درک وبیان واقیعتها ضرورت به عقل سلیم دارد
عبدالواسع غفاری عبدالواسع غفاری

 

نتیجه غلبه احساسات برعقل،توهین ،دشنام.....وسایر اعمال غیراخلاقی وانسانی میباشد.

هموطنان گرامی !

بااحترام به عقاید همه هموطنان گرامی که عقاید واندیشه خویش درجهت اهداف انسانی وخدمت هموطنان عزیز خویش عمل نموده ومینمایند.مادرپیروان اکثر مکاتب ،احزاب، سازمانها وگروه ها، انسانان واقعی را می یابیم که ازعقیده ومکتبی را که انتخاب نموده درجهت انسانی آن کار گرفته وعمل مینماید. طورمثال تعداد زیادی ازهموطنان عزیز ما که معتقد به مکتب ماویئستی بودند وهستند ازآن اندیشه درجهت منافع مردم ووطن خویش استفاده مینماید.درین نوشته براعمال وکردار بعضی هموطنان ما صحبت مینمایم که از اعمال گذشته خویش که اکثراْ خلاف منافع مردم ووطنما بوده پند وعبرت نگرفته خود را موسیچه های بیگناه معرفی میدارند وتاحال بخاطرمنافع شخصی وگروهی خویش درجهت تغیرذهنیت آنعده ازهموطنان ما که ازقضایا وحوادث کشورمعلومات کافی ندارند درتپ وتلاش میباشند.

هموطنان عزیز !

حوادث وقضایای سالهای گذشته بخصوص چهاردهه اخیر شاهد تحولات،جنگها،ویرانیها، قتل وکشتارهای فردی ودسته جمعی ،تجاوز به حقوق وآزادیهای،مال وناموس ،ملکیتهای خصوصی وبیت المال وخلاصه انواع مختلف مظالم بوده که تاریخ بشر کمترنظیرآنرا ثبت نموده است وسلسله آن جنایات ادامه دارد که عوامل مختلف ومتعدد داشت ودارد. که بصورت عموم میتوان ازعوامل داخلی وخارجی نام برد. نقش اساسی درحوادث مذکورعوامل داخلی داشت ودارد که بالترتیب بیسوادی، سنن و خرافات ناپسندیده ،تقدم مناسبات قومی وقبیلوی برحقوق قبول شده انسانی وقوانین جاری کشور،عدم فهم ودرک واقعی از دین ومذهب، عدم شناخت دقیق جامعه سنتی افغانی یا درک عینی ازجامعه وپیروی وتطبیق تیوریها مدل که در کشورجنبه تطبیقی نداشت وندارد با شتابزده گی وتعقیب وپیروری ازافکارافراطی راستی وچپی، تقدم منافع شخصی، گروهی ، قومی،مذهبی،لسانی وسمتی برمنافع عامه ودرخدمت قرارگرفتن اجانب ودشمنان مردم وکشور که ادامه دارد. حتا یکتعداد اشخاص معتقد به عقاید وایدولوژیهای مختلف و نسبتاْ مترقی،عملکردشان درجهت مخالف عقیده شان،به نفع دشمنان مردم،کشورواسلام بوده ومیباشد.طورمثال اخذ کمکهای مالی وتسلیحاتی ازاسرائیل ،پاکستان ،ایران ،کشور های عربی واروپائی ..... ایجاد وتشکل بعضی تنظیمها وگروهای ماوئیستی دردامن و تحت نظراستخبارات( ای / اس / ای ) در داخل پاکستان ، فراگیری تعلیمات نظامی در خاکهای بیگانه پاکستان،چین ، ایران وسایر کشورها تحت نام دفاع،اما درعمل مرتکب قتل وکشتارمردم وویرانی کشور ودها مثال دیگر.طورمختصر ذیلاْ تحریرمیدارم وهموطنان عزیزما بعداْ مفصلاْ مطالب رابصورت واقعی نه دروغ وشایعه پرانی تحریرخواهند نمود.

لذا درتحقق عوامل واهداف خارجی بیشتر خود ما (افغانان ) بالترتیب نقش داشته وداریم . هموطنان گرامی ! مردم ووطن ما ازجنگ وگشتارخسته شده ودرمرحله ازبین رفتن وازهم پاشیدن میباشد. جامعه افغانی ضرورت به وحدت و وفاق ملی که ازبا تفاهم،ازخود گذری،ایجاد روحیه برادری وبرابری وسایرعملکردهای انساندوستانه ،دارد که وظیفه هرافغان واقعی میباشد که بادرک مشکلات واقعی مردم ومیهن خویش عوض اینکه دیگران راملامت ،توهین ، دشنام ،تحقیرو......کند باید ازهمه اولتر با وجدان سالم به عملکرد های گذشته شخص خود وسازمان مربوطه یکه عضویت آن را داشت وچه اعمال را مرتکب شدند باندیشدکه به نفع مردم وکشوربود ویا علیه (کمتربگویم که توچه کردی ؟ باید بگویم که من چه کرده ام وباید درجهت بهبود وضع مردم وکشور خویش،آوردن صلح وآرامش کدام اقدامات لازم وعملی را انجام دهیم و... ). باتاسف که یکتعداد هموطنانما دراین شب وروزها که کشورومردم ما درآتش جنگ، ظلم وائتلاف حقوق وسایرمظالم میسوزند وضرورت مبرم به ایجاد صلح وآرامش،حکومت وحاکمیت قانون دارند که ایجاد وحدت وهمبستکی همه مردم افغانستان بدون دامن زدن به اختلافات ملی،قومی،سمتی،زبانی ،دینی مذهبی ،عقیده تی وسایراختلافات حتمی پنداشته میشود،با نشرلست پنجهزارزندانی وشهید توسط باندامین سروصداها راازطریق تلویزیونها سایت های انترنتی وسایروسایل اطلاعات جمعی انداخته وبا احساسات پاک هموطنانما بازی مینمایند. با فاتحه گرفتن های تکراری شهدای قبلی که به دفعات مراسم عزای ملی و فاتحه ها شان گرفته شده ،بازی جدید وساخته گی را که توسط گروپ معین سازمان داده میشود براه انداخته شده وطبق خصلت فراگرفته شان طی سه دهه اخیر با سخنان شعاری واحساساتی، دشنام دادن،تحقیر وتوهین اعضای حزب دموکراتیک افغانستان، احساسات هموطنانما راجهت جلب کمکهای پولی بخاطرمصارف شخصی وتلویزیونهای خویش بر می انگیزند تا بتوانند مدت بیشتر به زنده گی طفیلی خویش ادامه بدهند.اما با تبلیغات جعلی وسازمان یافته جفای بزرگ درحق مردم شده،مرتکب گناها وجرایم متعدد میگردند.که ذیلاْ اعمال شان را به بررسی قرارمیدهیم : ۱ـ آیا نشر این لست بار اول وکدام کشف واختراء جدید است ؟ ولست واقعی است ویا بخاطر منافع سازمانی خویش جعلکاری صورت گرفته است. ۲ـ گروه هائی ماویئستی تبلیعات را براه انداخته اند که ادامه دهنده گان جنایات امین جناحهای پرچم وخلق حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودند!!!!!!!!! ۳ ـ آیا ماویئستها موسیچه های بیگناه بودند وهستند ؟و نگاهی به عملکرد های آقای حسن سیغانی ـ امیری ،جناب نبیل مسکنیار وامثال آن طی سه دهه اخیر. گرچه وظیفه هرهموطنما میباشد تا معلومات واقعی و بدون شایعه پرانی را درباره آنان به اطلاع هموطنانما بگذارن وپرده ازعملکردهای شان که درجهت ضد منافع مردم و وطن انجام داده اند بردارند.

اینک ذیلاْ به توضیح مطالب فوق میپردازم :

۱ ـ لست پنچهزارزندانی وشهید زمان امین نمونه ازجنایات باند امین میباشد برعلاوه یکه درزمان امین وبعداْ لست دوازده هزار زندانی وشهید آنزمان نشرگردید وسعت جنایات باند امین درمرکزوولایات کشوربمراتب بیشترازآن بود که نشرشده است.تعداد بیشترهموطنانما دستگیروداخل زندانها نشدند، بصورت دسته جمعی ویا فردی به اشکال مختلف شهیدونابود گردیدند. این لست کدام اختراع جدید نبوده بلکه یک بازی اوپرایفی میباشد که توسط یک تعداد ماویئستها باجعلکاری وتغیراتهامات به راه انداخته که طبق دستورمراجع وابسته این سازمانها،جهت مصروف نگهداشتن هموطنان ما دراین مرحله حساس وتاریخی کشورکه صلح نیاز مبرم واقعی مردم میباشد طبق معمول عمل نمودند، نفاق ومعضلات را دامنزدند وثانیاْ انتخابات درکشورما نزدیک میباشد واستخبارات پاکستان با اتکاه به موره های قبلی خویش ،هرج ومرج را درجامعه افغانی بیشترمینماید وشما هم طبق خصلت دایمی تان آب راگل آلود نموده میخواهید تاماهی گیری نمایند. درحالیکه متوجه نمیباشید که جال های شما پاره میباشدوثالثاْ اختراع لست جدیدـ الاگهنه شهدا وزندانیها راکه به بازارعرضه نموده اید زخمهای فامیلهای داغدیده که تا حدودی التهام یافته بود،تازه نمودید.قابل تذکرمیباشد که یکتعداد عاملین آن جنایات درپروسه حقوقی قبلاْ توسط محاکم مربوط درسال ۱۳۵۹به اشد مجازات وحبسهای مختلف محکوم گردیدند وباید پرنسیپهای حقوقی را که به ارتباط جرایم مشخص نمیتوان یک شخص ویا اشخاص را دومرتبه مجازات نمود قابل دقت میباشد.

۲ ـ گروه هائی ماویئستی چنان تبلیعات را براه انداخته اند که جنایات امین توسط جناح پرچم وخلق حزب دموکراتیک خلق افغانستان صورت وادامه یافته وآنان جنایتکاران جنگی میباشند. !!!!! هرگاه لحظه ئی باعقل سلیم ووجدان سالم فکرنمائید ولست را بادقت مطالعه فرمائید در همان لست پنجهزارنفری که توسط شما درآن جعل هم شده تعداد زیاد اعضای جناحهای پرچم و خلق حزب موکراتیک خلق افغانستان زندانی وشهید گردیدند وتاریخ مکاتیب اشخاصیکه زندانی وشهید شده اند ازثور ۱۳۵۷ الی ۶ جدی ۱۳۵۸ میباشد به وضاحت ادعا های دروغین شما راثابت مینماید. جناب آقای امیری ـ سیغانی واهمکاران تان، تعداد شهدا وزندانیان جناحهای پرچم وخلق بیشتر ازآنچه شما فکر مینمائید درمجموع بیش ازچهارهزارعضو جناح پرچم درمرکز و ولایات کشور زندانی ودرحدود دوهزار اعضای آن زیر زجر وشکنجه باند امین به قتل رسیدند. به همین شکل بیش ازپنجصد عضو جناح خلق زندانی ودها عضو دیگرآن به قتل رسیدند. بانظرداشت فضائی مکدرومظالم رژیم امین درداخل کشورو جوسیاسی منطقه وجهان که مداخلات طرفین جنگ سرد بخاطر منافع شان بیشترگردیده بود، جناح پرچم با جناح خلق جهت رهائی مردم ازمظالم امین وحدت دوباره نموده بکمک دوستان بین المللی افغانستان ،امین راسقوط دادند. ازهمان جدی سال ۱۳۵۸ دولت جدید طبق اهداف ملی وانسانی خویش درجهت ایجاد حکومت وحاکمیت قانون جهت رعایت حقوق افراد در کشورتلاشهای وسیع را انجام داد. ایجاد سیستم بهترحقوقی،تاسیس ارگانهای حراست حقوق ومحاکم جدید با کادرهای مجرب بخاطر اینکه مجرمی ازچنکال قانون فرارننماید وبیگناهی درزندان نه افتتد. با آنکه جنگ وسیع درکشورجریان داشت، درداخل کشور تنظیمهای جهادی،گروه های کمک کننده آنان (ماویئستها) تحت نظراستخبارات مستقیم پاکستان به کمک مالی وتسلیحاتی بیش ازپنجاه کشورجهان زیر نام جهاد ودفاع ازکشوردردرقتل ،کشتار وسایرتجاورات به حقوق ملیونها هموطنانما سهیم گردیدند.(دراینجا قابل یادآوری میباشد که جنابان سیغانی ـ امیری وامثال شان که خودشان مرتکب خطاها واعمال متعدد....گردیدند اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان را وطن فروش خطاب مینماید.اما تو وامثالت بانظرداشت کلمه مترداف وطن فروش(وطن خر)شده وتحت نام خریدن وطن زمینه مداخلات دشمنان کشور را بارهنمائی های وطن خرانه تان مهیا نموده درانتقال آنان بالای شانه های تان وافکار آنان با اخذ مبالغ هنگفت پولی و مالی، تسلیحاتی به جنگ ودامن زدن اختلافات قومی،دینی ومذهبی و سایر اختلافات اقدام واهداف مداخله گرانه شان را ازتخریب مکاتب،شفاخانه ها،سرک، پل و پلجک، ساختمانهای دولتی،قتل وکشتارهزاران هموطن عزیزماوسایراهداف راانجام دادید. جناب آقای سیغانی ـ امیری طبق اسناد ، شواهد واعترافات مجرمین دستگیرشده که جناب عتیق درمطلبی تحت نام(جنایات گروهای ماویئستی یا موسیچه های بیگناه) راجع به مسموم نمودن صدها کودک ،متعلم ،محصل وکارگران کشور که توسط فعالیتهای وطن پرستانه شما مسموم وشهید گردیدند وشما آن مواد زهری را ازپاکستان توسط انجنیر... طبق هدایات استخبارات پاکستان به کابل ارسال میداشتید .آیا همکاران شما وسایر جنایت کاران که تجاوز به حقوق وآزادیهای مردم شامل جنایات متذکره نموده بودند مجازات می گردیدند یا نه ؟ لذابجا خواهد بود تا اسناد شما وهمقطاران تان که مرتکب جنایات متعدد گردیده اید بکمک هم وطنانما تکمیل وبه مراجع حقوقی بین المللی ارسال گردد یانه ؟ لذا ازآنعده فامیلهای متضرروداغدیده گان تقاضا میرود تامعلومات واسناد بیشتررا بدسترس هموطنان بگذارند. دولت جدید بعدازجدی ۱۳۵۸توجه جدی را جهت تربیه کادرهای ارگانهای امنیتی بخاطر رعایت وتطبیق قانون انجام داد.بااینکه جنگ درکشورروزتا روز وسعت بیشترپیدامیکرد بازهم دولت طبق اهداف مردمی وانساندوستان خویش در رعایت وتطبیق قانون کوشا بود بانظرداشت مقوله معروف(هرکس که کارمیکند اشتباه هم مینماید.) بعضاْ نواقص و خلا های غیرعمدی درعملکردهای بعضی کارمند دولت بملاحظه میرسید اما دولت کارمندان مذکوررا بدون نظرداشت موقف ومقامش مورد پیگرد قانونی قرارمیداد چنانچه در پروسه تحقق حاکمیت قانون صداها کارمندارگان های فوق الذکربعدازبررسی وطی مراحل قانونی حتا به اشد مجازات (اعدام) وحبسهای طویل المدت وقصیرالمدت محکوم گردیدند. مخالفین رژیم جدیدازیکطرف مصروف جنگهای مسلحانه ،ترور وتخریب وطن بودند از جانب دیگر جنگ تبلیغاتی وسیع راطبق پلانهای ترتیب شده استخبارات کشورهایکه شامل جنگ، توسط اشخاص استخدام شده مانند شما ،جناب نبیل مسکنیار وامثالش ازطریق رادیو های خارج کشور انجام میدادند. چون تبلیغات دروغ واتهام بستن توسط ارگانهای استخدام شده درمغزشمایان حک گردیده ازتوهین واهانت اعضای جناحهای پرچم وخلق لذت می برید ودربیان مطالب مذکورچنان احساساتی میشوید که شما افزود حتا تفهای شما باد می گردد.هدف من توهین واهانت نمیباشد چون شما نماینده گی ازاخلاق وکلتوریک ژورنالیت افغان درخارج کشورمینمائید باید دربیان مطالب ازسخنان سنجیده با اخلاق عالی انسانی صحبت نمائید (چرا وقتیکه احساسات برعقل غلبه نماید انسان به دشنام، توهین ،تحقیرو سایراعمال ناپسندیده اقدام مینماید یعنی « عوض اینکه ازکله ومغزش گپ بزند ازشکمبه اش گپ میزند.») میدانم که فرادی نشرمطالب فوق دشنام وتوهین کردن های شما قوس صعودی را درباره من وسایراعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان خواهد پیمود. گرچه ازشما توقع سخنان خوب رانداریم ، لطفاْ بازهم اصلاح شوید. بارنظرداشت توضیحات فوق آیا بازهم عقل شما چنان حکم مینماید که جناحهای پرچم وخلق شریک جنایات باند امین بودند ( آفرین به قضاوتها و گلون پاره کردنهای دروغین شما که باچنان دیده پاره گی وطنپرستان واقعی افغانستان را از آئینه خود با عینک سیاه میبینید. ازشما وامثال تان توقع صداقت ،مردم دوستی ومیهندوستی واقعی کمترتوقع میرود به جز دشنام ،توهین ، ریاءکاری ولفاظی )

۳ ـ آیا ماویئستها موسیچه های بیگناه هستند ؟

بعد ازثور ۱۳۵۷ اکثر سازمانها واحزاب چپی وراستی مورد پیگرد دولت امین وباندش قرارگرفت که فوقاْ یادآورشدیم ودراین روزها بازهم مطالب فوق دستوری توسط گروه محدود به بازار مطبوعات کشانیده شده. قبلا بیان داشتم که بااحترام به عقیده هرشخص و سازمان،درصورتیکه درجهت منافع مردم عمل نمایند. پیروان عقاید ماویئستی مانند سایر احزاب وسازمانها به اثر انشعابات به گروپها وگروهای متعدد تقسیم گردیدند.من دوستان شخصی ،همصنفان وهمکاران ازاین مکتب داشتم ودارم. مگر یکتعداد ماویستها درجهت مخالف منافع مردم تحت نام به اصطلاح (مقاومت،جهاد ،مترادف وطن فروشی یعنی وطن خری و..... ) قرار گرفتند بخصوص بعد ازششم جدی ۱۳۵۸. درابتداء رهبری گروپهای مذکور به اثرفعالیهای تروریستی وچپاول دارایهای عامه وحمله به مراکزنظامی دستگیر شدند که میتوان ازچپاول بیش ازهزارمیل سلاح ازقطعه حسین کوت ترورهای سازمان یافته در شهرکابل، انفجارات،مسموم نمودن مکاتب وسایرمکانهای عامه اختتاف اطفال و کودکان متمولین درمرکز وولایات کشور که مطالب متعدد ازاعمال و جنایات شان به نشر رسیده است ،امید وارم تا سایرهموطنان گرامی که ازجنایات شان به شکل واقعی مطلع میباشند به صورت مستند سایرین را درجریان بگذارند. بعداْ یکتعداد اعضای رهبری شان دستگیر وتعداد دیگرشان به اثراختلافات بین خود ویا با دیگرتنظیمها به پاکستان وسایرکشورهای همجوارجهت فعالیتهای بعدی ویا زنده ماندن فرارنمودند.با تاسف درپاکستان یکتعداد شان ازجمله عبدالقیوم رهبرکه ازجمله کادرهای دانشمند ماویسئتها بود ترورگردید.رهبری جدید آنان که تحت نام رهبری غیبی به همه اعضای خویش دستورداد تا دراحزاب هفتگانه وهشتگانه جهادی خود را تنظیم نمایند و مشترکاْ علیه دولت وهموطنانمادردرمرکز وولایات کشورفعالیتهای دوباره خویش به همکاری استخبارات پاکستان ادامه دهند که نتایج پیروزیهای شان پرنمودن تپه های شهدا درمرکز وولایات کشوربود وهزاران هموطنما دیگرمعیوب،یتیم وبی سرپناه گردیدند امید وارم تا جناب عتیق بشکل تکرار آن جنایات گروه های ماویئستی را دربازار لست جعل شده پنجهزاری آقای حسن سیغانی ـ امیری وامثال آن عرضه نماید.

دراینجا حتا جناب محترم مسکنیار صاحب هم نمیتواند که خود را بیگناه جلودهد.جناب شان طبق اظهارات خودشان دررادیوهای بیرون مرزی طبق پروگرام داده شده ارگانهای مربوط استخبارات ارتباط داشت ویا نه ،درتعریف وتوصیف به اصطلاح مجاهدین که فعلاْ بصورت عموم درهر پروگرام تان آنان را بیشتر ازاعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان دشنام میدهید، درمقابل معاش خدمت میکردید. آن تبلیغات منفی ودروغین شما سبب تغیر ذهنیت هموطنان ما بخصوص آنعده هموطنان گرامی که درخارج قرارداشتند و ازحقیقت حوادث مطلع نه بودند گردید.لذاجناب شما وامثال تان نقش منفی رادرتغیرذهنیت هموطنانما وجامعه جهانی بازی نمودید که پپروزیهای منفی ومثبت آنان توسط شما تبلیغ میگردید یکتعداد محدودهموطنان ما که درخارج کشور ودور ازحوادث قرارداشتند،فعلاْ تاریخ نویس شده کتب وآثار غیرواقعی رادرروشنائی وتاریکی تبلیغات راست و دروغین شما تحریرنموده ومینمایند. طورمثال حوادث انفجارمیدان هوائی کابل،راکتهایکه ازمنطقه للندرکابل بالای مرکزکابل (ایستگاه سرویس پهلوی وزارت معارف، بمگذاری سینمائی پامیرو.....) توسط مجاهدین وهمکاران شان،بعضی گروه های ماوئیستی،صورت گرفت و آنان به ارتکاب عمل جرمیشان درجریان تحقیق ومحاکمه علنی که تعداد زیاد هموطنان ما وژورنالیستان داخلی وخارجی شرکت داشتند اعتراف نمودند. اما جناب شما ژورنالیست استخدام شده،کارمندان نظامی دولت ویا قوای شوروری را مسئول آن حوادث اعلان کردید وبه همین شکل هزاران حوادث مماثل آن را. آیا به آن عمل آنجام داده تان که درتحریر تاریخ غیرواقعی کشورنقش دارید منکر ونزد وجدان خود ومردم احساس ندامت مینمائید یا نه ؟ اختیاربه خود شما دارد. شاید بگوئید که شرایط جنگ سردوتجاوز قوای شوروی چنان حکم میکرد.به همین شکل تبلیغات علیه ارگان استخبارت خاد که شکنجه وعذاب وکشتارو ...... باید متذکرشد که : به شما بهترمعلوم بود که آن جنگ علیه کشورمابا ابعادوسیع ومداخلات بیش از ۵۰ کشور بشمول دول همسایه ،کشورهای عربی ،اسرائیل ،اکثردول اروپا درراس امریکا وسازمان هائیکه علیه حکومت وقت درجنگ بودند، درجریان بود که ملیاردها دالر مصرف جنگ اعلان ناشده مذکورنمودند. خاد یگانه ارگان استخبارتی درکشوربود که درهمکاری با سایر ارگانهای امنیتی کشوردردستگیری وافشای جنایات دشمنان وطن وظایف ایمانی خویش را انجام دادند حتا در داخل تنظیمها وگروپها مختلف اگنتها داشتند. امیدوارم که در آینده وطن پرستان واقعی درافشای چهره های بیشتردشمنان مردم ووطن وظایف خویش راانجام دهند. به همین منظورشما وامثال تان ازجمله دشمنان ارگان خاد بوده ومیباشید. صدها هموطنان عزیزما که جهت تحقق اهداف پاک ومردمی توسط دشمنان وطن شهید گردیدند وشما به شکل دیگر آن حوادث وقضایا را جلوه دادید.به همین دلیل اعضای آن سازمانها بشمول شما هموطنان ژورنالیست که علیه آن ارگان ، که فعالیتهای ضد مردمی وافغانی را کشف وخثا نمودند، تروریستان ومجرمین را دریک پروسه حقوقی طبق قوانین نافذه کشور قانوناْ مجازات میگردید.( آیا تروریستان وقاتلین،تخریبکاران، چپاولگران که اموال مردم راچور وچپاول مینمودند،متجاوزین به مال وناموس مردم وسایرمجرمین را که برویت اسناد و مدارک دست داشته مسئولیت داشتند ،دولت مجازات میکرد ویا نه .این وظیفه مقدس که شامل کشف، دستگیری،تحقیق،دفاع ازحقوق مردم وتامین امنیت داخلی وخارجی کشور بود طبق قانون اساسی،قانون کشف وتحقیق وقوانین جزا دولت جمهوری افغانستان که در دوره جمهوریت داودخان نافذشده بود بدوش ارگان خدمات اطلاعات دولتی «خاد» بود.

به امید سعی وتلاش بیشترهموطنان ما درجهت وحدت ملی وایجاد صلح به عوض ایجاد نفاق وپراگنده گی درکشورما افغانستان

بااحترام


November 4th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات