روبن داريو
برگردان شاپور احمدی برگردان شاپور احمدی

RUBEN DARIO, FELIX RUBEN (1867-1916)

آواز پلنگ ليمويي

بر نرده‌هاي غبارآگين

و اندوهگساري ماه

ماه ماه ماه


 


November 11th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب