رساله روزشمار وقایع افغانستان از سال 1747 الی اخیر سال 2010
حامدعلمی حامدعلمی

رساله روزشمار وقایع افغانستان از سال 1747 الی اخیر سال 2010


August 4th, 2011


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل تاریخی