دفاع از حق مشروع حقوقی خود هم قطاران خود
افاده حقوقی از جلال بايانی افاده حقوقی از جلال بايانی

     
      
           
موضوع ادعا که از طرف فرد  معلوم الحال تروريست چپ افراطی بنام حسن « سيغانی » اميری دلقک و سخن گوی تلويزون نبيل مسکينيار « آريانا » واشنتن نشخوارشده و     می شود و یا گاهی نیز از سوی مدعی علیه شناخته شده (C.I.A ) غرض پراگنده ساختن اذهان عامه ضورت ميگيرد، اخيرأ داستان « سر مگسک » را بخاطراغفال مردم از جنايات مهره های امريکايی که کانديد کرسی رياست جمهوری افغانستان ميباشند به نشر رسانيده و هر شب جمعه توسط تروريست شناخته شده چپ افراطی که ننگ نامه او در مکاتب دخترانه کابل با پاشيدن تيزاب به صورت دختران بنام « حسن سيغانی تيزاب پاش» مشهوربود و هم اکنون به سان عبدلرب رسول سياف ، گلبدين حکمتيار دم از عدالت ، قانون ، حقوق بشر ميزند درهمسوی ، هم ياری وهم کاری با  ناقصين حقوق بشر عليه تعداد از افراد يکه در دو دهه حاکميت ح . د . خ  ا و يا حزب وطن هيچگونه نقش در رهبری و يا  تصميم گيری نداشته از طريق تلويزون شناخته شده [  C.I.A] آريانای مسکينيار اقامه نموده  است . در ليست ترتيب شده از جانب دفاتر استخبارات امريکا وپاکستان [I.S.I] نام بنده با ادرس غلط کاری ، موقف غلط ، رتبه و وظيفه غلط وزمان ، مکان غلط و ساختگی در قطار سايردوستان که تنها جرم هر يک عشق به وطن بوده تذکررفته است ، بندهنخست با ارسال پيام به متصدی اينتلويزون مپتذل «آريانای مسکينيار !؟ » اطلاع دادم که عليه تلويزون او اقامه دعوی نموده و بايدمغالطه تصحه گردد و اما حن امريتيزاب پاش اسماين ياداشت را «تقلا » گذاشته به نشخوار  جفنگ خودادامه داد شب تاريخ ۵ اين ماه دسمبر با حسن اميری تيزاب پاش تيلفونی تماس گرفته تا هدف ، تلاش و جان کندن حسنک سيغانی اميری مشهور به حسن مفعول و بعدها  حسن تيزاب  ماويستتيزابپاش و يا حسن سيغانی برادر رخشانه جان جستجونموده که <درد اين مفعول کارته پروان > در کجاست که بنده صحبت های موصوف يا موصوفه را ياداشت نموده .حسن اميری با معذرت خواهی پرداخته و چنين گفت [ ما از يکی از رهبران بلند رتبه تشکيلا ت ح.د.خ.ا . که فعلأ درامريکا  اقامت  دارد ليست را آماده  بنا بر ضرورت بين المللی با در يافت پول هنگفت به نشراين ليست اقدام نموده و اکثرأ از افراد که در ليست نام برده ميشود تا دههزار دالر پولدريافت نموده و نام موصوف حذف  ميگردد ، در مورد بنده افراد از سويدن مبلغ يک هزار  دالر پرداخته تا با مشخص بالای بنده تبصره داشته باشد که اين اقا را بنام « امين الله حبيب » کارمند رياست پنج و دگروال غنی ميرباز افسر روغنات اردو فعلأاز فعالين داکترعبدالله عبدالله در سويدن نام برد  و  برايبنده نيزراه [  گنجشکگ ] گذاشت که باارسال يک هزار پنجصد دالر شب  اين هفته مورخ ۸ نوامبر از خود دفاع و اگر مطالب در مورد امين نام دارم نشر نموده بنأ به دوستان اطلاعيه را گسيل داشته  که شبکه از فعالين کنونی و مامورين قبلی حزبی  دولتی در سويدن وظيفه گرفته و پول هنگفت دريافت داشته تا به نفع   داکترعبدالله عبدالله کمپاين نموده وعليه مخالفين موصوف از همه امکانات استفاده نموده و بنده بخاطر دفاع از بيگناهی و رداتهام در مورد تعداد جنرال ها ، روسای خاد ، عضای کميته مرکزی، افسران عاليرتبه  حزبی ودولتی و که دراروپا وامريکا لميده و منتفی از همه گناهان ميباشند و اکثرأ تابعيت نيز گرفته اقامهدعوی نموده و در پروگرام حسن اميری با ارايه اسناد و شواهد از خود و هم قطاران بی گناه خود پرداخته و با افشاه هسته امر دهی   پرداخته که « الله و به الله » را بار ديگر به گردن صفوف انداخته وليست جعلی را به اختيار[ حسن سيغانی اميری ] گذاشته اند . پاسخ به ادعای مطروحة مدعی مطرح می گردد گاهی مبتنی بر وجود حق و گاهی نیز حاکی از سقوط و زوال حق می باشد.لذا درست است که مدعی در خصوص ادعایی که دارد باید به محاکم رجوع کرده وطرح دعوی نموده و با ارائة ادلة مثبته ادعای خویش را به اثبات برساند اما همچنانکه پیش از این بیان شد اینگونه نیست که چون وی مدعی اولیه بوده همواره او باید ارائه دلیل نماید بلکه مدعی علیه یا خواندة دعوی نیز چنانچه مدعی سقوط و یا زوال حق مورد ادعای مدعی و یا متقابلاً ادعای وجود حقی برگردن باشد باید برای اثبات ادعای خویش اقامة دلیل نماید.  بیان اینکه مبنا و اساس حق مورد ادعای مدعی از کدامیک از اعمال حقوقی أعم از عقود و ایقاعات و یا وقایع حقوقی مانند غصب ،اتلاف ،استیفاء ، ایفاء ناروا و.... سرچشمه می گیرد و نیز ارائة ادلة مثبتة آن بر عهدة مدعی است اما جهات حکمی قضیه بر عهدة محکمه می باشد که با بررسی و تفسیر و استنباط صحیح و منطقی موضوع، حکم لازم منطبق بر دعوای مطروحه را از ادلة احکام و اصول و موازین قانونی استنباط نموده و به موضوع اختلاف فیصله داده و حکم و تصمیم مقتضی در مورد آن اتخاذ و اعلام نماید.


November 5th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
علمي و معلوماتي