دولت اینده با دشمنان تا دندان مسلح بعداز ۲۰۱۴ چې خواهند کرد
نویسنده : دکتور طاوس وردک نویسنده : دکتور طاوس وردک

 
راجع به وضع امنیتي بعد از ۲۰۱۴ می خواهم در باره موجودیت قووای خارجی و ووظایف شان در تامین امنیت در افغانستان و وضعیت قووای مسلح افغانستان بعد از ۲۰۱۴خدمت خوانند های عزیز وګرامی مطالب چند را به عرض می رسانم .
افغانستان بعدا ز سال ۲۰۱۴ وارد مرحله بسیار بحرانی می شود و این بحران نمایانګر موضیع بیطرفانه قوت های خارجی و تقویه قوت های دشمن توسط قوای خارجی شکل می ګیرد ، زیرا خارجی ها در طول ۱۲ سال نه خواستن که دوستان دیرینه شان ( پاکستان - طالبها - حکمتیار - وحقانی را ) مورد سرزنش ویا نکوهش قرار بتن بلکه تا توانستن به شکل از اشکال مستقیم ویا غیر مستقیم انها را پول دادن - ومسلح ساختن ، همیشه خود غربی ها دشمنان را توسط وسایل ارتباط مخابره و موبایل ها از احتمال امدن ویا بمبارد شان توسط قوت های قووای مسلح خبر دادن که نمونه خوب ازثبوت اسنادی ما نشان دادن ( طالبها - مجاهدین بخش های حکمتیار و حقانی ذریعه فوتوهای سټلایتها در تلویزیون های جهان من جمله در تلویزیونهای اریانان وطلوع نیوز وغیره رسانه های تصویری افغانستان ) شاهد هستیم واندکترین وقعې به موجودیت ویا حمله به انها از طرف قوت های ایساف ویا ناتو شاهد نه بودیم ، اګر قرار بود ویا قرار باشد که دشمنان حکومت کرزۍ نابود شود ویا از بین برود ویا ازبین می رفت چرا زمان که توسط سټلایت های قوت های غربی سیرحرکت شان ثبت می شود ذریعه طیارات جت ویا طیارات بې سرنشین مورد حملات پیهم قرار نمی ګیرند ویا قرار نمی ګرفت ، معلومدار است که زیرکاسه نیم کاسه است ،از طرف دیګر من نمی دانم که در جرګه مشورتی راجع به قرارداد امنیتی موضوع امنیت و مساله تهدید از طرف حلقات دشمنان تا دندان مسلح دارای هویت افغانی ودشمنان خارجی دارای هویت ( پاکستانی - ایرانی - عربي ) چې نوع تصمیم ویا موافقه بین دوکشور ( افغانستان وامریکا ) به امضا می رسد ، به نظر من اګر قرار باشد که غرب در راس امریکا خواهان افغانستان ارام - صلح امیز - مترقی- پیشرفته و بیدون دشمنان باقی بماند دو مجوز یا راه وجود دارد .
 ۱ - قووای مسلح افغانستان بی درنګ به قووای مسلح ملي تبدیل شود یعنی از قووای مسلح فعلی که ( اجیر - تنظیمی - سمتی - مصلحتی - ففټی ففټي - قومی و لسانی ومربوط به تو فنګ سالارها است ) به قووای مسلح ملي ( سربازان دوره مکلفیت دوساله خدمت عسکري من حیث فریضه ملي - وطني - افغانی - اسلامی - هر جوان که سن ۱۸ را تکمیل می نمایند بیدون معطلی به مکلفیت عسکری مراجعه نمایند)  و خود را برای دوسال خدمت عسکرې ثبت نماید و به وطن عزیز مان افغانستان بیدون معافیت این ویا ان قوم ویا ملیت همه اتباع کشور مکلف به خدمت عسکري می باشند البته بیدون معیوبین و بی کسان ویا محصلین پوهنتون ها که تابع قوانین نافظه کشور می شود متباقی از یک سر باید خدمت عسکري را سپری نمایند که از یکطرف دین وطني را انجام می دهند واز طرف دیګر مبالغ هنګفت را به بودجه دولت سرازیر میشود ،و این قووای مسلح باید وضرورا به تخنیک مجاربوی بسیار مدرن ومعاصر تجهیز شود واز کدر های سابقه بیدون تبعیض استفاده نمایند درین صورت هر نوع دشمن که سر راه منافع ملی و امنیت ملی مردمان کشور واقع شوند به وارد کردن ضربات کوبنده انرا نابود وبه صلح دایمی وادار می سازند دشمن زمان به صلح واشتی روی می اورد که تحریم های قوی تهیه نمودن ( نان - اب - اکمالات  تدارکات تبلیغات - پروپاګند - استفاده از وسایط حمل ونقل و استفاده از مواد نفتی وغیره ) سر شان وضع شود وزیر ضربات پیهم وکوبنده از طرف قوت های مسلح کشور قرار بګیرند دران صورت به مصالحه وتسلیمی روی می اورند در غیر ان همیشه مثل که امروز کرزۍ برای شان زاری می نمایند که طالبجانه وروره وغیره دخدای روی د ی او نواز شریفه دخدای روی دی ملابرادر را خوشۍ کړې وغیره کار ابلهانه واحمقانه است دشمن را خوب سرکوب نمایید که به جای جنکیدن ونعره تکبیر وا لله اکبر، سګ وارو  قله بکشند و توبه نصوح بکشند که ما دیګر از جنګ خسته شدیم و صلح می خواهیم وشرایط رابالای مردم  سرتاسر افغانستان وضع نمایید که هر کسې که سلاح به دست داشت یادر خانه خویش سلاح ، مهمات ومواد انفلاقیه نګاه کرد وتوسط ان هموطنان ما را تهدید ویا به قتل رساند بیدون محاکمه مانند جنایت کاران جنګي محاکمه صحرایی شوند وچانماری ګردد . 
۲ -غرب در راس امریکا به پاکستان وایران  بفهماند که ارسال انتحاری - اعزام دشمنان علیه حکومت ومردم افغانستان ( طالبهای پاکستانی یا افغانی به داخل افغانستان معنی جنګ با امریکا را دارد ) درصورت که تکرار شود امریکا با تعهدات که با طرف افغان نموده اجازه به هیچ دشمن مردم افغانستان نمی دهند که بالای حریم افغانستان حمله نمایند،حمله بالای افغانستان - تجاوز بالای حریم هوایی وزمینی افغانستان تجاوز بالای ناتو وایساف شمرده می شود ودر انصورت امریکا ومتحدین شان مکلفیت دارند که در خاک های ایران وپاکستان تمام مراکز و پناه ګاهای دشمنان افغانستان را بمباران وتخریب نمایند زیرا غرب در راس امریکا تعهد سپرده که تروریزم والقاعده را ازین منطقه محو کردنی است ،در پهلوی این غرب به هیچ وجه به ( قوتهای جنګي حکمتیار - حقانی وملاعمر تا دندان مسلح ) پول ،سلاح ومهمات کمک نمی کند واز حمایت شان برخوردار نه شوند وباید همه دشمنان  درک نمایند که بعد ازین از هیچ نوع کمکهای غرب خاصتا امریکا وانګریز برخوردار نه خواهند شد ، درین صورت وضعیت امنیتي در افغانستان ۱۰۰٪ تغیر می کند و افغانستان با ګام های استوار با حکومت جدید و فروفشنل که در راس ان اشرف غنی احمد زۍ قرار خواهند داشت راه نوسازی وباز سازی را در پیش می ګیرد .  

November 16th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات