دو جنگ رهبری شده علیه عراق
داهر جمائیل داهر جمائیل

دو جنگ رهبری شده علیه عراق

سرطان میراث باقیمانده از جنگ های امپریالیستی در عراق


April 10th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی