روز مادر مبارک باشد
انجنیر فضل احمد افغان                            انجنیر فضل احمد افغان

   بهشت زیر پای مادر و حب به مادروطن ایمان میباشد


May 13th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي