درحاشیه انتخابات پیش رو !
اسماعیل هوشیار اسماعیل هوشیار

 بازگشایی دفترسیاسی سازمان مجاهدین درکنارکاخ سفید و جشن و پایکوبی مجاهد خلق......خوشحالی خانم مریم رجوی ازشکست مذاکرات آلباتی بین غرب و حکومت اسلامی.....تکرارموضع قدیمی وثابت رجوی که : خروج از عراق به دلایل ژئوپلتیکی غیر ممکن است...البته به جز رهبرعقیدتی وعده ای ازخواص مجاهد خلق که خروجشان ازجهنم و باتلاق عراق اساسا و تاریخا ؛ خود ژئوپلتیک وکلید قفل تکامل است !

منازعات داخلی وجناحی حکومت ایران که با انتخابات پیش روی حکومتی سرعت گرفته اند.....و خیلی ازنشانه های دیگر حاکی ازتحولات پیش روست . تحولاتی جدی ؛ که میتواند همه ما را مکررا دچاراشتباه محاسبه کند !
 
 
دردسامبر1990 نشست وزیران خارجه شوروی سابق و دولت امریکا درهوستون برسرمسائل مختلف ظاهرا به شکست انجامید . اما شکست آن مذاکرات منجربه توقف اصلاحات ونهایتا فروپاشی شوروی سابق نشد . همزمان درژانویه 1991 جنگ اول خلیج توسط بوش پدر و برای بیرون کردن صدام ازکویت آغازشد . درآن جنگ اول ؛ هدف رفتن به بغداد نبود . دولت وقت عراقی با عمل احمقانه حمله به کویت فقط بهانه ایی داده بود تا کیسه بوکس تمرین و زورآزمایی 2 قطب جهانی درصحنه سیاسی شود .

 

نزدیک به نیم قرن ازآن وقایع گذشته است با انبوهی تحولات و علاقه قدرتهای جهانی برسرموضوعات مختلف . تضاد منافع بین روسیه و چین و دولت امریکا ....درهرمرحله ای با زوایای مختلف میتواند صحنه سازی جدیدی را طلب کند . ازجهان 2 قطبی خبری نیست . دولت آمریکا هم همان زنگی افسارگسیخته 1990 نیست . 
 
 

از دهه 1990، بخشی ازکشورها  با درک این موضوع که تداوم سیاست‌های ایدئولوژیکی با چترحمایتی غیرمستقیم یکی از 2 قطب ، ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور و در نهایت جایگاه بین‌المللی آن وارد کرده است، بعد از سقوط شوروی آنها به سمت اتخاذ رویکردهای عملگرایانه روی آوردند .  آنها که برای اصلاح نکردن موی سرشان لجاجت کردند  ؛ نهایتا سرشان را ازدست دادند . 

 

یکی از تجربیات ملموس و تاریخی شبه قاره هند است . هند پس از استقلال، همواره سودای برتری را در سر می‌پروراند و این آرمان را از طریق "منشور جهان سوم" و سیاست "ضدامپریالیستی" پیگیری می‌کرد. اما نتایج حاصله، نه تنها این انتظارات را برآورده نساخت؛ بلکه هند را از سایر رقبای منطقه‌ای خود عقب‌تر نگاه داشت. در واقع، طی این مدت اساساً هیچ ائتلاف واقعی جهان سومی وجود نداشت که هند به رهبری آن نائل آید. لذا از دهه 1990هند، سیاست‌های رادیکال دهه 1970 خود را کنار گذارد و به سمت سیاست‌های پراگماتیستی و همکاری و همگرایی با بازارهای بین‌المللی پیش رفت. 
 


جهت‌گیری دهلی‌نو به سمت ایالات متحده از سال 1991، ناشی از این ذهنیت جدید سیاستمداران هندی بود که هند تنها از طریق اعمال تغییرات اساسی در روابطش با غرب می‌تواند به اهداف بزرگ استراتژیک خود نائل شود اهدافی که در کلیت خود معطوف به بهبود موقعیت جهانی هند و برقراری رابطه با حاصل جمع جبری مثبت با سایر قدرت‌های بزرگ است.
 
 
حکومت اسلامی درایران ؛ درسرفصل جدیدی قرارگرفته است . فرارسیدن زمان انتخابات اسلامی درخرداد 1392  میتواند سرآغاز یک مرحله از شروعی باشد که دیگران قبلا تجربه کرده و نتیجه بدی نگرفته اند . خیلی های دیگرهم دیدیم که با سماجت و لجاجت خود........ چه پایان دردناکی درانتظارشان بود . برخلاف نظرمجاهدین خلق شکست مذاکرات آلباتی یک پایان نیست . باز شدن دفترسیاسی مجاهد خلق درکنارکاخ سفید، هیچ رنگ و بو و معنای جدی سیاسی برای مجاهد ندارد؛ به جز ادامه بازی ابلهانه و تکراری....... وزنش هم از خروج از لیست سیاه  آمریکا بیشترنیست . آن ژئوپلتیک شنگول ومنگول و کودکانه ذهن رجوی و تحلیلهای وارونه 30 سال گذشته اش را مثل همیشه برای تفریح درنظربگیریم .
 
 
غرب و حکومت اسلامی سالیان است که درحال مذاکره و شکست و خاله بازی هستند ! رئیس جمهورامریکا باراک اوباما چند هفته پیش صحبت ازدستیابی حکومت اسلامی به بمب اتمی تا یک سال دیگررا کرد . درحالی که نزدیک به یک دهه است که هرسال حکومت اسلامی به بمب اتم نزدیک یا دورمیشود ! این جنگ و یا پیامهای تبلیغاتی بین غرب و حکومت اسلامی موضوعات تازه ایی نیست .
 
 
بهانه های تبلیغی جنگی و همزمان مثلا شکست درمذاکرات علامت  پایان کارنیست . همه علائم تا به امروز نشان میدهد که غرب تا اطلاع ثانوی هیچ رویکرد جنگی برای اصلاح حکومت اسلامی دربرنامه اش ندارد . کلاف سردرگم دعواهای داخلی حکومت اسلامی نشان ازعدم اشراف حکومت نسبت به شرایط جهانی و منطقه ای نیست . حکومت اسلامی درایران مجبوراست با رویکردی متفاوت ، جهت‌گیری سیاست خارجی خویش را به منظور تطبیق با شرایط متحول بین‌المللی ‌اصلاح کند . مشکل حکومت اسلامی بیشتر ترس ازاین است که همزمان با تغییر دررویکرد گذشته ؛ کنترل اوضاع داخلی ازدستش خارج شود .
 
 
اصلاحات داخلی درگرو رویکرد درسیاست خارجی است ویا بالعکس .....! حکومت اسلامی هیچ چاره ای به جز کنارگذاشتن نگاه سنتی و ایدئولوژیک گذشته درهمه زمینه ها ندارد . سیاست خارجی کشورها تنها زمانی دستخوش تغییرات بنیادین می‌شود که همزمان در داخل و خارج کشور هرگونه تغییری درتوازنی نسبی باشد . عدم موفقییت درمذاکرات غرب و حکومت اسلامی ریشه اش به کلاف سردرگم مشکلات داخلی برمیگردد و نه نخواستن آنها . درسرفصل انتخابات حکومتی در1392 این مهم میتواند به اشکال مختلف رقم بخورد. تنش بین دوایر مختلف قدرت درقلب حکومت اسلامی واصولی که عملا سالیان است برای هیچکدام ازطرفین معنایی جزحفظ قدرت و منافع مشخص اقتصادی ندارد . تناقضات حوزه سیاست حکومت اسلامی درداخل و خارج کشور ؛ یک محصول خود به خودی نیست . 
 
 
 
 
13.04.2013

April 14th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی