دیار دگر
نوشته نذیر ظفر نوشته نذیر ظفر

      – سدنی آسترالیا 12/26/12

 

 

آمــــــده ام مـــــــن به دیار دگر

در گروء فصـــل بـــــــهار دگر

صوت خوش بلبل شوریده حال

نغـــــــمهء عشقست به تار دگر

خندهء هر غنچه بدلـــــهای باغ

شور دهـــــــد پـــای شرار دگر

گرچه نداری تو هـــوای وصال

نیست مــــــرا مـــــیل نگار دگر

یاد دو چــــشمان خــــــماری تو

کرده مرا غرق خــــــــــمار دگر

خال تو چــــون دانه بمرغ دلست

تا بکــــــنی بـــــاز شـــــکار دگر

وقتیکه در کـــــوی تو بودم مقیم

بود مرا لیـــــل و نـــــــــهار دگر

فرقـــــــــت روی تو مرا زارکرد

نیســت بــــدل صــــبرو قرار دگر

کی شود ای شــــوخ ببیند (ظفر)

چهرهء گلــــــــــگون تو بار دگر

 

 

طاووس   سدنی –آسترالیا 12/23/12

 

شعر شــــب و ترانه دیرین من تو یی

طاووس پر گشادهء رنگین من تو یی

تصــــــــویر بی بدیل خداوند بی نیاز

در صفحه های مصحف آیین من تویی

در بوســـــــــتان سبز دلاویز عاشقان

نگهـــت نثار خاطر مشکین من تو یی

گر زاهدان غـــلط نشمارند حرف من

سو گند میــخورم  بخدا دین من تویی

رخشنده تر ز جملهء اقمـــارو اختران

در آسمان خاطره پرویــــن من تویی

 

 نوباوه گان   نوشته نذیر ظفر- سدنی -آسترالیا         

آینده نیست از مــا آینده گان شما اید    

      چشم  امید ملت ای گلرخان شما اید

رسم برادری را در بین تان بیارید

در جان مهین ما آرام جان شما اید

میراث جنگ ما را وقف وفا نمایید

مرغان صلح فردا در آسمان شمااید

از کینه و کدورت دل را منزه سازید

خون را بخون نشوئید دلاوران شمااید

با همدلی بسازید این خانه را فروزان

درشامهای ظلمت پرتو فشان شما اید

تبعیض قوم و ملت در مذهب وفا نیست

دوری کنید  ازینها نو باوه گان شما اید

 


December 29th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان