دستبرد ، حیف و میل هیات رهبری فعلی اتحادیه کارگران افغانستان
کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه

فقره دوازدهم  

الف:- واگذاری دوکاکین و تعمیر سه منزله ملکیت امکا واقع چوک دهمزنگ به استجاره غیر قانونی.

ب:- سپردن غیر قانونی تعمیر اداره مرکزی اتحادیه به مربوطات سفارت امریکا در کابل.

ج:- عدم پیگیری دساتیر کنگره و هیات رئیسه در رابطه به الغای قرارداد های غیر قانونی.

تعمیر سه منزله ملکیت امکا واقع دهمزنگ دارای ظرفیت بزرگ که بالای سطح 960 متر مربع زمین اعمار شده برعلاوه دوکاکین و رستورانت ها، دارای کلپ ورزشی، کلپ انترنت و سه پایه انتن شبکه مخابراتی شامل کرایه می باشد که قرارداد ها کلاٌ ناقص و غیر قانونی بوده. در هیچ مورد قانون تدارکات مراعات نگردیده است.

اتهامات وارده 

1-قرارداد و استجاره این تاسیسات تا زمان بررسی هیات به حال کما فی السابق بدسترس همان قراردادی قبلی که معیاد قرارداد آن مدت ها قبل اکمال، گذاشته شده بود حینکه هیات رهبری فعلی در خصوص این مسٌله تحت سوال قرار گرفت با شتاپ زده گی در پیارائه قرارداد برآمدند تا اینکه یک تعداد اوراق را به عنوان قرارداد جعل نموده و به هیات تسلیم نمودند جعلی بودن این اوراق اظهرمن الشمس است که نیاز به شعبات تخنیکی کرمنال را ندارد و فاقد تمام معيار قانون تداركات بوده وهمه به يك خط وكتابت در گرد یک میز بدون در نظر داشت عواقب آن جهت اغوا جعل و تزویر گردیده است.

2-هیات رهبری فعلی در خصوص عقد این قرارداد به نحو فریبکارانه از هیات رئیسه طالب درخواست صلاحیت در جلسه هیات رئیسه منعقده 2 ثور 1391 شده بود در حالیکه تاریخ عقد در قرارداد های جعلی برج حوت سال 1391 درج است این اجرات فریبکارانه اثبات قطعی دو جرم متکرر بالای یک قضیه بوده میتواند از یک سو مصوبه اخذ صلاحیت عقد قرارداد را بعد از عقد که دو ماه قبل صورت گرفته بود به دست می آوردند و از سو دیگر بار سنگین مسولیت اجرات ناقص خویش را طور ظالمانه  به عهده هیات رئیسه قرار میدادند چنانچه در مصوبه مذکور امضا یک عده اعضای هیات رئیسه را بلا معطلی در یک جوی از اعتماد و بی خبری گرفته اند...

خوشبختانه هیات بررسی دو موارد مستند جعل و تزویر قرارداد ها را با فریبکاری در مصوبههیات رئیسه که اعمال شده بود ذریعه مکاتیب جداگانه به اطلاع هیات رهبری اتحادیه کارگران رسانیده است که کاپی مکتوب ضمیمه هذا است.

3- در حالیکه هيات رهبری فعلی جهت بررسي و تثبیت کرایه تعمیر دهمزنگدر سال 1390 موظف شده بود خود ایشان در صفحه 6 گذارشات 15 صفحه اي خود نگاشته اند كه ( شركت ها واشخاص انفرادي حاضر اند تا دوكاكين وتعمير را به مبلغ  500000 افغاني به كرايه بگيرند).

اما این ذوات وقتیکه در سمت رئیس و معاون اول احراز موقیعت میکنند به اجرات قانونمند متوصل نمیشوند دنباله همان عقد و معامله هایقبلی را میگیرند.

4- ما هيات بررسي حينيكه به تاريخ 9 سنبله 1391 از ساحه دیدن نمودیم اگر چه هيچ شخصي از مستاجرين دوكاكين به استعلام ما طوري كتبيجواب ندادند ولي تثبيت شد كه در منزل اول تعمير مذكور 24 باب دوكاكين قرار دارد وكرايه هر باب دوكان خورد مبلغ (10000) افغاني وكرايه دوكاكين كلان ورستورانت به مبلغ 100000  افغاني بوده كه بدين ترتيب در پائين ترين حد كرايه ماهوارعموم دكاكين را 15000 افغاني محاسبه نمايم مبلغ 360000  افغاني عايد بدست ميآيد  هرگاه  مجموع عايد دو منزل ديگر را باعايد سه آنتن شبكه مخابراتي نصب در بام تعمير در حد نازل ترين قیمت ماهوار مبلغ دوصد هزار افغاني مدنظر بگیریم.

اتحادیه در یک ماه از درک کرایه  دوکاکین مبلغ  360000 و از درک كرايه دومنزل ديگر جمعاٌ ماهوار مبلغ200000 افغانی منجمله  مبلغ 560000  افغاني به  ضرر قطعي مواجهه شده است كهبدين ترتيب  در طي 6 سال جمعاً مبلغ 40320000 افغاني معادل 806400 دالر امريكايي بالغ ميگردد  .

-       به شاخص (ب) فقره می پردازیم:

سپردن غیر قانونی تعمیر دو منزله اداره مرکزی اتحادیه کارگران واقع ششدرک به مربوطات سفارت امریکا در کابل .

این تعمیر بزرگ بدون اگاهی و اخذ صلاحیت هیات رئیسه به استجاره غیر قانونی قرار داده شده همچنان در خصوص این قرارداد قانون تدارکات بنابر کسب انتفاع قطعاٌ نادیده گرفته شده و قرارداد خلاف قانون فقط با متن انگلیسی ترتیب گردیده تا اعضای اتحادیه و کارمندان اداری در خلای عمد قرار گیرد و همچنان جهت ثبت به وزارت مالیه از مجاری وزارت خارجه طی مراحل نگردیده، این برخورد غیر قانونی این را به اثبات میرساند که اغلباٌ این تعمیر با چهار تعمیر دیگر یکجا به شرکت سفید چهر در بدل معامله خاینانه و سرپوشیده قرار داده شده باشد. هر قدر که طالب معلومات شدیم هیات رهبری جواب ارائه نکرد.

هر گاه  راپور شفاهی کارمندان اتحادیه را اساس قرار بدهیم گفته میتوانیم که کرایه این تعمیر ماهوار مبلغ 22000 دالر امریکایی می باشد اما در قرارداد در یک سال کرایه آن را مبلغ 22000 دالر درج و پرداخته اند که بدین صورت در سال 242000 دالر حیف و میل میگردد و همچنان کرایه چهار تعمیر دیگر که خلاف قانون به شرکت سفید چهر سپرده شده ماهوار مجموعاٌ 20100 دالر می پردازند در حالیکه کرایه ماهوار آن چهار تعمیر بیشتر از 240000 دالر می باشد که بدین صورت ماهوار 220000 دالر و در یک سال 2640000 دو ملیون ششصد و چهل هزار دالر، پول اتحادیه حیف و میل میگردد.

در خصوص این قرارداد های غیر متعادل و خلاف قانون در 5 میزان هیات رئیسه الغای کلیه قرارداد ها را تصویب نمود اما هیات رهبری بنابر معامله هنگفت پولی از تحقق و تعقیب آن امتناع نموده که جداٌ مایه نگرانی همه می باشد.

نتيجه گيري

تزوير در اسناد و فریبکاری مشهود و مستند جهت زمينه سازي ها به مشاهده ميرسد كه طبق ماده 313 قانون جزا و ماده 94 قانون تداركات خواهشمندیم تا بالاي متخلفين مركب از ( عبدالمعروف قادری رئیس و محمد داود شبرنگ معاون اول) تطبیق گردد تا با مجازات متخلفین در عرصه مبارزه علیه فساد اداری و تحقق فرمان 45 مقام زیاست جمهوری به مردم اطمینان دست بدهد و مایه عبرت اندوزی دیگران گردد.

 

با عرض ادب و احترام

هیات بررسی کمیسیون سمع شکایات


February 16th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها