دوستیهای پاکستان کاملأ مغرضانه ومداخله گرانه بوده است...ا
حسن پیمان حسن پیمان


   

 

قسمت-4-

 

دوستی صادقانۀ پاکستان درطول شش و نیم دهۀ عمر خود از(1947م) بعد از جدائی ازهندبریتانوی به اینسوبویژه با افغانستان در تأریخ سراغ نمیگردد .!؟-پاکستان (66سالۀ) انگریزی که قبل از سال میلادی فوق صد درصد مزدور وغلام حلقه بگوش استعماربریتانیا بود و هنوز هم که به ذرایع گونگون سیاسی- استخباراتی و اجتماعی- اقتصادی وفرهنگی ونظامی وغیره روابط تنگاتنگ خود را حفظ نموده است؛ بمثابۀ دشمن سوگند خورده  واشتی ناپذیر برضد افغانستان به تحریکات انگلیس با استفادۀ ابزاری ازدین وملاه های مزدور انگریزی دست پروردۀ خود در ضدیت باسیاستهای ملی وسازش ناپذیرضد استعماری فقید( مهاتما گاندی) رهبر و زعیم بزرگ ملی وبی بدیل  کشورهند در زمان خود ازقلمرو جغرافیائی سرزمین بزرگ وپهن اور هندوستان جدا وبمثابۀ تختۀ خیز علیه افغانستان وهندوستان  در این منطقه جنوب شرقی کشور ایجاد و با خلق قهرمان واستعمار شکن افغانستان بود که؛  انگریزهاعقده کشائی نمودند؛ ادامۀ همان سیاستی است که کمر پاکستان با تناب  استعمار کهن وبا دستان شوم استعمارانگریزی  بر ضد افغانستان  محکم بسته شده و تا هنوز خصمانه و عقده کشایانه دنبال میگردد؛ و دیگر کدام تاریخ  وفرهنگ ودست اوردروشنی حساب شده  بویژه به مردم افغانستان ندارد که بالای ان تبصره صورت گیرد  جز دشمنیها-خصومتهای اشکار وپنهان وماجرا جوئیها وتحریکات وتجاوز ومداخله وتعرض وحسادتها وبد بینیها وحقارتها ونفرتها وتفرقه اندازیهای ملی برضد وحدت وهمبستگی افغانستان ومردم ان چیزی دیگری تحت عنوان "  دوستی!؟   " طور لمس کننده به  تأریخها سراغ  نمیگر دد  (!؟ )-برخی دلائیلی را که به همگان روشن است طور فشرده  در اینجا بر میشماریم-  یک : _ اینکه پاکستان واقعأ دوست باشد ودر کدام مرحلۀ از تأریخ ننگین خود وبخصوص با افغانستان دوستی صادقانه در عمل نشا ن داده  باشد؛ تارخها بیان نمیکند وسراغ نمیگردد. !-  اما   تمامی تأریخها  شاهد و  بصراحت   بیان   مینمایند   که   پاکستان   تحت   عنوان (  دوستی-برادری- هم کیش ومسلمانی و  همسایگی -  و هم مرز و هم فرهنگی  و همنژادی  وهمزبانی و هم ر سم  و رسوم و رواجها وغیره!؟)  گروه گروه از مردمان هردوطرف مرزرا  شکار نموده و همه آگاه اند که با مغز شوئی انها  :   درتربیه  - تجهیزو تسلیح  تیرو ریست و تقویت ورشد  تیروریسم و شکل  پیشرفتۀ  ان (  تیروریسم انتحاری !؟  )- را برای  ویرانی وبه خون و اتش کشیدن هست و بود این سرزمین  مرد خیزو مهد دلیران دشمن شکن  و مردم مسلمان وحتا حیوان ونبات وخاک مقدس مارا به نابودی سمت وسو داد وبا جلب وجزب ناراضیان وگروه های ازمهاجرین  وهممیهنان بی الائیش وعادی غیر سیاسی ویا هم سیاسی ونظامی و  حتا کوچیها  وسائیر شهروندانی که بنام دوست وکشوربرادر و مسلمان به اثر حوادث ناگوار وجنگا ونا امنیها که "عامل اولی واساسی ان هم به شهادت تأریخها خود پاکستا ن است (!)" پناه برده بودند اما انها را محیلانه کاذبانه وبا وعده های پر زرق وبرق اغواگرانه همه  را شیادانه  بدام اورده طبق نیات شوم درونی واهداف شوم انگریزی  و مداخله گرانۀ خود  در طول حیات ننگین غلامی وبردگی خود گروه ها ئی از انان را تنظیم وتربیه وتجهیز نموده  دوباره انها را در وطن خود شان به برادرکش ومسلمان کشیها صادر نموده  و انواع جنایات-فجائیع وفساد ویرانی را با تعقیب سیاستهای جنایت کارانه و خائینانۀ تفرقۀ  ومنازعات ملی و با به اغوش کشیدن یک قوم وسرکوب سائیر اقوام با هم برادر ما که تمامی این جنگها وفجایع وجنایات وفساد وخونریزیها وبرادرکشیها وبا براه اندازی  وتحمیل انواع شورشها قیام و کودتا ها وانچه که مظهر جنایات وفجایع بوده  بالای تمامی رژیمهای گوناگون در افغانستان  از دوران محمدظاهر ،شاه سابق گرفته تا ؛  سردار محمد داود وبویژه بالای دولت دموکراتیک بعدی وتا امروز استقرار حاکمیت فاسد-فاشیستی اقای  کرزی که محصول تکا مل انست ؛ عمدأ وقصدأ خزیده وتدریجی همه را ماهرانه (تحمیل وتعمیل !) نموده امده است که  همۀ این بحرانات و ناگواریها محصول تکامل طولانی تدریجی  این حوادث نا گوار وشومی تحمیلی  بوده که ؛  تحت رهبری مستقیم پاکستان وشبکۀ استخباراتی جهنمی وخون اشام  نظامیان-ای-اس-ای- جنایتکار ان صورت گرفته  امده ا ست ومیگیرد که طبق پلانهای منظم نظامیان پاکستانی وبا داران انگریزی شان  کاربرد عملی وتحققی داشته  که  درست در جهت  جلوگیری از رشد وانکشاف ؛ترقی وتکامل یک افغانستان متحد و نیرومند وسربلند در همسایگی ان ادامه  داده است وادامه خواهدیافت که بر اساس شواهد عینی وانکارناپزیر تاریخی وافشاگریهای وسیع ومستند توسط دستگاه نشراتی( ویکی لیکس)-و کتاب (تلک خرس) وده اثار معتبر وموئثق دیگروسائیررسانه ها ومطبوعات  امروز افغانستان را به این حالت کشانید وبه مصیبتهای جبران ناپذیری  نشا نید که اکنون به همگان غیر قابل انکار و اظهر من الشمس گردیده است..(!!!) -   دو : _   واین امر نیز به هیچ کسی پوشیده ومبهم نیست که همین سیاست مدارهای مداری  پاکستانی  با هزاران نیرنگ وبازیهای چند بعدی خودتحت عنوان دوستی!؟ به چشم مردم وجهانیان خاک زده  بعد از انکه این جنگ اعلام ناشدۀ فرسائیشی را  بالای دولتها ومردم  ما تحمیل نمودند  ؛  زمینه  ها را چنا ن  مساعد ساختند  که  تحت  عنوان ( مهاجرین وبراداران مسلمان -و جهاد!؟ -کفر والهاد  - اشغال بیگانه - دین در خطر است- !؟ -) وغیره که همه به این نیرنگهای شیطانی انگریزی  پاکستانیها بلدیت دارند وامروز همه به ان بلدیت حاصل نموده اند؛ بلیونها دالر وجوه مالی وبلیونها  دالرکمکهای نظامی-لوجیستیکی-تربیتی سلاح ومهمات پیشرفتۀ جنگی وانتحاری بگونۀ مافیائی ان از ملل متحد-امریکا  اسرائیل وکشورهای غربی وعربی کمائی نموده وبا بربادی وویرانی افغانستان خود را اباد نموده و به مثابۀ کشوری دارندۀ سلاح اتمی بالای هند وافغانستان ومنطقه وحتا دربرابرامریکا وناتو نیز امروز از دور ونزدیک مستقیم وغیر مستقیم  مغرورانه تهدیهای خودرا داشته  ومثل پشک "غر!؟" میزند وسرکشی وتمرد مینماید اما در لفظ خود ظاهرأ دوست است!؟ وتمامی این خیانتها را تحت نام دوستی انجام میدهد که ده هامثال را طی دهه های اخیر میتوان یاد اور شد که در مبحثهای قبلی به انها اشاره شده وتفصیل بیشتر ان تا فرصت مساعد از حوصلۀ این قلم در این مختصر بیرون است. سه : _   اما برخیها نیز وجود دارند که در تعلیم وتربیه وتحصیلات ورسم ورسوم وعنعنۀ پاکستانیها وتحت عنوان دوستی!؟ مینازند ومیبالند که نیزاکثرآ با مغز شوئیها همراه بوده است وبویژه نسل جوانیکه از ایام کودکی وطفولیت تحت شرائیط بنیادگرائی وخرافات وتعصب وعقبگرائیهای  مسلط در جامعه  تربیت ورشد فکری وحتا ایدوئلوژیکی داشته  واندوخته اند  ودر مکاتب ومدارس بنیاد گرائی ودیوبندی که تعداد انها نیز بیشمار بوده به هزاران هزار میرسد؛  که در پاکستان تحصیل-تربیت وپرورش یافته اند نیز چندان قابل صفت ومبالات نیست که به ان افتخار نمایند!؟ که منجمله شماریرا نیز پاکستانی پرست تربیت نموده وبرضد وطن شان روان مینمایند وبه مهره های دولتی برمیگزینند وبضد منافع افغانستان وبه نفع پاکستان کار میزنند وبه روزهای مبادا همیشه به درد پاکستان میخورند که که شما تعداد زیادی را در تیم حاک ودر کابینه وحتا در پارالمان کشور ودر مهره های مهم  دستگاه فاسد-فاشیستی دولتی جاگزین گردیده وبه نفع پاکستان قضایا وارادۀ دولت  را منحرف میسازند که تنشها وحتا زدو خوردها ورسوائیها ی شان به سطح وزرا ومعینان نیز ازطریق رسانه های صوتی وتصویری به جهانیان به نمائیش گذاشته شده است !؟- چهار : _ ودر قبال این رسوائیها وجاسوسیها به نفع پاکستان رسم ورسوم وآداب معاشرت وحتا نوع کالا ولباس پوشیها وعنعنعه وعادات وحتا ساختار های تعمیراتی به شکل مساجد مانند وگمبدی  با رنگهای ابی وسبز نوع پاکستان یا عربی تقلید گردیده الا خورد ونوش وتهیۀ غذای پاکستانی  وعروسیها ومحافل  هم به تدریج در کشور ما رائیج گردیده است ورنگ وروی پاکستانی را گرفته است- صرف یک اشغال رسمی افغانستان مانده است که دراین راه نیز تلاشهای رنگارنگ آشکار و پنهان شیطانی انگریزی با دادن نقش تعین کننده به پاکستنان جریان دارد-  همه چیز ما پاکستانی اما نام  ما(افغان !؟)است که حتابه  نامگذاری اطفال نیز در این اواخر شماری از نامهای پاکستانی استفاده شده است !؟- منحیث مشت نمونۀ خروار میتوان یک  مثال زنده اورد که: " پیراهن تنبان پنجابی پاکستانی"  نیم سده پیش اصلأ در افغانستان پوشیده نمیشد . بویژه در صفحات شمال کشور حتا پوشیدن ان مرد را به نظرها یکنوع سبک نشان میداد وتعنه امیز گفته میشد وچنین زمزمه میشد که: دیدی که فلان کس لباس زنانۀ پاچه تنگ پنجابی چیندار پاکستانی پوشیده است وبه مردها عیب است ؟ " زیرا در ان مناطق شهروندان "پیراهن قاسمی فراخ که ازطرف چپ یا راست یخن ترک یا چاک داده شده و با دگمه بسته مگردید ویا با چاکهای خرد بالای هردوشانه که بادگمه بسته میگردید  وتنبان ان غیر چینداربوده  پاچه های فراخ تر مناسب خود را داشت که شاید هنوز هم در محلات ودر قشلاقها وقریجات دور تر افراد مسن بپوشند " رواج بود . اما این فرهنگ اصیل لباس پوشی ان مناطق نیز مانند زبان وفرهنگ وسائیر رسم ورسوم شان دچار فرهنگ زدائی بیگانها شده است وچنان نهادینه گردیده که هر گاه یک جوان لباس متذکرۀ محلی اجدادی خود را بپوشد هم برای خودش ناپسند است جای که پنجابی باشد انرا نمیپوشد ونمیپذیرد وهم در جامعه ومحیط خود نیز مورد پسند واعتبار نمیگردد و در نظرها یکنوع انسان عقبمانده ودور از تمدن وشهری گری به اصطلاح اطرافی وقشلاقی پنداشته میشود!؟- وشاید هم  برخی پاکستانی پرستها بگویند که البته  این فرهنگ عالی بود که در افغانستان  مود روزو مورد پسند واقع شده است- و این در حالیست که این بحث و دعوای برسر برتری فرهنگها نیست بل؛ در انست که زمامداران حاکم ملتانی ودریدونی پاکستانی وتا  امروزی بوده اند که تا به امروزبجای حفظ ورشد فرهنگ اصیل مردمی  ابائی خود از بیگانه هارا ترویج نموده امده اند  وچون خود انها وزمامداریهای انها توسط بیگانه ها بالای این سرزمین تحمیل شده امده اند - وازجانبی فرهنگ هرملت برای خودش زیبنده مرغوب وپسندیده است واگر توجه گردد و بدون تعصب وامتیازرشد داده شود از هیچ فرهنگ دیگراگر برتر نباشد کمترهم نیست وافزون بر ان هر فرهنگی که تحمیل گردد ؛ ان به قوۀ مادی مبدل  گردیده  روان و افکار وبا ورهارا متأثر و نا خود اگاه تسخیر مینماید به عادت مسلط وبه یک پدیدۀ مروج تغییر ناپذیر وپسند همه تبدیل وبه او برتری داده میشود که به تدریج وارام وارام به عادت تغیر ناپذیرجامعه مبدل میگردد که تغییر دوبارۀ ان روشن است که زمانگیر میباشد!؟ در اینجا مراد از تخریب وتبلیغ برضد لباس پنجابی نیست بلکه بهترین لباس است ؛ بل تلاشهای فرهنگی پاکستانیها وپنجابیها درقبال تحمیل گریهای اشاره شدۀ خود؛  ترویج ونهادینه سازی فرهنگ شان در افغانستان مورد سوال نیز است که مثال اورده میشود- -  پنج : _   زیرا که اهداف  شوم اشغالگرانۀ پاکستان بصورت ارام وخزیده وتدریجی  از چندین جهات بداخل کشورما موئفقانه تحقق میپذیرد واساسأ میخواهد جامعه را پاکستانی بسازد. واز این طریق با تغییرفرهنگ وزبان رسم وروسوم وعنعنات افکار وباورهای مردم تحت عنوان همین دوستی شیطانی انگریزی !؟ ذهنیتهای مردم را برای اشغال مهیا و اماده ساخته  وطرفدار خود نموده بصورت مسالمت امیز میخواهد در اشغال ومداخلۀ رنگارنگ خود صبغۀ مشروعیت داده مردم هردو طرف مرز ننگین دیورند را قانع و بدون درد سر وخشونت همسو وهمساز وهمکار به این پالیسیای شوم خود بسازد وتلاش دارد تا روحیۀ رزمندگی ووطنپرستی میراثی ابائی وآزادگی مردم مارا به تدریج بکشد ومانند مردمان خود تسلیم وبیروحیه وعقبگرا مرتجع ومحافظه کار وخرافه پرست طراز پاکستانی مبدل  سازد ؛ وبسا دلائیل دیگر!؟-- شش: _  واما در اینجا  ادم به پرسشی مواجه میگردد که: ایا با این همه سوابق تأریخی مغرضانه ودوستی دشمنانه وخصومت برانگیز ضد افغانی پاکستان که سراسر تأریخها انرا شفاف بیان میکنند؛ میشود دوستی نمود!؟ وباز هم با این مار زهر اگین دست دوستی داد وبه نیرنگهای او بازی خورد وباور نمود که از بتۀ ازمائیش وتجارب تاریخی ناکام وبدنام ومنحیث یک دشمن خطرناک واشغالگر ومداخله گر به اثبات  رسیده است!؟ ووقتا که بایک کشور به اصطلاح  برادر ومسلمان وهمسایۀ همزبان وهمکیش وهم فرهنگ مشترک خود مانند افغانستان که ظاهرأ با این حرفهای پر زرق وبرق شیطنت امیز تا کنون اغوا وفریب داده برضد دوستیهای تعهد شده ی خود عمل نموده؛ وبجای ان  اهداف شوم خود را پیش برده است؛ ایا باسائیر کشور ها که از هرلحاظ بیگانه ودر هیچ رشته باهم همسو وروابط مشترکی هم  ندارند وبویژه با امریکا ومتحدین ان چگونه میتواند دوستی نماید وانهم دوستی کاملأ صادقانه ودائیمی باشد که ؛ بروی این ارزیابیها دور از هرنوع باورها وخرد انسانی میتواند باشد!؟  هفت : _   این ارزیابیها  به وضاحت وشفافیت ثابت میسازد که دوستی پاکستان تا همان حد دوام میکند که به اهداف واغراض شوم خود دست یابد- روسپی سیاسی نیز مانند روسپی اجتماعی مطلب اشناست هر زمانیکه مطلبش بدست اید همان لحظه خدا حافظی مینماید!؟- واین دوستی  مطلب اشنائی پاکستان  با امریکائیها ومتحدین  نیزبار بار باثبات رسیده است. ودر عمل به کرات دیده شده ودر هر واقعه وحادثه تحت عناوین گوناگون ورنگارنگ بگونۀ عاجل برضد امریکا یکدم به 300 درجه چرخش تغییر موضع وپالیسی نموده تحت عنوان به اصطلاح  ائتلاف در مبارزه با تیروریسم در دفاع از تیروریست وطالب والقاعده قرار گرفته وانها را در اغوش گرفته وپناه گاه ها برایش داده است وبر ضد امریکا تحریکات و با اعما ل فشارها وتظاهراتی را نیز براه انداخته وعقده کشائیها نموده  امده است - پول وکمکهای امریکائیها ومتحدین برای زمامداران حاکم اسلا ابادپاکستان خوب وحلال است اما نی دوستی با خود انها  - وفلسفۀ دوستی پاکستان با انها درانست که : هم از انها استفاده میبرد وهم برضد انها زرنگانه وشیطانی عمل میکند وپالیسی ان از بنیاد گرائی افراطی وتیروریستی مذهبی وگروه ها واحزاب تندرو تیروریستی  -طالبی-القاعده ریشه میگرد وپیوسته از انها حمایت  وانها را رشد وتقویت مینماید. که برای پاکستان بهترین سلاح ارزان وکم مصرف وقاطع علیه هرنوع قدرت جهانی نیز گردیده است !-   .  هشت : _  ایا وقت وزمان ان نرسیده است که ایالات متحدۀ امریکا از همچو دوستی غرض الود وبدنام کننده -سبوتاژ گرایانه وشارلتان چند بعدی شیطنت امیز  موئقتی وشکنندۀ پاکستان منصرف و از ان بخاطر حفظ ابروی خود دست بکشد؟- دوستی که حتا  پای عذر  ومعذرت خواهی های  بلند پایه ترین مهره های کلیدی مقامات امریکائی را در اسلام اباد تیروریست کشیده است؛ ایا دیگر کفایت نمیکند که ازموده را صد بار دیگر ازمود!؟.  ایا عامل همه شکستها وبدنامیها وانچه که منفور است وجنایت وفجائیع وفساد وجنگ وخونریزی ومواد مخدر و-بنیادگرائی-تیروریسم  مافیائی که باعث تباهی افغانستان گردیده است؛ایا  عامل تعین کنندۀ ان همه  پاکستان ودست مداخلات پاکستان در افغانستان توسط نهادها وهواخوهان او نیست ؟؟؟؟؟-  نه : _ ایا همین پاکستان با تیروریستهای ان در این منطقه در طول تأریخ حدود نیم سدۀ اخیر در ایجاد وگسترش وادامۀ این همه بحرانات مزمن نقش برازنده-اساسی -عمده وحتا تعین کننده نداشته است ورنه جلو پاکستانرا کی گرفته وچرا  به جنایات دوامداروخونریزی بلا   توقف خود  بویژه در داخل افغانستان خاتمه نمیبخشد وکماکان ادامه میدهد  ؟؟؟؟؟؟!- ده : _ومردم ما بخاطر ارزوهای شوم پاکستان قربانی داده اند   و پیوسته وبلا توقف خون میدهند   وچه ضرر مردم مظلوم وبیدفاع ما جز مفاد انها  در همه زمینه ها ی جهاد!؟  به پاکستانیها رسیده است که تجاوز وجنایات خود را ختم نمیکنند؟؟؟؟ - یازده _ چند رژیم دیگر را باید افغانستان  به قیمت خون خود پشت سر گذ راند ویا مهره بدل نمایند تا افغانستان اشغال گردد ویا طبق دلخواه پاکستان یک حاکمیت مزدور وابسته به -ای-اس-ای- مستقر گردد وشاید در انصورت جنایت ختم گردد وغافل از اینکه مردم ازادۀ این سرزمین هیچگونه بردگی  وغلامی را قبول ندارند؟؟؟؟؟؟- دوازده : _ پس این همه جنایات ازکجا تحمیل -تعمیل وادامه داده شده و میشود ومقصر اصلی  کیست وعملأ کیست که ادامه میدهد واگر دیگران در گذشته ها  اشتباه یا انحراف از اهداف مطروحۀ خود کردند اما  امروزبه چه منظوروکاملأ اگاهانه  وپلان شده چرا بکرات ادامه داده میشود؟؟؟؟؟؟؟! -و سوال جدی تر از همه انست که: امروز تا فرداهای نامعلوم  چرا عمدأ وقصدأ این جنایات را آگاهانه  ورهبری شده حتا با طرح مشخص اهداف شومی بنام" عمق استراتیژیک " پاکستان  ادامه میدهند؟؟؟؟؟؟!- سیزده : _ معهذا- پاکستان  ونظامیان وتیم حاکم اسلا اباد همیشه دروغ گفته ومیگویند.مرد دوستی وبرادری نیستند-به کذب وریا واغوا ومداریگریها به شادیباز وفریبکارمعروف اند وبا گول زنیهای محیلانه وسوء استفاده از این دوستیهای بدنام کنند ه بشکل ننگینوطفیلی ونامردانه وروباه صفتانه ازنام (مهاجر وجهاد !؟)افغانی سود وگدا گری نموده و دور از غیرت وشهامت انسانی ومنفور وتجرید درتأریخ ورسوای عالم حیات بسر میبرند که یقینأ همچو پیشرفت وابادی مظهر افتخارات ومبالات شده نمیتواند که به او میبالند!؟- چهار ده  : _نه مردم خود و نه همسایه ودوستان خاص خود راتوانسته است راضی بسازد ودوستی دوامدار بیغرضانه داشته باشد ونه تیروریستان دست پروردۀ خود را توانسته قانع وراضی بسازد وبالای انها پیوسته تجارت نموده وانها را فروخته  وبه کشتارگاههای جنگهای وحشتناک  تحمیلی دسته دسته اعزام وبه نفع باداران خود منحیث ابزار از انها قربانیهای بیشمار گرفته است ونه هیچ اثباتی مبنی بر دوستی واقعی وبی الائیشانۀ بویژه با افغانها در هیچ تأریخ تا کنون  به اثبات رسانده نتوانسته است؛ جز از دشمنیهای کینه توزانۀ دیرپا ونفرت انگیز!- پانزده : _    مصداق به ادعا های فوق را در زیرمیبینیم که:  بویژه پاکستان با این موضعگیریهای اشکارای چند بعدی محیلانۀ خود با ارتباط مستقیم خود وبا حمایت از طالب والقاعده وسائیر شبکه های تندرو تیروریستی وبنیادگرائی در داخل پاکستان بر علیه امریکا ومتحدین را به صراحت به اثبات رسانید. ودر تحت پوشش همین بهانه بجای مقاومت وسر کوب تیروریستها  ازتیروریست وتیروریسم  مطابق بازیهای چنگانۀ خود مستقیمأ دفاع به عمل اورد. زیرا هر رهبر القاعده ویا طالب ویا هر تیروریست افراطی که کشته میشود؛ پاکستان پیش از انکه نهاد مربوطۀ همان تیرورستها" طالب یا القاعده ویا نهاد دیگرانها" به  اعتراض ودفاع بر اید؛ به نمایندگی از انها حساسیتها نشانداده و واکنش به عمل می اوردکه به این ترتیب ماهیت تیروریستی ووابستگی به تیروریسم مقامات پاکستانی را بوضاحت به اثبات میرساند-از انرو نمیتواند دوستی وائتلاف ضد تیروریستی خود را با امریکا ونا تونیز حفظ نماید ویا در عمل چیزی قابل لمس انجام بدهد که ده ها مثال در زمینه نیزموجود است.- از این جهت است که ؛ با این تبلیغات وسیع وگسترده برضدامریکا وبر ضد طیارات وحملات هدفمند انها بالای مراکز تیروریستها وطالبان در اکثر نقاط پاکستان وکشته شدن رهبران انها را ناکار امد وغیر موئثر واز لحاظ تخنیکی ناقص وتلفات ملکی وغیر نظامی انرا بیشتر و اغلبأ بی ثمر وانمود نموده  وغیر مستند دروغ پراگنی مینماید   - تا زمینه ای خروج انها را از افغانستان هرچه عاجلتر طبق پالیسی "روی دیگر سکه !؟  " خود مهیا نموده تا بعد از 2014م. باز همان حاکمیت  امارتی طرازطالبانی منفور ومتحجر-شریعتی- عقبگرای اسلامی-افراطی -ماقبل تاریخی-خرافی -قبیلوی-ضد هر گونه ازادی های دموکراتیک ومردمسالاری را مانند دهۀ پیشین  بطور عاجل در کابل دوباره بر قرار سازد!؟ - بنا بران- پاکستان ماجرا جو نه دوست است ونه صلح میخواهد- به چند دلیل فشرده- الف : _  قرار گزارشات منتشره در رسانه ها وتار نما ها ومطبوعات؛ پاکستان به امریکا دستورقاطع داده است حملات طیارات بی سر نشین خود رابداخل پاکستان علیه تیروریستها ومراکز تیروریستی بطور عاجل متوقف سازد.واز طرف دیگر خودرا به جهانیان محیلانه وظاهرآ همسو با مبارزه با تیروریسم در لفظ وانمود میسازد که نهایت مضحک است .به مرغی میماند  که سر خود را به ریگ  گور مینماید و پائین تنه وپاهای خود را بالا میکند که اورا کس نمیبیند!؟- ودر همه نوع مذاکرات خود نیز با همین طرح از مواضع طالبان والقاعده وتیروریسم دفاع به عمل اورده امده است.!-  ب : _  و این در حالیست که در همین روز چهارمین نشست سه جانبه در لندن که گویا بحث پیرامون مذاکرات بالای صلح جریان داشت؛ از طریق طالبان وتیروریستان  مزدور ان در ولسوالی اندرولایت باستانی غزنی یک عراده بس حامل شهروندان بیگناه مسلمان  بشمول اطفال وزنان وجوانان وسالخورده گان بخاطر شرکت در یک عروسی روان بودند در بمبی کار گزاری شده در مسیر راه  جاده اصابت نموده وبه اثر انفجار ان (20 تن)را به شهادت رسانده به خاک وخون میکشد و(18تن) دیگر را شدیدأ زخمی میسازد ودر نشست لندن هم در صدر مجلس نشسته  لاف ودم از صلح ودوستی نیز میزند!؟- وعین جنیات در همان روز به همین ارتباط در ولسوالیهای المار-قیصار-غور ماچ وتگاب شیرین(خواجه سبز پوش) ولسوالیها واطرف شهرمیمنه مرکز ولایت باستانی فاریاب و همچنان درولایاتهای باستانی هلمند وقندهار نیز جان اطفال بیگناه و مردم مسلمان را به قربانی میگیرد واین جنایات را عمدأ وقصدأ بخاطر اخذ امتیازات بیشتر ونیرومند نشاندادن تیروریستها در نظر جهانیان در ان نشست این جویهای خون را در کشور ما مانند همیشه جاری ساخت که به نزد اربابان دین فروش پاکستانی این جویهای خون بیگناهان مسلمان که به افغانستان روان است هیچگون ارزشی حتا به اندازۀ یک قطره ابی هم نیست وهیچ ارزش ندارد (!!!)- واما   ؛ ب : _وقتا که یک تیروریست جانی وجنایت کار در داخل پاکستان مردار میشود وبه جهنم فرستاده میشود نزد پاکستان ارزش دارد واستغاصه وفغان ان گوش فلک را کر میسازد وهیچ درو در وازۀ  نمیماند  که سرنزند وشکایت نکند وحتا به سطح نخستین مهره های کلیدی( نواز شریف صدر اعظم-چودری نثار علی وزیر داخلۀ پاکستان) وغیره داد وفریاد  ونالان سر نموده وبه مناسبات خود با امریکا عاجل تجدید نظرنموده وبر هم میزند!؟- ت : _  واین درحالیست که پاکستان از یکطرف لاف از مبارزه با تیروریسم میزند ؛ دروغ میگوید و گول میزند از امریکا ومتحدین ان در این رابطه کمکهای سرشاروامتیازات  نیز در یافت میکند!؟-  معهذا ایا برای  پاکستان وطالبان وسائیر نهاد های تیروریستی  ان ؛ تیروریسم به حرفۀ اصلی وبه پیشۀ دیرینه ومقدس انها مبدل نگردیده است؟؟؟؟؟؟؟- زیرا انقدر که در اجرا وتحمیل جنگ وتیرور وتیروریسم پاکستان تعهدات خود را صادقانه اجام داده امده  است وانجام میدهد ؛ در راستای تحکیم صلح وثبات ودوستی وبرادری انجام نداده ونمیدهد وفرهنگ تیرور اساسأ وسیلۀ بقا وادامۀ حیات ننگین انهاست.!؟- ث :_  ایا وقت ان نیست که امریکا ونا تو ومتحدین  دیگر از این سیاستهای کجدار ومریز تفننی بدنام کنندۀ بازیهای شیطانی پاکستان صرف  نظر نموده وبا قاطعیت هر چه بیشتر برای قلع قم ومحو تیرورویسم ومراکز ان در داخل پاکستان به اقدامات جدیتر وعملی متوصل گردیده  نتنها افغانستان بل؛ منطقه وجهان را از شر ان نجات داده ونام نیک در نزد مردم افغانستان وجهانیان در تأریخ  نیزکمائی نمایند زیرا تیروریسم ومراکز ان درداخل پاکستان است نه در افغانستان . صدبار اگر در افغنستان ازبین برده شوند اما سرچشمۀ تیروریسم که بلا توقف از سوی پاکستان به داخل افغانستان جاریست همه تلاشها بیهوده خواهد بود با ید چشمه های تیروریسم در داخل پاکستان به هر قیمت خشک وریشه کن گردند؟ . ج : _  ازادی زندانیان ادم کش وطالبان قاتل(برادران ناراض اقای کرزی!؟) همیشه ودوامدار در طول  این دوازده سال تحت عنوان  صلح ومذاکره هیچ نتیجه نداده است. واساسأ یک زندانی که با ان روحیۀ حبس وشکنجه  تطمع وتوبیخ وبا مغز شوئیها وحالت افسرده ودور از واقعات وحوادث داغ وروتین روز افزون شدید ومجدد که از ان بکلی محروم است ، چه نقشی موئثر وتعین کننده را در مذاکرات در تأمین وتحکیم صلح ویا به اوردن صلح  وامنیت خواهد داشت(!؟)-فقط ساستمداران کودن وخالی ذهن از واقعیات وجریانات عینی و بازیچه  ها میتوانند این مضحکه را باور کنند که که درست همه در جهت تقویۀ طالبان وتیروریستان ودادن روحیه ومورال جنگی به انان وبه رسمیت شناختن انها وارزش دادن بیش از حد به انها بمثابۀ یک نیروی بالقوۀ تیروریستی وبیشتر ازهمه صرف "مصروف سازی ومغشوش سازی ذهن مردم به دور از بازیهای پنهانی شیطانی !؟"  بوده و از جانب دیگر این بذات خود علامت شکست وتسلیمی را به نمائیش میگذارد واما در تأمین وتحکیم صلح یک درصد رول ونقش هم ندارد!؟- واین واضحأ نشان میدهد که بگونۀ  اگاهانه گول خوردن است  که با رهائی قاتلین مردم از زندانها  و باور داشتن به این اصل که  کویا در وجود انها میشود صلح وثبات را بر قرار نمود!؟ -یک امر کاملأ ساده لوهانه است -نخست : در حالیکه این برادران ناراض اقای کرزی یک ابزار جنگی هستند ودوباره به جبهات رفته برضد دولت ومتحدین وناتو  با مورال قویتروسرشارتر وبیباکتر از هر وقت دیگر دوباره سلاح برداشته  سر سختانه جنگیده و میجنگند ودر دوازده سال چنین بوده است و اساسأ  با فرهنگ صلح بیگانه هستند!-  وثانیأ :  افزون بر ان این زندانیان  هیچگونه صلاحیتی نداشته اند و ندارند- واز سوی ملا  محمدعمر رهبر طالبان نقش بی ارزش وغیر موئثربودن انها همیشه رد گردیده است ویک عمل خود سرانه خوانده شده است. و ثالثأ:  ملا عمر مذاکره با دولت مزدورفاسد-فاشیستی را همیشه  رد نموده  و مذاکره با واشنگتن را پیشنهاد نموده است وازاین قبیل دلائل درد سر زیاد دیگرکه همه بازیهای اند که درنقش چند بعدی پالیسهای شیطانی پاکستان براه اندخته میشود وتا از اصل جریانات نهفته در پشت پرده را از نظر ها بپوشاند و اذهان عامه را مغشوش و به سکوت وخاموشیها رهنمون میسازد!؟   ث : _  تمامی اهداف این دوستیهای شوم وغرض الود پاکستان وتلاشهای ان در زمینه  اساسأ در اینجا نهفته است که باید به هر ذریعۀ ممکن وبه هر قیمت که تمام میشود ( یک دولت طبق دلخواه پاکستانی که صد درصد طرفدار پاکستانی باشد در کابل مستقرگردد!؟)- وجنرالان سفاک دوزخی -ای-اس-ای- بار ها اعلان نموده اند که : "  ...مهره های کلیدی دولت در افغانستان وبخصوص در تعین وتقرر  مسئولین امنیت ملی ونظامی ان باید به مشورۀ انها صورت گیرد ویا کسانیکه در این مهره ها ومقامات تعین ومقرر میشوند باید که انها طرفدار پاکستان باشند ودر غیر ان باعث عکس العملها میگردد(!؟)-..."  وباید منافع پاکستانیها تأمین گردد ومناسبات کابل نیز با هندوستان قطع گردد...(!؟).."  از جمله اخطار های است که به دولت فاسد-فاشیستی وزمامداران  قبائیلی  افغانی صادر گردیده است که همه آگاهی دارند ؛ واین یگانه مظهر دوستی پاکستان است که میخواهد نیز مانند سائیر اهداف شو وشیطانی خود انرا تحمیل نماید  در غیر ان نزد پاکستان دوستی کدام معنا وتعریفی روشن ندارد !؟. -ج : _ واما این واقعیت نیز امروز به همگان معلوم گردیده است  که نزد پاکستان این گونه سرکشیها ی ماجراجویانه وتحریک امیز  مداخله دانسته نمیشود وتجاوز وتعرض ودست درازی در امور افغانستان شمرده نمیشود!؟ همان قسمیکه خون یک تیروریست پاکستانی نسبت به خون یک  افغانی بیگناه  مسلمان  باارزش تراست  وحتا راکت اندازی واتش بازی پاکستان در داخل افغانستان هم تجاوز ومداخله پنداشت نمیشود وزیرا که تا امروز همه جوانب با خموشی وسکوت از ان استقبال نموده امده اند(!؟)- ح : _  شاید نزد زمامداران قبایلی وتیم تمامیت خواه حاکم  وچند اجیر دیگرنیز این مداخلات ارزش نداشته باشد و بپذیرند وبه هر نوع معامله تن در دهند ؛ زیرا ارزش خاک مارا نیز ارزان نموده اند وبه یک اشاره ومعاملۀ ناچیز ارزان افر میکنند!- وبه برخی گروهی دیگری هم حس میهن پرستی نهایت کمرنگ گردیده است- یک دال خور روباه باکستا ن انگریزی هم  هرگاه بسوی زمامداران قبائیلی افغانی ما  چشم وابرو بکشد با دریغ که  مانند اسلاف خود حاضر به به قبولی هر نوع معامله بر ضد منافع ملی ووطنی خود خواهند گردید .!؟- و اما از خصوصیات بینظیر وسرسخت مردم خود نیز واقف اند که دربرابر هراهریمنی وهر نوع غلامی واسیری هر گزسرتسلیم وسازش نداشته اند..!  چ : _  وافزون بران برخلاف خواست های مغرضانه وماجراجویانۀ پاکستان که" قطع مناسبات دوستی با هندوستان  و.."  را دستور میدهد- این در حالیست که این حق مسلم ومشروع وقانونی مردم افغانستان است که مطابق به قوانین -اصول ومازین بین امللی وحقوق پذیرفته شدۀ بین الدول  مانند یک کشور ازاد ومستقل دارای استقلال وتمامیت ارضی؛ نه تنها با هندوستان کشور دوست مردم افغانستان ؛بلکه با هر کشوریکه خواسته باشدمیتواند ازادانه وبدون کدام ممانعتها ودیکته ها ودساتیر دیگران مراوده ومناسبات دوستانه در همه عرصه ها ی اقتصادی-اجتماعی--سیاسی-نظامی- وفرهنگی و بویژه با هر کشور اسیائی بر مبنای همسایگی وحسن همجواری  وبرمبنای احترام متقابل به استقلال وتمامیت ارضی ؛ روابط دوستی وبرادری ومسالمت امیز وصلح خواهانه  برقرار نماید-که به دیکته ودستور دال خوران پاکستانی هیچ ضرورتی ندارد که در این رابطه تا  به این حد بی حیائی و بابی شرمی یاوه سرائی بکنند!؟ وبا زور گوئیها ی تهدید امیز این حق مسلم ومشروع مردم مارا نیز سلب نمایند!؟.  پ : _   افزون بر ان این پاکستان دالخور ؛ این دوست مغرض ومکار-و به باطن دشمن محیل وریا کار- وچون مار سیاه زهر دار- در قبال این همه زیاده رویها وسرکشیها ی مضحکانه واحمقانۀ خود ؛ امریکائیها -ناتو و در مجموع تمامی قوای خارجی و جامعۀ جهانی را نیز مغرورانه وبا سرکشی ویژۀ تهدید مینماید؛بگونۀ که : بجای انکه خروج کاروانهای انتقالاتی ومحموله های انها را  طبق  جدول زمانی از افغانستان با عبور از خاک پاکستان صورت میپذیرد سراسر امنیت راه مسیر حرکت کاروانها را طور محفوظ مسوئلانه  تأ مین نماید وسهولتهارا وضع نماید ؛ توطئه امیز چنان گوشزد مینماید که : از تأمین امنیت کاروانهای انتقالاتی عاجز است وطالبان را نمیتواند تضمین وکنترول نماید -یعنی به این مفهوم که بدین وسیله باید که از عبور این کاروانها توسط طالبان خود مانند کذشته باجگیری نماید- به سخن دیگر هر گاه برایش  از طرف امریک وناتو یا سائیر متحدین باج وامتیاز  داده شود انگاه همه چیز نارمل وارام ارامی وامنیت به اصطلاح تأمین است واگر پول وامتیاز وباج داده نشود امنیت ان تأمین نیست!؟ -  وخلاصه در نتیجه  باید اذعان نمود وگفت که:  این را هم میگویند ؛ "بهترین مظهر دوستی پاکستان  وصداقت  در مسلمانی وعهد وقول وقرار  ان" بمثابۀ بهترین نمونۀ وممثلی از (حاکمیت اسلامی !؟) که در برابر افغانستان اسلامی  طی نیم قرن گذشته وتا حال انجام داده امده است  وچه رسد به اینکه در برابر غیر مسلمانان  وبیگانه تر ازما انجام داده و میدهد !؟ 

پاکستان حامی تیروریسم ودوست با تیروریست بوده است:_  هرگاه همه قضایا وجریانات  تأریخی مبنی بر مداخلات -تجاوز  وتعرضات ودست اندازیهای پنهان وآشکارای پاکستانرا که بویژه طی چهار دهۀ اخیر بصورت خزیده وآرام وگاهی تند وباخشونت گه علنی گه مخفی بصورت تدریجی اهسته اهسته در داخل افغانستان تنفیذ ؛ نهادینه و نطفه گذاری وبا ایجاد پایگاه های ضد افغانی شکل داده شده وبخاطرتحریکات ونا ارامسازیها وبا تبلیغات وتخریبات وبا گسترش نارضائیتها ازطریق شکار اشخاص وافراد وگروهای معلوم الحال مذهبی-سیاسی-ایدئولوژیکی وبا اخلال امنیت که سرانجام با براه اندازیها شورشها وقیامها در نقاط مختلف اشاره شده در مبحث پیشین کشور که همه را بالای (هرنوع رژیمی که در افغانستان حاکم بوده) بصورت عمدی وقصدی (تحمیل وتعمیل !) نموده ودر یک عمل انجام یافته قرار داده وبا جنگهای اعلام ناشده خود جنایات وفجایع وفساد وخونریزیها را که با دامنۀ وسیع وگستردۀ تمام عیار ان که سر انجام پای حضوروحملۀ شورویها وطی دهۀ اخیر هم حضور بیش از 45کشورجهان را تحت رهبری ایالات متحدۀ امریکا وناتو در افغانستان کشیده است وهرگز نمیخواهد دامنۀ این جنایات وفجایع نیز خاتمه یابد وبا تقویه وحمایت از تیروریسم  میبینیم که عملأ  نیز ادامه دارد  ؛ نمودار انست که پاکستان یگانه دشمن واقعی سر سخت وسوگند خورده وپرکینۀ دیرینۀ مردم مسلمان افغانستان بوده که تحت بازیهای گوناگون وبویژه تهت نام (دوستی-برادری-وجهاد نام نهاد اسلامی!؟) با صدور ترور یست وتیروریسم و گسترش ونهادینه سازی عمیق ووسیع پدیدۀ شوم نفاق ملی  وبا تحمیل مستقیم جنگ وفجایع وجنایات تحت رهبری مستقیم نظامیان گنهکار ومجرم وقاتلین اصلی مردم ما؛ -ای-اس-ای- سفاک ؛ میهن  زیبا و ازادۀ ما  افغانستان را به زمین سوخته ویران وبه خاکستر مبدل وبه نیستی ونابودی سوق وسو نموده امده است-که باا ین دهشت ووحشت افگنی خود اعتماد واعتبار خود را نزد مردم افغانستان ومنطقه وجهان از دست داده است!؟- به چند دلیل موئجزدیگری:  یک: _  این ارزیابیها از موضعگیریها واز اتخاذ پالیسیهای چند جانبه پاکستان یک واقعیت را به صراحت بیان مینماید که مقامات پاکستانی ونظامیان سفاک ان با طالبان-القاعده -احزاب وگروه های تندرو افراطی مذهبی وتیروریستی به ذرایع گوناگون ارتباطات تنگاتنگ ووسیع داشته است وبا تهیه وارائۀ راپور ها وگذارشات غیر موئق چند پهلوئی پر از جعل ودروغ  وبا اتخاذ پالیسیهای یک جانبه خود تا امروزبرای کسب منفت های سر شار مادی-مالی-نظامی امریکائیها ومتحدین را در گروگان گرفته است. وحتا نتنها در صدد قلع وقم تیروریستهای خود در داخل پاکستان نیست؛ بلکه مستقیم وغیر مستقیم در راستای اهداف طالبان -تیروریسم وافراطیون مذهبی اگاهانه وزرنگانه  موضعگیری وعمل مینماید. قرار اعترافات مهره های کلیدی نظامیان ان در نشرات  ودر رسانه های صوتی وصدا وبویژه در کلپ(133-تلوبزیون اقای شفیع عیار) اخیرأ میرساند که: حتا مشاورین -ای-اس-ای-ونظامیان ان در خفا  از نزدیک در پشت پرده  رهبری طالبان وتیروریسم را تقویت مینمایند!؟ زیرا که؛ نخست : از یکسو طالبان این همه دانش وفهم وتوانائی دپلوماتیک-درک وشم شفاف سیاسی  به معیار ها ی عالی هم سطح جهانی وپروتوکولی را ندارند. ثانیأ : اکثرأ فاقد دانش وتحصیل وسواد کافی هستند. وملا محمد عمر اخوند که امیرالموئمنین انهاست وسائیر اعضای رهبر انها نیز از تحصیالت عالی ومدنی برخوردار نبوده وهمه میداندد که به کدام سطح وسویه هستند به کجا تحصیل نموده وچه دپلومی را در دست دارند!؟ وانهم با این مصروفیتهای سنگین با کار وبار تیروریسم وفجایع وجنگ افروزیهای بلا توقف خود بنام دانش وفضیلت وفرهنگ در ایشان باقینمانده بجای ان در دهشت ووحشت وفجایع افرینی وخونریزیها فوق العاده مهارت وبه  یک حرفۀ مسلم  ایشان مبدل گردیده که هیچ دپلومی به پای این مسلک ودانش در این پیشه وحرفۀ که در عمل و پرتیک  کسب نموده اند نمیرسد!؟-وهمچو دپلومها وحتا (کلید وسند جنت !؟) را به بسیار  سادگی بدون ضیاع وقت ورنج وزحمت از مساجد ومدارس ومکاتب دیوبندی-مذهبی-افراطی توسط ملا های انگریزی در پاکستان میتوانند به سهولت بدست اورند!؟-ثالثأ : نظامیان محیل نمیخواهند افراد بادانش وبا فضیلت ومدنی وخردگرا وعالم را در رهبری طالبان وگروه های تیروریستی خود برگزینند وبرای خود درد سر تیار نمایند- باید  افراد وعناصری را درمقامات رهبری این گروهای تیروریستی بر گزینند که در برابر پالیسهای چند بعدی محیلانه وزرنگانۀ خود انها ناتوان واز درک بسا مسائیل پشت پرده وبه پیچیدگیهای بازیها ی پنهانی پی برده نتوانند غافل وجاهل بمانند تا مطابق به اهداف شیطانی نظامیان مانند موم  بدست -ای-اس-ای باشند و هر قسمیکه تاب داده شوند  ومانند روبیتها به هرسمتی که سوق وسو داده شوند حرکت وعمل نمایند وازدرک بسامسائیل مهم پنهانی محروم وبی بهره نگاه داشته شوند. سخن کوته اینکه منحیث یک ابزار باید باقیبمانند!؟- مگربا انهم  انکشافات اخیر اوضاع در این اواخر نمایانگر انست که طالبان نیز به این سیاستهای شیطانی پاکستان ونظامیان مکار ان بخوب پی برده اند وبالای انها سخت بی اعتماد گردیده اند .-دو : _   پاکستان هر گز قابل اعتماد واعتبار نبوده ونیست. دوستی با پاکستان مانند (دوستی گرگ  مذوربا گوسفند ویا دوستی رباه مکار با مرغ ساده است!؟) وبمانند ماران سیاه خطرناک داخل استین ((دوست)) خود است  هر زمانیکه فرصت را مساعد دید زهر خودرا میریزد .ا- زیرا پاکستان از بدو پیدائیش به اینسو بویژه با افغانستان  جزدشمنی در هیچ عرصه دوست نبوده  ونتوانسته است تا کنون دوستی خودرا در عمل به اثبات برساند. هر انچه که تحت نام دوست وبرادر مسلمان  قول وقرارداد نموده ودر فردای ان با ده ها  نوع حیله ونیرنگ وبا تشدید تیرور وتجاوز ومداخله ؛ بد قولی وعهد شکنی نموده وهرگز در دوستی ودر قول وحرف خود صادق وپاک وشفاف نبوده است. وکوچکترین کمک لمس کنندۀ  اورا مردم ما تاحال  نظر به این حد ویرانی که نموده است درست  به چشم ندیده اند وکشور هند که از هیچ لحاظ باما مشارکت ویا هم مداخله وتجاوز نیز نداشته است اما کمکهای ان نسبت به پاکستان مداخله گر ومتجاوز وویرانگر کشورما ؛ ده ها چند در همه عرصه ها لمس کننده وشفاف بوده واست. که تبصره روی این همه مسائیل در اینجا خارج از بحث است. سه  : _  وبه همین منوال مامیبینیم وهمه میدانند که پاکستان با امریکا وغرب نیز چنین بوده وهر گز دوامدار وپایدار نبوده است وهمیشه شکننده ودر نوسان بوده است.وهرگاه بوده باشد هم بروی غرض استوار بوده تا با چاپیده وقاپیدن وبا باجگیریها وامتیاز خواهی های شیادانه از لحاظ اقتصادی-اجتماعی-نظامی وغیره خودرا تکمیل وحتا به ابر قدرت اتمی در این منطقه تبدیل نموده که این ها همه از خیرات همین امریکائیها بوده است . واما جالب هم انست که به ان پیمانۀ که درهر حالت مزدوری وغلامی ونوکری از انگلیسها را منحیث ارباب دیرینه اسلافی خود پذیرفته ووفادار مانده است با امریکائیها با این همه کمکهای هنگفت وسرشار غیر قابل مقایسه باانگلیس ؛ محیلانه مغرضانه واستفاده جویانه ونا پایداربوده است.وبویژه با امریکائیها به ظاهر دوست ودر باطن با نیات شیطانی ومنافقانه  ی غیر محسوس دشمنی نموده است. وهمیشه در نقش یک کشور منفی-تیروریست- مرکز وپناه گاه تیروریسم وضد صلح وثبات وامنیت  وجنگ افروز ومداخله گر وماجراجو بازیهای گوناگونی را در این زمینه ها ماهرانه بازی نموده امده است!؟- از انرو حیثیت وابرو واعتبار ان با این اعمال ان تا امروز زیر سوال مانده وبه حیث یک کشور تیروریست مداخله گر به جهانیان معرفی وتجرید گردیده ات.!؟-     چهار : _  به سخن دیگر پاکستان فرهنگ جنگ وتیرور وادامۀ جنایات را یگانه وسیلۀ رسیدن به اهداف شوم اشغالگرانه به افغانستان وتحقق عمق استراتیژیک خود در منطقه وفراتران اتخاذ نموده است که اعتبار واعتماد وحیثیت پاکستان را همیشه زیر سوال برده است!؟- قرار رسانه های ازاد روتین وتار نما ها که همگان اگاهی دارند  : "  ... ایا به اساس تعهد ات دروغین همین مقامات پاکستانی با اقای کرزی  نبودند که در دونشست گذشتۀ لندن نیزمتفقأ تعهد نموده بودند که در ظرف شش ماه ؛ بعد از این اجلاس ؛ به صلح در افغانستان دسترسی پیدا میکنند...؟؟؟!" ایا دروغ وبی اعتمادی ونبود صداقت در قول وتعهدات منافقت وشیطنت دپلوماتهای پاکستانی با دپلوماسیهای کاذب فرمولیتۀ غیر شفاف وبی ثمروبازی با خون بیگناه هان و با تجارت دین ومذهب وتحمیل خیانت وجنایت در کشور ما ؛ بیشتر وبالا تر از این ها باز هم کدام شاخ ودم دار دیگرچیزی وجود دارد که به نمائیش گذاشته شود که به چشم مردم خاک زده میشود.!؟  که بسا همچو قرارداد های پاکستانی را در همه عرصه های گونگون  اقتصادی-اجتماعی-تجارتی-بندری گمرکی-نظامی -سیاسی وبویژه در مورد عدم سهولتها در مورد مهاجرین  وغیره را میتوان مثال زد؟؟؟؟؟!- جز اینکه  جنگ وتیرور وتیرورریسم-کشت-تولید-پراسس-وترافیک وقاچاق مواد مخدر وفساد بشکل مافیائی ان تقویت-وسعت بیشتر از هروقت دیگر گسترش داده شده است؛ دیگر چه ارمغانی برای تأمین صلح وثبات داشته است که بعد از این میشود ومیکند ؟؟؟؟!- پنج : _  بسا همچو نشستهای بی ثمربه صلح وثبات در بیرون مرزی درطول این مدتهای طولانی جز کشت وخون وفجایع وجنایات تحمیلی بالای افغانستان  وبویژه که با (20) بار مسافرت  بی نتیجۀ یک رئیس جمهور(اقای حامد خان کرزی) در پاکستان و و عده های دروغین وکاذبانه مقامات بلند رتبۀ  پاکستانیها وبعدأ انچه که پاکستان وعده ها داده وقول وقرار داد مسلمانی مینماید ودر روز بعد ان دوباره انرا اگاهانه وبا بی حیائی ودیده درائی وبا پرروئی حقارت امیزغیر مدنی زیر پانموده   وبر ضد ان عمل مینماید ؛ از لحاظ دپلوماتیک؛ نخست: بمقام یک مملکت ورئیس جمهور ان بی حرمتی وکم زدن  فعالیتهای سیاسی ودپلوماتیکی ان  شمرده میشود  ثانیأ:  با اتخاذ این سیاست شیطانی  اغواگرانه به  تعهدات خود صداقت نشان نداده غیر مستقیم به فعالیتهای صلح امیز ارزش  قائیل نمیگردد- ثالثأ :  بااین موضعگیری های نوسانی وبازیهای سیاسی چند بعدی کجدارو مریز فریبندۀ خودغیر مستقیم  در موضع تیروریسم ودفاع از تیروریستها قرار میگیرد!؟  ورابعأ :  درنشست اخیریکه  موضعگیری ان در (اعلامیۀ مشترک گروهای پالیسی افغانستان ومنطقه) انتشار یافته است بمقایسه با موضعگیرهای شفاف نمایندۀ هندوستان وملل متحد ؛  میبینیم که در اینجاچگونه مسئولیت گریزی مینماید؛ این گروه که طرح های خود را ده ساله اعلام نموده  اند در بخشی از بحثها ی ا یشان  چنین امده است  :  "   (خالد عزیز)  گر دا نندۀ  گروه پالسی پاکستان میگوید  که  :   کشور های نزد یک به ا فغانستان در مسیر متجاوزین   بین المللی قرار دارند و به همین دلیل نیاز است تا این کشور ها متحد شوند واختلافات خود را کنار بگزارند. وبه حل اختلافات افغانستان وپاکستان برسر خط دیورند وهمچنین مسئلۀ کشمیر میان هند وپاکستان تأکید کرد گفت: حل اختلافات میتواند  به نزدیکی این کشور ها کمک کند.. . "  ..  میبینیمکه  با ارائۀ همچو حرفهای دپلوماتیک متحدالمال وغیر شفاف  الف : _ گریز مسئولیت مینماید واهداف خود را بطور عام ومبهم مطرح میکند ونمیگوید که تیروریسم در کجا ریشه دارد وبرای نخستین باردر کجا نطفه زده ودر این کشورها صادر ومنظماأ اعزام میگردد که باید ریشه کن شود -ب : _ ونمیگوید که اساسأ زمینۀ حضور نیروهای  خارجی را با صدور تروریسم در افغانستان از طریق پاکستان مساعد ساخته شد ؛ انرا  شفاف نمیسازد تا پاکستان مسئول نگردد وبتواند با این دیده درائی بار مسئولیت را باز هم به شانه های شکست وخم شدۀ افغانستان که قربانی تیروریسم  همین پاکستانیها گردیده و هم بالای هندوستان نیز   بار نماید وخود را فرشتۀ پاک بکشد!؟ - ت : _ وبه دیگران درس یاد میدهد ونشان میدهد که افغانستان در مسیر متجاوزین بین المللی قرار گرفته است  یرضد ان  متحد شوید وائتلافهای جدیدی تشکیل دهید !! واز نقش عمده و تعین کنندۀ خود در این بازیهای شیطانی حرفی را هم بالا نمیکند وبه گردن هند وافغانستان بارمینماید!؟-  ث : _  عامل اساسی همه اختلافات وماجراجوئیها که خود پاکستان در منطقه است برای پوشش ان به دیگران هدایت میدهد که اختلافات خود را کنار گذارید وضد غربیها وامریکائیها بسیج شوید !؟- واما در همین نشست موضعگیری دپلوماتیک  شفافتر نماینده وگردانندۀ گروه پالیسی هندوستان ؛ جنرال (اشوک میتا) رابمقایسه میگیریم  که وی  با تأید از برنامه های که بتواند در تأمین صلح افغانستان کمک کند حمایت خود را اعلام نموده بالمقابل چنین میگوید : "...  این کشور(هند) خود را در نگرانی افغانستان شریک میداند... ومی افزاید که اقدامات باید صریح-روشن وقابل مشاهده باشند- جنرال هندی تأکید میورزد که: " دراین زمینه برخورد با گروه های تیروریستی وقطع حمایت از انان باید بصورت آشکار  صورت گیرد  تا بتوان از این طریق بی اعتمادی وسوء تفاهم ها را کنار گذاشته وبه یک ایندۀ صلح امیز باید دست یافت..."(!)- میبینیم که اصل معضلۀ رسیدن به صلح ورفع بی اعتمادیها در کجابوده است وچگونه با قاطعیت وشفافیت انرا ازبین برد وتا به ایندۀ مطمئن صلح امیز دست یافت که نمایندۀ پاکستان از این مسئولیت گریز نموده  بجای نابودی تیروریسم که در خاک پاکستان میروید ونشونمای خوب دارد غیر مستقیم در موضع ادامۀ جنگ و تیرورقرار گرفته وحتا  با دعوت از کشورها در یک ائتلاف جدید در زمینه  با طفره روی از اصل معضله در راه صلح که خود پاکستان است زرنگانه مطرح و از کنار اصل موضوع عبور مینماید..!؟ و حتا در این نشست تأریخی اقای (نیکلاس هیسوم) معاون فرستادۀ خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان با گرفتن یک نقل از این اعلامیۀ مشترک  پالیسی سازان  بیطرفی افغانستان"  که در بر گیرندۀ بسامطالب وپیشنهادات مفید در" روند تحکیم صلح وثبات وتأمین امنیت در کشور ودر منطقه است، از اهداف این اعلامیه حمایت نموده گفته است: "... افغانستان وکشور های منطقه نیاز به همکاریهای صادقانۀ متقابل دارند...و اقای سیوم افزود: هر کشو ریکه روی  ثبات وامنیت افغانستان سرمایه گذاری کند ؛ به منفعت خود این کشور هاست..." - اینجا  نیات های درونی نمایندگان برجستۀ در این نشست به وضاحت دیده میشود  وباید هم  چنین ارزیابی گرددکه:     نیات خوب وبد سخنوران این نشست را از محتوای سخنان شان باید داوری نمود - که کج منشی وسوء نیت نمایندۀ وگردانندۀ پالیسی پاکستانی که حل اختلافات را از کشور های هندوستان وافغانستان ونمایندۀ ملل متحد  میخواهد گویا اینها هستند که به پاکستان و به تأمین صلح معضله خلق نموده اند در پاکستان خیر خیریت است هیچگونه دست درازی  به سوی هیچ کشوری ندارد!؟ واین در حالیست که دیالوگها نگرانیهای اشاره  شده در اعلامیۀ  این نشست  میرساند که معضلات کنونی را تیروریسم بنیاد گرائی افراطی -پناه گاه ها ومراکز تربیوی تیروریستی که عملا در داخل پاکستان است نه در کدام کشور دیگر ومنظمأ بالای افغانستان وهندوستان وسائیر کشورهای دیگر دور ونزدیک  بطور روز افزون تحمیل میگردد وبویژه که حضور نیروهای خارجی را در افغانستان نهادینه وزمینه سازی نموده  ویا به گفتۀ همین پالیسی میکر پاکستانی در مسیر راه تجاوز انها قرار داده است !؟؛ تشکیل میدهد. وپاکستان با دپلوماسی محیلانه  با وارونه سازی حقایق عینی وانکار ناپذیر تأریخی حل انها را طور دیگری توجیه نموده از دیگران که خود قربانی جنگها وتیروریسم صادر شده وتحمیلی پاکستان گردیده اند ختم جنگ وتیرور وتأمین صلح را توقع مینماید ؛  که  کاملأ مضحکانه است!؟ - یعنی به سخن دیگر بطور شفاف وصریح تعهد نمیسپارد که در قلع قم و نا بودی ان در د ا خل کشورش  پا کستا  ن به ا قد امات عملی  دست یا زد  و بدون کو چکترین  تذکری از ان طفره   میرود  تا مسئول

 نگردد ؛  بلکه بجای ان در صدد تشکیل ائتلافهای جدید ؛ ادامۀ جنگ وگسترش وتقویت تیرور و تیروریسم میگردد!؟

ادامه دارد  ......و

 

دسمبر/11/13  


December 12th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات