ديوها و دلبندگوني‌پوشم
شاپور احمدي شاپور احمدي

سخنها به كردار بازي بود فردوسي
August 26th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب