های فاحش وبازیګران کهنه کاربا رنګ و رخ اغوا کننده در تداوم قرار دارد۰

 

 
November 21st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات