دیدار با یک قهرمان
عمر ننگیار عمر ننگیار

        

به منا سبت ۲۳فبروری روز مدافعین وطن درجمهوری فدراتیف روسیه کمیته زنان مرکزکاری وجا معه سراسری

افغانها محفلی را درسا لون کنفرا نس ها ی مرکزی کا ری واقع هو تل سیواستوپل شهر مسکو با اشترا ک دها تن

خا نم ها وا طفا ل تدویر نموده بود مهما ن این محفل یکی ازا شترا ک کننده گا ن جنگ میهنی اتحا د شوروی وقت اقا ی

باریس لیونیدویچ با شنده شهر مسکوبود این مرد نود سا له با تن ضعیف ولی حا فظه قوی خا طرا ت تلخ   دوران

جنگ را به خا نم ها واطفا ل ا فغا ن قصه کرد دریک بخش از صحبت ها یش گفت  شما افغا ن ها نیزاسیب بزرگ جنگ

 را متقبل شده اید ودرطول تاریخ که من به یا د دارم تجاوزبیگانه ها را به عقب زده اید چرا که چون ما عا شق ازادی

کشور خود می با شید  من انچه در کشور زیبای شما می گذرد غمگین ام امید وارام هرچه زود ترمردم صلح دوست

افغان به یک صلح دایمی دست یا بند

باریس لیونیدیویچ در پاسخ ا ی یک خانم افغا ن که پرسید  بعد ازختم جنگ بزرگ میهنی به چه کارهای اشتغال داشتند

گفت بعدازجنگ ما همه در فگر    باز سازی کشورشدیم تعلیم و تربیه را درسرخط کارها قرار دادیم به ا نکشا ف

فرهنگ وهنر که بستر اساسی ترقی مردمان یک کشور را میسازد توجه خا ص صورت کرفت ومن نیزچون هر

شهروند دیگر درهمین عرصه ها مصروف بودم ولی درسا ل های اخیرمصروف سرودن ا شعار برای اطفال شدم

اینک یک پارچه شعرخود را برای شما اطفال عزیز افغا ن می خوا نم این به شما اهدا است

اطفال وخانم ها با محبت زیاد ان شعر اقای لیونیدویچ را شنیدند وبرایش کف زدند بعد اطفال به نوبه اشعار میهنی

به زبان روسی سرودن که طرف توجه باریس لیونیدویچ قرار گرفت درپایان تحا یف را که کمیته زنان مرکزکاری

برای وی تهیه کرده بود به او اهد شد بعد این قهر مان با کف زدن های ممد دخا نم ها واطفا ل صالون راترک گفت

اثرات قصه های  تلخ جنگ در ذهن خا نم ها و اطفال افغان  اثر گزا شته بود ارزومندی روزی صلح وقطع جنگ

درکشور مان واغاز انسا ن سا زی وباز سازی وطن عزیزهمه را به خود اورد

محفل تا ساعت شش شا م با رقص وپای کوبی اطفال دوام داشت درپایان محفل تحا یف را که شرکت شفع لمیثد به

ریاست رفع نوابی برای اقا پسران اهدا گردید  بود به ا یشان داده شد  

 


February 24th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها