دهم محرم الحرام یا روز عاشورا
نصیراحمد ـ مهمند نصیراحمد ـ مهمند

 همانطوریکه برای کسب تشخیص شایسته ګی وتعالی برای عرصه معیار ها وضوبط وجود دارد .جهت تقرب به خدای عزو جل و امتثال فرمان الهی و انجام رسالت ومسولیت ماموریت های انسانی به امتداد زمان وتقسیم آن به سال  وماه ماهییرا امتیاز بخشیده تابخاطر دستیابی وحصول کامیابی وسعادت مادی ومعنوی  ،مزد وفضلیت بیشتر وبهترکمایی شده بتواند ، که یکی ازان ماه های چهارګانه  ماه اول سال هجریی قمری  ماه محرم یا شهرالحرام میباشد که روز دهم آن به نام عاشور مسمی است ۰

درمورد عاشورا تاریخ بسا وقایع و رویداد های بزرک را ازهنګام خلقت بابا ی آدم « ع »تا واقعه کربلادردل خود ثبت نموده که جوامع مختلف بشری نسبت به آن دیدګاه ها ی خاصی راداشته و وارزش قایل اند بربنیاد آن علماودانشمندان مختلف نیزبر پهلوهاوجوانب مختلف ان مطالعات وتحقیقات انجام داده وبر اساس اعتقاد ومقتضیات عصروجامعه خویش آنرا از زوایای مختلف بررسی و برجسته  نموده اند که منحیث منبع خوب آموزش وعبرت بدسترس ما قراردارد . تفصیل وشرع مفصل آن ازحوصله این نوشته بیرون است آنچه جان مطلب را درین مختصر تشکیل میدهد تمرکز به روح پیام این ماه وبالاخص روز عاشورا میباشد ۰

ما افغانها که افغانیم ومسلمان و این دو؛ هویت ملی ما را تشکیل میدهد وبه حیث مسلمان همه ساله این روزتاریخی را زیرعنوان قیام وواقعه کربلا به یادوبود وبزرګداشت مینشینیم ،با یک بررسی کوتاه میتوان دریافت که چه پیامی ودرسی را فرا راه ماګذاشته چراتجلیل میکنم ؟چقدرازین رویداداموخته وعبرت ګرفته ایم ؟ وبا چه تخطی و انحراف کرده ایم ؟چه اندازه روحیه پیام را متاثرساخته ایم زیرا مااینرابه ساده ګی درک می نماییم که نزاع وکشمکش هاوجدال هاهمیشه بین طرفین حق وباطل درجریان است .

قیام رادمردان آزاده دشت کربلا برای جهان اسلام ومسلما نان نه تنها ، بلکه برای جهان بشریت میتواند درسی باشد بزرګ وآموزنده وفراموش ناشدنی .وآین درست هنګامی بوقوع میپیوندد که یکبار دیګرګرد وغبار لوث وانحرافوانحطات وتاریک اندیشی بالهایش را برفراز قلمرو راستی و درستی، برعدالت ‏و صداقت و شفایت میګستراند ، صداقت و محبت بوبکر ، عدل و قسط وانصاف عمر ، حلم و حیای عثمان و شجاعت و شهامت ، ایثار وازخود ګذری علی در راه تامین رفاه و آسایش انسانیجایش را به بیعدالتی وبیداد ګری ،خود خواهی و شرک ،انحراف وګمراهی خالی میکرد و آن نظام و امارتی را که به فرمان خدا و بوسیله رسول برګزیده اش برای نجات بشریت ازشرک وجهل وګمراهی بنیان ګذاشته شده بود که نی درداشت و نی حاجب و دربان و پاسبانی و درصدرآن خلیفه مسلمین منحیث پاسبان وخدمتګار ودرخدمت خاص وعام بیریا و بی مدعا قرارداشت و به داد ، دادخواهان بی امتیاز وتبعض رسیدګی میکرد و همه را درآنجا راه بود . آن مسند و آن جایګاه به کاخ و قصربی روح و بی احساس تخته بندمبدل شده ، وحشت و ظلمت جهالت بار در سایه ابلیس های چون یرید ویزیدیان برامت اسلام چیره میګردید . هیچ مظلومی را در آنجا راه نبود ، ناله وضجه در ګلوی شان خفه میشد ، فسق وفجوروفحشا ،و ظلم و بیداد، بی انصافی و خودخواهی اوج میګرفت . اسلام و پیروانش در دو راهه قرارګرفته بود ، سلفی ازتبار رسالت و دودمان وحی تحمل چنین وضعی را نداشت اجازه نداد که شیرازه آن نظام  انسانی واسلامی نجات بخش وزندګی سازازهم بپاشد وامت واحد جدجلیل القدرش که به خون نیاکان وګذشته ګان وهم کیشانش       تشکل وهستی یافته به انحراف و ګمراهی ، بیراهه و خرافات پرستی کشانیده شود .

از همین جا وبرهمین مبنی بود که ندای حق علیه مظالم وبی عدالتی وبی انصافی،مفاسد ،انحراف وګمراهی از حنجره نواسه پیامبرجلیل القدر اسلام بلند ګردیدو برق آساطلسم ترس ووحشت وسکوت وسیل بینی « باش ببینیم چه میشه » را در هم شکست. با ایمانراسخ ، صفا و صداقت حرف وعمل در راةعقیده اش که از جدبزرګوار و پدرش آموخته و به ارث برده بود شمشیراز نیام کشیده وعلم عدل وجهاد برافراشت و با نعره حق وحقانیت به پیشواز معرکه شتافت .

حسین این بزرګمردایثارګروآګاه ازرسالت ومسوولیت هایش به پیشګاه مردم وتاریخکه اګاهیش بازتاب ایمان و مطلع عقیده ومظهر ونمایانګر میثاق و پابندییش به خط ومکتب آسمانی بود ، دعوت وبیعت وحلقه تسلیمی یزید را در برابرحق وعدالت وآیین ونظام نجات بخش وزندګی سازننګ ومردود میدانست با لحن مصمم و قاطع رد کرد و سر بکف نهاد اماسرتسلیم فرود نیاورد ، آهنګ کربلا کرد وبا هفتادودوتن ازیاران خویش مسلح با سلاح ایمان وعقیده برای تمثیل وتطبیق فرمان الهی واردمیدان معرکه حق و باطل ګردیدندو با ایثاروجانبازی وریختن خونهای پاک خویش باب مکتب جدید قیام وایستادګی برضد ظلم وبیعدالتی ، انحرافوګمراهی وفساد اجتماعی را یکبار دیګربروی جهان اسلام کشودند.

خواننده عزیز ! با وصف اینکه ما بخاطرارجګذاری ویاد بود این واقعه المناک تاریخ اسلام ورزمندګان آن در راس نوه پیامبر«ص» همه ساله به اشکال مختلف طی محافل تجلیل بعمل می آوریم . اجازه دهید وبجا خواهد بوداګر باتاسف اذعان نمایم همانطوریکه اکثرامجالس خوشی و اندوه  ما مسلمان ها باغلبه احساسات وعواطف وتشریفات درتخطی از روح تعالیم و اهداف اسلامی برګزارمیشوداین تخطی ها وخرافات در روح پیام قیام آزاده مردان کربلا نیزتا حدی رخنه کرده  .این دعاها ی مجرد و این اب پاشیدنها بالای قبورو این ناله واندوه مجرد چقدر نهالهای آرزو ی حسین را به ثمررسانده وما چقدرآموخته ایم وعبرت ګرفته ایم ، برای نسل جوان وآینده به غیراین هاچه را به میراث خواهیم سپرد؟ 

فکر میکنم در آموزش روح پیام این جانثاران راه خدا ومردم کمترتمرکزنموده ایم .اګرقیام کربلا را یک آزمون خداوندی بدانیم وسعی وتلاش درجهت حفظ واستحکام واستقرارامن وثبات مجدد نظام اسلامی که بدست وخوندل جد بزرګوار حسین وخون اصحاب، یاران وپیروان با وفا وصدیقش بناء نهاده شده به شمارآریم و یا اګرقیام کربلا را بزرګترین مرحلهوصحنه نمایش درجه خلوص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                در پیشګاه خداوند وحمایت ازعدالت ودین خدا بخوانیم ویا با هرنوع الفاظ اشکال مناسب وزیبنده ازین فداکاری ، ایثاروازخودګذری ایشان بګوییم ، درفرجام آن بیک نقطه وفیصلهونتیجه متوصل میشویموآن اینکه اساسی ترین انګزه قیام وشهادت امام وهمرزمانش به جزامتثال فرمان الهی وانجام رسالت ومسوولیت ماموریت شان درامر نجات واستخلاص جامعه از شر ظالمین وګمراهان چیز دیګری نبوده است .

 همانطوریکه از حضرت حسین روایت است که میګفت : « قیام من قیام فردی وګروهیخاص جاه طلبانه، کامجو وآشوبګرویا ستمګر نبوده ، بلکه فی سبیل الله بخاطرتامین خیرورفاه خلق خدا وامت جدم بپا خاسته ، اراده دارم امربه معروف ونهی از منکرنمایم وازسیرت جد و پدرم پیروی کنم » .

بناءچنین نیات وګفتارنشان میدهدوثبوت کامل بدست میدهد که امام حسین نیت وګفتارخودرا درمیدان کربلا به اثبات رسانیده و جامه عمل پوشانید . امام درفش جهاد وقیام را برای این بلند نکرد که به قمیت خون وهستی همرزمان و امت واحد جدش براریکه قدرت تکیه زند و امتیازوزربیاندوزد وصاحب جاه وجلال شود ،بلکه این قیام هدفی داشت پاک که ازچشمه زلال ومقدس آب میخورد ، هدفی که باید عدالت و انصاف امن و رفاه و حدت وهمبستګی ، اخوت  و برابری ، یکدلی و یکرنګی درپرتو ارزش های قانون آسمانی زمینګیرشود ودوباره جان ګیرد و تحرک یابد . حسین برای تحققق عقیده پاک ومقدس وآرمانهای والایش در راه تامین و استحکام نطام عدالت ګستر وانصاف پرور ، و ترد ظلم و بیداد وانحراف وګمراهی ، بر زندګی ،هستی ارتباطات ووابستګیودلبستګی هایش یکسره خط بطلان کشید و مفهوم وسیع زندګی را تمام عیار و درعمل متجسم ساخت  :«ماجان به فنا دادیم تا زنده شما باشید ».

بلی! پیشینان حسین و حسین وهمرزمانش جانها وهستی های شرین و لحظات خوش خودو خانواده خویشرا فدا وایثار کردند تا نه تنها کافه امت اسلام زنده با شند بلکه ازدیدګاه اسلام و قران که ناجی بشریت است خانواده بزرګ بشری ازګمراهی وانحراف وبیعدالتی نجات یافته ، درصلح وسلم وامن ورفاه زیست باهمی داشته باشند. بیایید ببینیم ما چقدرازمثال وتعالیم آیین حسین درراه خوشبختی و سعادت خود وهمنوع خویش صادقانه درعمل بهره ګرفته ایم روح پیام حسین راخوش وراضی نګه داشته ایم ؟.

خواننده ګرامی! افغانها بیش ازسی سال است که درآتش ظلم و بیداد یزید و یزیدیان چاکرمنشزمان خویش میسوزند وکشورشان به کربلای ثانی مبدل ګردیده است وسناریو سازی زایش مصیبت ونارام نګهداشتن ملت افغان به ګونه ها وعناوین مختلف ودر استمرارقراردارد که نمیتوان بیشترازین خاموش نشست ومهرسکوت برلب نهاد . قیام تاریخی و فراموش نا شدنی کربلا درس نجات ومقاومتعلیه مستکبرین به مطلومان را به یاګارد ګذاشتهوبما می آموزد که اکنون نیز دربرابریزیدیان زمان ودرمیدان ها ،قراء ،کوچه ها وشهروبازارهای خونین افغانستان با شمشیر حسین باید رزمید وبپا خاست. جای تعجب است که درکابل سوګواری حسین و قیام کربلابرګزارمیشود و کسانی از جایګاه دولت و رهبر اشتراک و سخن رانی مینمایند ، درحالیکه عملا در رکاب امریکاآنګلیس ، رو س وسایریزیدیان سرکش زمان قرار داشته وعلیه مردم مظلوم افغان وعلیه حسین و پیام رهروان قیام کربلا توطیه می چینند .

اګردرد ورنج شهدا ووجشت اعمال وقتل وکشتار يزید ویزیدیان در دشت کربلا راازلابلای برګ های تاریخ احساس وآګاهی حاصل کرده ایم ، اینها که نه تنها با چنینحرکاتدراماتیک و سینمایی خود معرف ورهروان قیام کربلا وحسینان نیستند، بلکه روی یزیدیا ن وهلاکو وتیمورلنګ وچنګیزوامثال آنها راشسته اند .ما خود شاهدان عینی بی عفتی ،تجاوز وسینه بریدن های زنان و دختران پاکدامن وبه سرمیخ کوبیدن وکله بریدن « کرت ګویان»ودردادن جمعی انسانها درکانتینرها وقتل وکشتاربیشتراز شصت هزارشهریان بیګناه  کابل هستیم وایشان همین اکنون نیزمیزبان ومجری ګمراهی وبیعدالتی ومروج فرهنګ و کلتورګمراهان ضد حسین وآبا واجداد وهم کیشان حسین هستند .درواقع آبروی کربلاییان را نیزبه  زمین ریختند وفدای خواسته های غلام منشانه خود نمودند .

آیا درخدمت قرارګرفتن و سنګرداری وپشستیبانی ازتطبیق پلانهای استعماری و استثماری صلیبیان و یزیدیان خون آشام ، بیګانګان دورنزدیک منطقه وهمجوار خیانت به داعیه حسین و کربلا نیست ؟ وآیا رهبران تنظیمها و احزاب چپ و راست شیعه و تسنن هم اکنون درخدمت امریکا ،روس ، انګلیس ومتحدان شان و بر ضد ملت خود دربرابر دالروچوکی سرهای حسینیان زمان را با تیغ یهود آمریکا روس ، انګلیس ، پاکستان و ایران وغیره نمی برندو برضد اسلام درجهت مخالف دین جد بزرګوارحسین قرار نګرفته اند؟ آیا اسلام برای اینها همین درس را میدهد که وطن ومردم خود رابه دالر به دشمنان بفروشند و برآبروی اهل تشیع وتسنن افغانستان معامله نمایند . ایشان ازداعیه اسلام وعاشورا همین ارمغان وخصلت وطنفروشی را آموخته اند ؟ تعالیم اسلام و ارشادات قرآن و پیامبر بزرګوار وپیام شهیدان قیام کربلا ابدا چنین درسی را نداده است که تحت فرمان یزیدیهای زمان بحیات ذلت بارغلامی وګمراهی وانجراف ادامه دهند . در حالیکه پیام اصلی حسین سرا پا درس بپا خیزی و قیام وانقلاب  دربرابرظلم واستبداد و بیعدالتی است .در پانان درود و تحیات برروان پاک شهداو جانبازان راه حق وعدالت ؛ شهدای اسلام دشت کربل و شهدای افغانستان فرستاده و از بارګاه ر ایزد منان صلح وامن ارامی سراسر ګیتی وبخصوص جهان اسلام واسقرار یک نظام صالح وشایسته در افغانستا ن استدعا مینمایم ۰                                                                                                                                                                       


November 26th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي