دو روایت متفاوت با یک نتیجه مشابه !
اسماعیل هوشیار اسماعیل هوشیار

 

.... متأسفانه بعضي ها تمامي اعمال و موجوديت اجتماعي و سياسي ملايان را درطول تاريخ به حساب اسلام گذاشته اند و اين ايجاب مي کند که روايت ديگري هم از اسلام دردسترس باشد.......

 

 

http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=42669:2013-06-25-05-15-59&catid=11:2009-09-22-08-59-59&Itemid=333

 

 

روایتی دیگرازاسلام یا دین و...؟! نزدیک به 700 قرائت متفاوت ازاسلام موجود است . درادیان دیگرهم قرائتهای متفاوت و شاخه های مختلف ازباورهای دینی وجود دارد .  طول عمرافسانه های دینی و ادیان آسمانی با طول عمرتاریخی انسان تقریبا برابراست . درتمام این پروسه حتی یک نمونه نداریم که مدعیان به قرائت خودشان شک داشته باشند ولی هرجا که این پدیده " دین "را به سطح جامعه وسیاست وخیابان کشاندند نتیجه کار با فاجعه عجین شد. مجاهدین خلق مسعود رجوی بارها به صراحت اذعان کردند که اسلام یک دین سیاسی است یعنی باید درحاکمییت باشد تا معنی داشته باشد ! روایت دیگرازاسلام برای شخص من و نسل من یک تجربه ملموس است . با شلاقش  درزندان که به آیه های قرآن تزئین میشد تا زندانهای مشابه درقرارگاه اشرف که خدای ماده نسخه اش را پیچانده بود.ادیان روایتهای مختلفی دارند؛ یعنی هرجانوری میتواند تفسیرخودش را ازیک کتاب یا یک پیامبر داشته باشد . همین الان ازپادشاه عربستان سوال کنید حتما میگوید اسلام واقعی وجانشین پیامبرمنم ! بن لادن هم همین را میگوید ! خمینی وخامنه ای ورجوی هم همین حرفشان است ؛ تمام کشورهای مسلمان هم حاکمانش همین را میگویند .....حالا اگرکسی هیچ تجربه ملموسی ازهیچکدام نداشت آیا درکدام نقطه به یقین و درستی  یکی ازاین روایتها میرسد ؟

 

 

به زبان دیگر؛مثل روایت دیگری ازتاپاله و پشگل است.جنس هردوماده وعملکردشان تحت هیچ شرایطی عوض نمیشود.البته انواع کشاورزان میتوانند تا تفاسیر خودشان و روایتهای متفاوت داشته باشند ولی نهایتا بهترین روایتها هم این 2 پدیده متفاوت درشکل را تبدیل به مثلا الماس نمیکند ! شما مدعی هستید که اسلام رجوی خوب است واسلام خمینی بد...بقیه هم همین حرف را میزنند ونهایتا من ازنتیجه عملی کارکردشان قضاوت خودم را دارم . به همین صحنه امروز نگاهی درست بکن . حکومت اسلامی هرصدای مخالف و اعتراضی را حتی درابعاد اجتماعی میلیونی ؛ به آمریکا و کلا عوامل خارجی نسبت میدهد . مجاهدین مسعود رجوی با روایتی دیگرازاسلام هم؛ هرصدای انتقادی و اعتراضی را با هروزنی و خاستگاهی به مزدوری میچسباند ! دواسلام با دو روایت متفاوت و یک نتیجه مشابه ! اینها ساده ترین نمودهای قابل فهم است و اینکه چرا خوب وبدش نقد پذیرنیست ؛ چراهمیشه عده ای هستند که متناقض نمیشود....علامت سوال من هم هست . مشکل اصلی درروایت خوب یا بد از" خدا و پیامبر وسنت و کتاب " نیست ! مشکل جدی درخود این خرافات است که هیچ کارکردی به جزتوجیه نظامهای سیاسی موجود؛ وازخود بیگانگی و گندیدگی ذات انسان ندارند .

 

 

روایت درست یا غلط ازافسانه ها و خرافات دینی ؛ همانقدر جدی است که میلیونها خواننده ومخاطب داستان تخیلی هری پاتر، این افسانه را تفسیر خوب یا بد کنند وبعد بپرستند و بعد بخواهند اقتصاد و سیاست و فرهنگشان را هم روی همین مزخرفات سوارکنند ! نتیجه هر روایتی از"دین" درجامعه و سیاست خونین و مخرب بوده است. رنسانس اروپا هم یک تجربه ملموس است. تفاوت رهبرعقیدتی واسلام مجاهدین با ملا یا ولایت فقیه غیرقابل تفکیک است . حتی با روایات کشف نشده ای دراسلام . درسیاست هم نمیشود جدا سازی کرد چون سیاستش را هم ایدئولوژی اش راهنمای عملش است درهمان نقش رهبری . بیخود زورمیزنید ! اشکال شماها این است که رهبرعقیدتی را جدا ازملا میبیند و یا معرفی میکنید خمینیسم و رجویسم . ملالوژی یک تفکرارتجاعی است که با کراوات و تبلیغات و اینا.....ذاتش عوض نمیشود . من فقط با نتیجه کارتنظیم هستم . اسلام حاکم و اپوزسیون مسلمانش و بقیه حاکمان مسلمان درتمام دنیا تجربه پیش روی ماست. کارنامه غرب هم قبل ازرنسانس وبعد ازعبورازآن رنسانس تاریخی دردسترس است.

 

 

نقل است که صدام درزمان حکومتش بنا به بافت سنتی عراق ؛روزی برای تبلیغات ،به همان اماکن مقدس رفته بود درحین دیداروفیلم برداری یکی ازوزیرانش شروع به بوسیدن همان آهن قراضه ها کرد . درپایان کارتبلیغی صدام به وزیرمربوطه میگوید : توهم واقعا فکرمیکنی که این خرافات جدی هستند ؟ اینها برای عوام جدی هستند وما برای تنظیم با عوام اینجا هستیم ! حالا هم همان حکایت است . این نوع تنظیم با عوام درزمین سیاست ازطرف طیف روشفکرموضوع اختلاف ماست . دشمنی با عوام واعتقادش مسئله من نیست . آنجا که عوام انواع خدایان را برای آرامش درونی شخص خودشان خلق میکنند ؛ چه درشکل گاوپرستان هندی و چه هرشکلی دیگر...گوکه خوش باشند. این انتخاب جنبه کاملا شخصی یا سلیقه ایی دارد. ولی وقتی حاکمان و روشنفکرانش آگاهانه و به زور؛ همین عوام را راهی بهشت میکنند یعنی جنبه سیاسی و جمعی میگیرد ومعتقدانش مامورپیاده کردن قوانین خدایان دیوانه در روی زمین وخیابان و خانه میشوند......آنجا به میدان جنگ تبدیل میشود جنگ بین انسان وآگاهی ؛ و جهل و خرافات !

 

 

نهایتا اینکه همین چند روز پیش یک عضو دیگر شورای مجاهدین آقای خزائی هم همین کد مشابه هم داده بود . این یعنی اینکه موضوع بار سیاسی دارد . میدانم بالا آوردن ساخت وسازهای ارتجاعی قرن پیش مجاهدین کارراحتی نیست . پس غیرمذهبی ها باید آن را توجیه کنند . پدیده "جمهوری دموکراتیک اسلامی " ویا " جامعه بی طبقه توحیدی " وباقی ساخت و سازهای ارزشی مرتجعین مجاهد با پوشش شورا تمیزنشان داده میشود...این محصول تلاش غیرمذهبیون با همان روایتی دیگرازاسلام است که جامعه ایران امروز اصلا مسئله اش نیست .  تمام منتقدین و مخالفین شورا یا مجاهد خلق هم دسته جمعی ازوزارت اطلاعات خط میگیرند...محصول همین "روایت دیگر"است که بقیه غیرمذهبی ها هم انگشت نامبارک را پایش میزنند !غافل ازاینکه هرانگشتی بروی هرسندی دردنیای مجاهد خلق رهبرعقیدتی ؛ مهرتائیدی برتکثیرفرهنگ مادرطریق الاسلام است وربطی به موضوع مبارزه ندارد .


 

 

 

 

 


June 27th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
علمي و معلوماتي