دیروز تجاوز ‚ امروز تروریزم سناریو فردا چه خواهد بود ؟
فرهاد فرهاد

 

 

بیا تا حرف حق را باز در گوش زمان خوانیم

و با هم همصدا گوییم

چه میگوید    کجا دین است

که این دینی که زاهد با زبان مرمی و شمشیر میگوید

کجا دین است     این کفر است   این کین است

 

( مرحوم فانی)

 

بتاریخ ششم جدی سال 1391 خورشیدی 32 سال از ورود قطعات محدود شوروی وقت در کشورما سپری میشود قوت های متذکره به دعوت دولت قانونی وقت مطابق مواد منشور سازمان ملل متحد بخاطر دفاع از تمامیت ارضی‚ استقلال ‚ حاکمیت ملی ‚ و دفع تجاوزات خارجی به کشورما آمده بودند .

با وجود یک سلسله اشتباهات توانستن خدمات بزرگ را برای کشور و مردم افغانستان از ناحیه تقویه قوای مسلح مدرن با جلب افسران مسلکی ‚ متجرب ‚ دلسوز به وطن مجهز با سلاحهای پیشرفته هوایی و زمینی و بزرگترین تاسیسات زیر بینا های ملکی ‚ نظامی ‚ علمی ‚ فرهنگی ‚ تجارتی و زراعتی با قربانی نمودن بهترین فرزندان صادق خویش برای ملت افغانستان انجام دهند مردم حق شناس و با سپاس افغانستان با وجود نشر و پخش دروغهای شاخدار دشمنان صلح ‚ ترقی و حامیان خارجی شان کارنامه های آن زمان را فراموش نکرده در محافل ‚ مجالس از کارهای نیک آنها به نیکویی یاداوری نموده و مینمایند و بر آنهائیکه با راه اندازی توطئه  و دسیسه ها و شعله ور ساختن جنگ های خونین اعلان ناشده و تحمیلی از خارج کشور زیر بهانه تجاوز شوروی مبارزه با مواد مخدر ‚ احیا و باز سازی ‚ دفاع از حقوق بشر ‚ زنان ‚ رشد و دموکراسی کشور عزیز ما را به پایگاه بین المللی مواد مخدر ‚ میدان نبرد کشور های متخاصم ‚ آزمایش انواع ایدولوژی سلاحهای پیشرفته زمینی و هوایی تهیه کننده مواد خام و بازار مصرفی کشورهای منطقه و جهان مبدل ساخته اند نفرین میفرستند .

مردم میگویند کشورهای مهاجم بخاطر زمینه سازی توسعه طلبی با شعله ور ساختن جنگ های خونین و نصب گماشتگان خویش در اریکه قدرت توانستند کشورما را ویران سیل های خون را جاری و غارت نمودن به قیمت هزاران میلیون دالر ثروت های مادی و معنوی کشور و مردم زمینه هجوم خود را زیر بهانه های مختلف به کشورما مساعد سازند بعد از آن تمام زیر بیناهای اقتصادی ‚ نظامی ‚ علمی ‚ فرهنگی ‚ تجارتی ‚ زراعتی وغیره را زیر نام بازار آزاد به نرخ کاه معاش لیلام و از بین بردن قریب به شصت میلیارد دالر که بنام کمک به مردم افغانستان طی یازده سال سرازیر شده بیش از هشتاد فیصد آن را زیر نام های مختلف حیف و میل نموده به قیمت صدها میلیون دالر آثار باستانی سنگ های قیمتی ‚ جنگلات مثمر و غیر مثمر به خارج کشور قاچاق شده باتاسف هنوزهم افغانستان در جمله نودو سه فیصد تهیه کننده مواد مخدر در جهان محسوب میشود نظر به گزارشات وسایل اطلاعات جمعی عاید مواد مخدر طی یازده سال گذشته برای عاملین آن شصت ونه میلیارد دالر بوده .

 

به نسبت حملات انتحاری ‚ ماین گذاری روی جاده ‚ بمباردهای هوایی ‚ سرقت های مسلحانه ‚ اختتاف ها مردم در هیچ نقطه کشور احساس مصونیت کرده نمیتوانند یک  نهاد افغانستان را در ردیف فاسد ترین کشورهای جهان معرفی نموده بیش از چهل فیصد مردم در زیر خط فقر زیست مینمایند ‚ تجاوزات جنسی بالای عده از کودکان و زنان صورت گرفته زنان از ناحیه دامن زدن خشونت های خانوادگی و خصومت های قومی ‚ لسانی ‚ سمتی ‚ مذهبی ‚ تنظیمی ‚ حزبی ‚ به ستو آمده بیش از یک میلیون معیوب ‚ معلول ‚ خانواده شهدا در کشور وجود دارد تعداد معیوبین ‚ معلولین خانواده شهدا و معتادین رو به افزایش بوده .

کسر بیلانس تجارت قریب به نود و شش فیصد میباشد فرار سرمایه پول شوئی ادامه داشته به نسبت عدم تولیدات داخلی ارزش پول افغانی در بازار در مقابل اسعار خارجی اجناس و مواد ضرورت کاهش یافته نشر و پخش اخبار گمراه کننده بواسطه کشورهای خارجی زیر بهانه برآمدن قوت هایشان بعد از سال 2014 از افغانستان فضای ترس و وحشت را در بین مردم ایجاد کرده در حالیکه اگاهان به این عقیده اند که راه اندازی این غوغا و انجام جنگ های زرگری بین مقامات و حامیان خارجی شان بخاطر اغفال نمودن مردم جهان چیزی دیگری نبوده و نمیباشد .

طبابت به تجارت تبدیل شده نصاب تعلیمی مطابق نیازمندیهای عصر زمان جوابگو نمیباشد ملیونها شاگرد از ناحیه عدم دسترسی به مواد درسی ‚ استادان مسلکی داشتن تعمیر به مشکلات فراوان مواجه میباشند قریب به پنج میلیون تن اولاد کشور از جمله دختران بواسطه مخالفین مسلح از مزایای تعلیم و تربیه محروم شده اند پوهنتون کابل به نسبت بازیهای پشت پرده وهابی های سعودی و آخندهای ایرانی و سایر دشمنان علم فرهنگ برای سه ماه تعطیل شد فقر در جامعه بیداد میکند کارد به استخوان مردم رسیده فریاد شان به آسمانها بلند شده ادامه وضع موجود برای گروهای که با جاری نمودن سیل های خون و غارت نمودن ثروتهای ملی و مردم توانستند قصر ها بلند منزلها ‚ شهرک ها ‚ تجارت خانه ها ‚ بانک ها در داخل و خارج کشور اعمار نمایند هر روز مثل ماه عسل بوده و میباشد متبافی مردم در رنج و غذاب گیر مانده دست و پا میزنند .

به نسبت تقلب گسترده که در دور انتخابات ریاست جمهوری ‚ پارلمانی ‚ شوراهای ولایتی صورت گرفت زمینه دخول برای یک عده زورمندان ‚ جنگ سالاران ‚ غاضبین زمین ‚ عاملین فساد ‚ ناقضین حقوق بشر به نهادهای فوق الذکر مساعد گروهای فوق الذکر نهادهای متذکره را به بهترین وسیله قدرت طلبی استفاده جویی خویش مبدل ساخته که غیابت یک عده زیاد آنها در اکثریت روز ها که مصروف کارهای شخصی در داخل و خارج کشور میباشند یک مثال زنده میباشد .

مردم میگویند در حالیکه کشور کشایان تعهداتی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد از ناحیه مبارزه با مواد مخدر تروریزم ‚ احیا و بازسازی رشد و دموکراسی ‚ دفاع از حقوق بشر و زنان سپرده بودند طی یازده سال که گذشت کدام آن را انجام داده که حالا به نسبت فشار مردمان خویش ریاکارانه از پیروزی در مبارزه با تروریزم ‚ مواد مخدر وغیره حرف میزنند ؟ تا بتوانند زمینه فرار خود را الی اخیر سال 2014 از کشور ما مساعد سازند از وضع به خوبی درک میشود که ادعای آنها از ناحیه کاهش مواد مخدر ضعیف شدن تروریزم ‚ تقویه ارتش و پولیس و غیره دور از واقعیت بوده حالا میخواهند با تغیر دادن چهره ظاهری خویش زیرنام مذاکره و ایجاد دفتر با طالبان در کشور های قطر ‚ ترکیه ‚ وتدویر جلسات نمایشی و فرمایشی در کشور فرانسه ا ازبلند شدن بیشتر دامان رسوایی شان جلوگیری بعمل آرند 

آنها اگر خواهان صلح و ثبات واقعی در کشور ما و کشورهای منطقه میبودند مثل اتحاد شوروی وقت دستاورد های مانند قوای مسلح مدرن و مجهز با سلاحهلای پیشرفته هوایی و زمینی تربیه افسران مسلکی ایجاد  موسسات و تاسیسات بزرگ نظامی ‚ ملکی ‚ زراعتی ‚ تجارتی ‚ علمی فرهنگی برای ما طی یازده سال گذشته به جا میگذاشتند زیراکه همه میدانند از برکت همان دستاوردهای شوروی وقت بود که دولت وقت در زمان ریاست جمهوری دکتور نجیب اله شهید توانست پنج سال از کشور دفاع مستقلانه نماید که از سرکوبی مخالفین در جنگ جلال آباد و سایر نقاط کشور میتوان طور نمونه یاداور شد .

از جانب دیگر اگر کشورهای مهاجم خواهان صلح و ثبات واقعی در کشورما میبودند چرا طی همین مدت غرض مسدود نمودن ده ها هزار لانه های تروریزم  درآنطرف خط دیورند که بواسطه اداره ای اس ای ‚ عربستان سعودی ‚ مافیای مواد مخدر ‚ و سایر حامیان خارجی شان تمویل ‚ تسلیح آموزش داده میشوند غرض انجام اعمال تخریبی به کشورما اعزام میگردند صادقانه  اقدام ننمودند ؟ .

خلاصه اینکه تجارب بیش از سه دهه گذشته یکبار دیگر ثابت میسازد که سناریو های طراحی شده در خارج کشور زیر نام تجاوز شوروی مبارزه با تروریزم مواد مخدر احیا و بازسازی رشد و دموکراسی دفاع از حقوق زن بشر وغیره یک بهانه بخاطر دست یابی به ثروت های مادی و معنوی کشورهای منطقه از جمله ذخایر بزرگ نفت و گاز آسیای میانه بوده و میباشد .

به باور ما راه اندازی سر وصداها زیر نام خروج قوت ها خارجی در سال 2014  که در ظاهر امر بنام پیروزی در مبارزه با مواد مخدر و شکست تروریزم از آن یادآوری میشود یک فریب مخض و اغفال نمودن مردمان جهان ورشکست شدن کشورکشایان در مقابل تعهدات شان به مردمان افغانستان و جهان چیزی دیگری نبوده و نمیباشد .

حالا وقت آن رسیده که بخاطر بیرون رفت از وضع موجود و افشا نمودن پلان های خصمانه زیر هر نام و عنوانی که باشد تمام نیروهای سالم اندیش آزادی دوست و ترقی پسند در هر جای که باشند صادقانه دست دوستی را بسوی یکدیگر دراز نموده تا زمینه انتخابات شفاف آزاد و دموکراتیک ریاست جمهوری پارلمانی شورا های ولایتی ولسوالی و شاروالی ها را که در سالهای آینده پیشرو است بخاطر ایجاد یک اداره سالم متکی به قانون در کشور مساعد سازند در غیر از آن بازیگران پشت پرده با طرح سناریو های رنگارنگ جدید ازین به بعد نیز کشور و مردم مارا بسوی بدبختی فقر ذلت و رنج سوق داده .

به گفته نیاکان ما بعد از مردن گریه کردن سودی ندارد .


December 21st, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات