رسالت پیغمبری زینب(س)
اسدالله جعفری اسدالله جعفری

بنام خدا

اینک رایت سرخ شهادت برشانه های زینب، بزرگ بانوی تاریخ غیرت وعزت، برافراشته شده تا  تاریخ را تغییر دهد و «إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً(سوره بقره آیه30) » را تفسیر کند.

آنک، زینب مادر شهید، خواهر شهید، دختر شهید، عمه ی شهید، خاله ی شهید و پیغمبر خون شهید و رسالت بدوش هدایت شهادت، کاروان سالار پیغمبری است تا رسالت به خون غنوده ی شهیدان عدالت خواهی را بگوش تاریخ بر خواند و در گذر گاه زمان، زبان به تفسیر خون خدا  گویا سازد و با کلام و کلمه،  نهضت امام حسین را پاسدارد و حیات متعالی انسان را باغ بان باشد و خدا را در زمین خلیفه و انسان را راهبر و پیغمبر دیگر.

آری! اکنون این زینب است که کاروان حیات رو  به  کمال را راهبر است و مفسر حیات مبتنی برکرامت می باشد.

براستی اگر زینب نبود، امروز از امام حسین و از شهادت و هدف امام حسین خبری نبود. امروزه اگر جهان و تاریخ از امام حسین به عنوان شهید راه نجات کرامتمندانه انسان،  سخن می گویند و اگر انسان بزرگی چون گاندی رهبر نهضت عدم خشونت، با مطالعه نهضت امام حسین، توانست نهضت عدم خشونت را رهبری کند وهفت صد میلیون انسان را از بردگی وبندگی استعمار نجات بخشد، و اگر شهید اقالیم قبله، پیغمبر آگاهی ورهایی مزاری رهبر نهضت عدالت خواهی افغانستان توانست زنجیر انحصار گرایی را بشکند و به نسل به زنجیر کشیده هزاره ها خود شناسی وخود باوری هدیه کند، همه وهمه از برکت کلام وکلمه های مبارکی است که از زبان زینب برگوش تاریخ خوانده شده و زمان آن را باز خوانی می کند و خدا به تفسیر ان کلمه وکلام مبارک می نشیند و انسان های بزرگ چون گاندی ومزاری با باز خوانی زمان شناسانه آن، پیغمبران آگاهی ورهایی،  عصر خود می گردند.

جای بسیار خوشبختی است که می بینیم نسل جدید از زنان هزاره با الگو گرفتن از زینب، رسالت بدوش شهیدان پاک وطن هستند و در عرصه های ارزش های جهانی حضور فعال دارند و با بر افراشتن رایت علم بر شانه های دانایی وایمان خود در عرصه های ارزش های جهان حضور می یابند و با جایزه گرفتن حضور رسالتمندانه خویش را  اعلام می کنند.

ایام پیغبری در حین اسارت جسمی زینب، بر تمام زنان رسالت بدوش جهان ودختران رسالت بدوش هزاره، تسلیت باد.   


November 26th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
علمي و معلوماتي