روز پدر را گرامی میداریم
مولانا کبیر (فرخاری) مولانا کبیر (فرخاری)

 

عنصر اساسی جهانی را باید زن و مرد بحساب اورد. بدون موجودیت این دو موجود گرامی زندگی بی مفهوم ونا بکار است .

زمانیکه ادم وهوا پا  به عرصه هستی نهادند شگوفایی آغاز گردید و حالا به سرحد کمال رسیده و دارد که کیهان و فضا را زیر سیطره در اورد و بالای ماه و مهر گام بگذارد .به این اساس اصل در افرینش خلقت مرد و زن است.باید پدران و مادران را گرامی داشت و از روز با فضیلت انها قدر دانی و تجلیل بعمل آورد.

بنآ این روز خجسته را به همه پدران شاد باش گفته و شعر را که بدین مناسبت از خاطر نا توانم تراوش نموده به پیشگاه پدران میگذارم:

پدر

هر  پدر در زندگی مهر  منیر  خاور است        تشنه را  در  وادیی   بی اب  ، اب کوثر است

در سپهر زندگانی می درخشد  همچو خور        در ره ی بار اوری  همتایی  خوب مادر است

تربیت  گیرد صدف  در قلزم  گیتی   اگر          زاده اش  چون مام  دانا لاجرم این گوهر است

درس   تعلیمش دهد  طفل دبستان  را وقار           بر همایون  نام وی  بر فرق چرخ چنبر است

هچو جام جمع به خوب زشت انسان آشناست        در بساط  معــرفت  ایینه ی  اســـکندر  است

سروری یابد کسی در عرصه گاه روزگار          مرغ دل را یک نفس گر دانه و بال و پر است

احترام  هــر  پدر  در  نــزد  ارباب  خرد         بر تر ازوی  ادب  برتــر  ز حــج  اکبــر است

بــر شبستان میدهد  شیرازه  و نظــم دقــیق         این حــدیثــم یاد  گــار از  دفــتر پیغــمبر است

نام نیــکو یابد هــر جــا طــفل فردا ارجمند        حــرف نیکوی پــدر وی را اگر بال و پر است

پنجــه سایــــد بـر در بی بــاب ارباب  سـتم        هــر یتمــی بــی پــدر ازرده از چشــم تر است

ور بــرد رخــت سفــر زینجــا به صحراه عـدم      خـانه چـون کشتی به دریا کشتیی بی لنگر است

روز روشـن شــام تـار اسـت تا نگیرد در برم       مــایه ی نــازم همــی در تنگنای شش در است

رســم  و ایــیــن  ادب  فـــرزند  امـــوزد  پــــدر

هرکه  دانا بود (فرخاری) به گردون سرور است

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zSx4hkKZCOo

 

 


June 16th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان